Badania opinii społecznej dotyczące muzyki w 2012 roku

Centrum Badania Opinii Społecznej: Korzystanie z Internetu, czerwiec 2012 (BS/81/2012; opr. Michał Feliksiak)

W czerwcu 2012 roku Centrum Badania Opinii Społecznej już po raz dziesiąty badało specyfikę korzystania z Internetu przez Polaków. Jednym z zadanych pytań było: „Co kupił(a) Pan(i) przez Internet w ciągu ostatniego miesiąca?”. Tak samo jak w poprzednim roku, większość respondentów najczęściej kupiło odzież, obuwie, sprzęt elektroniczny, artykuły motoryzacyjne, dziecięce, książki, kosmetyki i sprzęt sportowy. Nieco rzadziej kupowano bilety na samolot lub pociąg, programy i gry komputerowe oraz dostęp do usług lub treści online. Muzykę i filmy kupowano jeszcze rzadziej (3% użytkowników Internetu, czyli 2% ogółu dorosłych), natomiast najrzadziej nabywanymi dobrami były leki i artykuły spożywcze.

Do pobierania z sieci bezpłatnych programów, muzyki i filmów przyznaje się natomiast co trzeci internauta, czyli 19% ogółu badanych. Wyraźnie częściej są to mężczyźni niż kobiety (40% wobec 26%) oraz najmłodsi użytkownicy (69%). Podobnie jak w poprzednim roku, do słuchania radia przez Internet przyznaje się niemal jedna trzecia użytkowników. Niewiele więcej osób (37%) deklaruje korzystanie z materiałów audiowizualnych odstępnych w sieci, czyli filmów, seriali i programów telewizyjnych. Do obu tych aktywności przyznają się najczęściej najmłodsi internauci (odpowiednio 50% i 66%).

W ostatnich latach poszerza się zakres funkcjonowania portali społecznościowych. Początkowo służyły one głównie poznawaniu nowych osób i utrzymywaniu kontaktów z istniejącą siecią znajomych. Obecnie coraz częściej oferują dostęp do materiałów informacyjnych, rozrywkowych i kulturalnych. Jak podsumowuje Michał Feliksiak:

„Z dotychczasowych badań wynika, że liczba dorosłych Polaków mających konto w przynajmniej jednym portalu społecznościowym utrzymuje się od trzech lat na podobnym poziomie. Zarejestrowani użytkownicy stanowią jedną trzecią ogółu dorosłych (33%) – blisko trzy piąte internautów (59%). Warto wspomnieć, że aktywność w takich portalach, tzn. przeglądanie ich zawartości w ciągu miesiąca poprzedzającego badanie, deklaruje 62% internautów. Portale społecznościowe nadal przeważnie mają charakter głównie towarzyski – 50% internautów utrzymuje za ich pośrednictwem kontakty ze znajomymi. Jednak już co trzeci internauta (33%) korzysta z portali społecznościowych, aby mieć dostęp do różnych materiałów i treści: słuchać muzyki, oglądać zdjęcia i filmy lub coś czytać, a jedna piąta (21%) jako cel wskazuje zamieszczanie takich materiałów."

Centrum Badania Opinii Społecznej: Aktywności i doświadczenia Polaków w 2012 roku, luty 2012 (BS/13/2013; opr. Michał Feliksiak)

W lutym 2013 roku na pytanie: „Czy w minionym roku był(a) Pan(i) na koncercie?” twierdząco odpowiedziała ponad jedna trzecia Polaków (37%), czyli nieco więcej niż w zeszłym roku (34%). Niemal co piąty Polak był na kilku koncertach (19%), jednego koncertu wysłuchało w 2011 roku 15% respondentów, a tylko 3% pytanych było na koncercie wiele razy.

Źródło: http://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2012/K_017_12.PDF

Centrum Badania Opinii Społecznej: Sposoby spędzania czasu na emeryturze, sierpień 2012 (BS/106/2012; opr. Małgorzata Omyła-Rudzka)

W sierpniu 2012 Centrum Badania Opinii Społecznej przeprowadziło badanie na temat spędzania wolnego czasu przez osoby pobierające świadczenia emerytalne. Wynika z niego, że ponad 80% polskich emerytów słucha radia i muzyki, a niewiele ponad jedna piąta uczęszcza do teatru, opery i na koncerty.

