Badanie na temat częstości słuchania muzyki poważnej, grudzień 2012

Instytut Muzyki i Tańca, chcąc nadrobić wieloletnie zaniedbania w zakresie badań socjologicznych dotyczących obecności muzyki poważnej w życiu Polaków, zlecił Centrum Badania Opinii Społecznej wykonanie badań ilościowych na temat słuchania tego rodzaju muzyki.

Z przeprowadzonych badań dowiadujemy się, że w 2012 roku aż 86,7% dorosłych Polaków nie było ani razu na koncercie muzyki poważnej, 6,4% słuchało muzyki poważnej na żywo tylko raz, 5,3% – kilka razy, a jedynie 1,6% – wiele razy. Nieco lepiej wypadamy w kategorii słuchania muzyki poważnej w domu – 10,5% z nas słuchało w ubiegłym roku muzyki poważnej za pośrednictwem radia, telewizji, Internetu lub z płyt wiele razy, 29,4% – kilka razy; a 5,9% – raz. Jednak nie sposób nie zauważyć, że aż 54,2% naszych rodaków nie słucha muzyki poważnej w ogóle.

Wyniki omawianych badań pokazują także, że częstość słuchania muzyki poważnej zależy od:

  • płci – nieco większy odsetek kobiet niż mężczyzn słucha muzyki poważnej, zarówno w domu, jak i na żywo;
  • miejsca zamieszkania – muzyki poważnej nigdy nie słucha na żywo od 93% mieszkańców wsi do 73% mieszkańców miast powyżej 501 tys. mieszkańców, a nie odtwarza – od 64% mieszkańców wsi do 33% mieszkańców największych miast;
  • wykształcenia – muzyki poważnej nie słucha na koncertach od 96% respondentów z wykształceniem podstawowym do 66% absolwentów szkół wyższych, a w domu – od 74% respondentów z wykształceniem podstawowym do 30% absolwentów szkół wyższych;
  • przynależności do grupy społeczno-zawodowej – robotnicy niewykwalifikowani nigdy nie chodzą na koncerty, tę aktywność deklaruje tylko 4% rolników, a wśród kadry kierowniczej i specjalistów odsetek chodzących na koncerty wynosi 42%; z kolei w domu najrzadziej słuchają muzyki poważnej rolnicy – tylko 20% – i robotnicy niewykwalifikowani – 26%, a najczęściej przedstawiciele kadry kierowniczej i specjalistów z wyższym wykształceniem – 69% respondentów;
  • sytuacji materialnej – w ubiegłym roku tylko 9% spośród osób mających dochód na jedną osobę w rodzinie poniżej 500 zł wzięło udział w koncercie muzyki poważnej, a wśród osób mających do dyspozycji ponad 1500 zł na osobę odsetek ten wzrasta do 22%; dochody wpływają również na odtwarzanie muzyki poważnej w domu – słucha jej w warunkach domowych od 38% osób z dochodami mieszczącymi się w przedziale 501–750 zł/osobę i 40% osób z najbiedniejszych rodzin do 66% wśród najlepiej sytuowanych Polaków z dochodem przekraczającym 1500 zł/os.).

Na częstość słuchania muzyki poważnej nie ma za to znaczącego wpływu wiek (obserwujemy jedynie wzrost liczby osób nie słuchających w ogóle muzyki poważnej wśród seniorów powyżej 65. roku życia), poglądy polityczne (choć zwolennicy lewicy deklarują częstszy udział w koncertach na żywo niż osoby deklarujące poglądy centrowe oraz prawicowe), udział w praktykach religijnych (jedynie osoby najaktywniejsze religijnie są także częstszymi odbiorcami muzyki poważnej) oraz ocena własnych warunków materialnych (choć można zauważyć, że osoby uważające swoją sytuację materialną za dobrą nieco częściej chodzą na koncerty i słuchają muzyki w domu).

Opracowała Aleksandra Jagiełło-Skupińska Badania opinii społecznej dotyczące muzyki w 2012 roku,
w: Muzyka polska 2012. Raport roczny [nieopubl.]

ZOBACZ: Wyniki badania omnibusowego na temat znajomości osoby Witolda Lutosławskiego oraz częstości słuchania muzyki poważnej - plik PDF

Kategorie

Muzyka klasyczna Rynek muzyczny