Z przeprowadzonych badań możemy się również dowiedzieć, że powyższe aktywności determinuje płeć – kobiety częściej niż mężczyźni uczestniczą w życiu kulturalnym, w tym chodzą do teatru, opery i na koncerty (odpowiednio 25% emerytek i 16% emerytów). Jeszcze większe różnice zachodzą między mieszkańcami wsi i miast: tylko 8% mieszkańców terenów wiejskich deklaruje spędzanie wolnego czasu w teatrze, operze i na koncertach, w porównaniu do 28% mieszkańców miast. Także osoby lepiej sytuowane częściej odwiedzają teatry, opery i filharmonie – jest to jedna trzecia emerytów oceniających swoje warunki bytowe jako dobre i tylko 17% tych, którzy uważają swoją sytuację materialną za złą lub średnią. Widoczna jest też znaczna różnica w udziale w wydarzeniach teatralnych i muzycznych z uwagi na poziom wykształcenia emerytów – prawie połowa (48%) osób posiadających wykształcenie średnie lub wyższe uczęszcza do teatru, opery i na koncerty, podczas gdy wśród osób z wykształceniem zasadniczym zawodowym odsetek ten spada do 9%, a dla osób, które ukończyły tyko szkołę podstawową wynosi 5%.

Źródło: http://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2012/K_106_12.PDF

 

MillwardBrown SMG/KRC

MillwardBrown SMG/KRC, tak jak w latach ubiegłych, uwzględnił słuchanie muzyki w badaniu Target Group Index dotyczącym spędzania wolnego czasu. Dowiadujemy się z niego, że w okresie od lipca 2012 do marca 2013 roku 31,75% Polaków spędzało czas wolny, słuchając muzyki. Porównując ten wynik z poprzednimi latami, widać bardzo nieznaczny spadek – od lipca 2011 do czerwca 2012 roku 31,9% Polaków spędzało czas wolny, słuchając muzyki, a od lipca 2010 do czerwca 2012 roku – 32,88%.

Źródło: Projekt Millward Brown SMG/KRC, TGI

 

ARC Rynek i Opinia: Kultura w kryzysie, kwiecień 2013 („Sponsoring Monitor 2012/2013”)

W 2012 roku firma specjalizująca się w badaniach rynku ARC Rynek i Opinia badała rozpoznawalność sponsora wydarzeń kulturalnych. Punktem wyjścia było pytanie o zainteresowanie kulturą, na które aż prawie trzy cwarte badanych (podobnie jak rok i dwa lata temu) odpowiedziało, że nie interesuje się kulturą.

Wśród osób deklarujących w mniejszym lub większym stopniu zainteresowanie kulturą najpopularniejszymi sposobami kontaktu z kulturą są: oglądanie telewizji (98%), oglądanie filmów na DVD (46%) i chodzenie do kina (44%). Jeśli chodzi o aktywności kulturalne związane z muzyką, prym wiodą festiwale muzyczne, w których udział deklaruje 24% osób zainteresowanych kulturą, i koncerty muzyki pop – 21%, na dalszych miejscach plasują się koncerty rockowe (15%), koncerty jazzowe (14%), muzyczne wydarzenia klubowe (13%), koncerty hiphopowe (11%) i koncerty muzyki klasycznej (9%).

Z badania jednoznacznie wynika, że respondenci, którzy obejrzeli na żywo lub w telewizji wydarzenie kulturalne, w zdecydowanej większości nie potrafią wskazać jego sponsora. Wśród uczestników wydarzeń muzycznych stosunkowo największy procent badanych potrafi wskazać sponsora koncertów hiphopowych (9% osób zainteresowanych kulturą) i muzyki klasycznej (7%).

Źródło: http://www.arc.com.pl/kultura_w_kryzysie-41999475-pl.html

 

ARC Rynek i Opinia: Więcej kultury i sportu w wakacje, lipiec 2012 („Sponsoring Monitor 2012”)

Z badania firmy ARC Rynek i Opinia przeprowadzonego w lipcu 2012 metodą CAWI (badania on-line) wynika, że przebadani internauci planują w wakacje nadrobić zaległości kulturalne, w tym wziąć udział w koncercie lub festiwalu. Na pytanie: „Czy planuje Pan/ Pani nadrobić zaległości kulturalne w czasie wakacji?” 20% respondentów odpowiedziało: „Tak, planuję udział przynajmniej w jednym koncercie”, a 13% – „Tak, planuję udział w przynajmniej jednym letnim festiwalu”.

Źródło: http://www.arc.com.pl/wiecej_kultury_i_sportu_w_wakacje-41999437-pl.html

 

ARC Rynek i Opinia: Kulturalne odprężenie, luty 2012 („Sponsoring Monitor 2011/2012”)

Z badania przeprowadzonego przez ARC Rynek i Opinia wynika, że Polacy uczestniczą w wydarzeniach kulturalnych, żeby się zrelaksować i spotkać ze znajomymi, a największą przeszkodę w korzystaniu z kultury stanowi dla nich brak czasu. Respondenci preferują projekcje filmowe, imprezy taneczne, koncerty muzyki popularnej i festiwale muzyczne, a główne źródło informacji na temat wydarzeń kulturalnych to reklamy telewizyjne (34%). Jako pozostałe źródła informacji badani wskazywali portale internetowe (21%) oraz rodzinę i znajomych (17%). Jednocześnie 74% Polaków uważa, że ma małą lub bardzo małą wiedzę nt. wydarzeń kulturalnych, zaś zaledwie 4% ocenia swoją wiedzę na ten temat wysoko lub bardzo wysoko. Polacy dostrzegają pozytywny wpływ uczestnictwa w wydarzeniach kulturalnych na jakość życia, a kultura kojarzy im się z relaksem, spotkaniami towarzyskimi oraz rozwojem osobistym.

Wśród młodszych respondentów dużą popularnością cieszą się koncerty: w najmłodszej grupie wiekowej (15–24 lata) są to koncerty hiphopowe, wśród nieco starszych osób (25–34 lata) – rockowe, zaś w grupie wiekowej 35–44 lat – koncerty muzyki klasycznej. Badani w wieku 45–54 lat odwiedzają najczęściej ekspozycje muzealne, a najstarsza grupa respondentów (powyżej 55. roku życia) preferuje spektakle teatralne.

Kobiety deklarują większe zainteresowanie wydarzeniami kulturalnymi niż mężczyźni, a najmniej zainteresowane kulturą są osoby z grup wiekowych 15–24 lata i 35–44 lata. Najwyższy odsetek osób zainteresowanych kulturą jest wśród respondentów z wyższym wykształceniem – 42% oraz mieszkańców dużych miast – 36%.

„Najczęstszą wymówką stosowaną przez Polaków, którzy nie biorą udziału w wydarzeniach kulturalnych, jest brak czasu. Nie powinno to dziwić, gdyż obecny styl życia, skoncentrowany na dużej ilości skondensowanych informacji i często wykonywaniu wielu czynności jednocześnie, nie sprzyja refleksji i zatrzymaniu się, czego wydarzenia kulturalne na pewno wymagają. Coraz częściej szukamy prostych, szybkich rozwiązań – również w sferze kulturalno-rozrywkowej. Niepokojący jest drugi wskaźnik – brak zainteresowania. Niestety, nasze badania pokazują, że z roku na rok rośnie liczba osób, które deklarują brak zainteresowania kulturą i nie wstydzą się do tego przyznać” – komentuje dr Adam Czarnecki z ARC Rynek i Opinia.

Źródło: http://www.arc.com.pl/sponsoring_monitor_kulturalne_odprezenie-41999382-pl.html

Opracowała Aleksandra Jagiełło-Skupińska Badania opinii społecznej dotyczące muzyki w 2012 roku,
w: Muzyka polska 2012. Raport roczny [nieopubl.]

Kategorie

Muzyka klasyczna Rynek muzyczny