Budżety państwowych instytucji kultury w roku 2012

Budżety państwowych instytucji kultury służą realizowaniu przez nie działalności statutowej. Chcąc zatem wyróżnić w pełnej kwocie wydatków na kulturę koszty ponoszone na kultywowanie i upowszechnianie muzyki, należy w pierwszej kolejności założyć, że stanowić je będą budżety pozostające w dyspozycji instytucji państwowych o – różnie pojętym – profilu muzycznym.

Tabela numer 1 gromadzi dane na temat dotacji podmiotowych i dotacji celowych na działalność ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego dla takich instytucji. Łączna kwota przyznanych im dotacji wyniosła zgodnie z niniejszymi danymi 145 693 899 zł:

Tabela 1. Państwowe instytucje kultury o profilu muzycznym – dane za rok 2012

Poza powyższymi kwotami z definicji przeznaczonymi na działalność statutową – zatem w zakresie muzyki – są też dotacje podmiotowe dla instytucji muzycznych współprowadzonych przez MKiDN w całym kraju. Planowane wydatki na ten cel w roku 2012 przedstawia tabela:

Tabela 2. Instytucje kultury współprowadzone przez MKiDN o profilu muzycznym – plan dotacji na rok 2012

Wobec łącznych wydatków zaplanowanych przez Ministra KiDN na dofinansowanie współprowadzonych przez niego instytucji wszystkich typów koszty ponoszone na dotacje instytucji muzycznych stanowią 30,37 proc., jak widać na rysunku numer 1:

Rysunek 1

Istotne wydaje się jednak, by, poza instytucjami skoncentrowanymi z racji działalności statutowej na muzyce, zbadać także wydatki ponoszone na rzecz przedsięwzięć muzycznych przez instytucje państwowe o innym profilu. W celu zebrania takich danych, prezentowanych poniżej w tabeli numer 3, poproszono o wydzielenie wydatków ponoszonych na muzykę w ramach swych budżetów wszystkie instytucje państwowe, w tym teatry, centra kultury, galerię, bibliotekę, instytuty i muzea. Instytucje, przesyłając dane pomiędzy lipcem a październikiem 2013 roku3, wyszczególniały ponadto kwoty przeznaczone na przedsięwzięcia muzyczne ze środków dotacji podmiotowej, dotacji celowych oraz z innych źródeł.

Tabela 3. Instytucje państwowe niemuzyczne - dane za rok 2012

Powyższe zestawienie – jakkolwiek niepełne – pozwala stwierdzić, że wobec realizacji zadań statutowych przez niemuzyczne instytucje kultury, muzyka stanowi zwykle niewielką część ich działalności. Wyjątkiem w tym zestawieniu, zgodnie z pozyskanymi danymi, jest Instytut Adama Mickiewicza, który deklaruje wydatkowanie w 2012 roku 24 925 858,95 zł na działania związane z muzyką (z czego ponad 16 mln zł IAM określa jako pochodzące ze źródeł innych niż dotacja podmiotowa i dotacje celowe MKiDN). Suma wydatków na przedsięwzięcia muzyczne stanowi w obliczu zebranych tu kwot 8,03% łącznej sumy dotacji na działalność dla takich instytucji z budżetu państwa.

Rysunek 2

Zebrane dane wskazywałyby, że gros wydatków na przedsięwzięcia muzyczne realizowanych przez niemuzyczne instytucje państwowe pochodzi z pozyskanych środków zewnętrznych – przy czym wpływ na taki obraz ma w największej mierze wysokość kwoty pozyskanej z zewnątrz zadeklarowana przez Instytut Adama Mickiewicza.

Źródła wydatków na przedsięwzięcia muzyczne w państwowych instytucjach niemuzycznych

Rysunek 4 obrazuje strukturę łącznych przychodów wszystkich instytucji państwowych w roku 2012, w których poza dotacjami MKiDN (podmiotowymi, celowymi na działalność i inwestycje) blisko 13% stanowią przychody własne.

Rysunek 4Mając świadomość ogółu przychodów instytucji oraz, co za tym idzie, ogółu poniesionych przez nie w roku 2012 kosztów (także ze środków pozadotacyjnych), można dokonać następującego podsumowania wydatków poniesionych na muzykę, do których wliczone zostają pełne koszty roczne instytucji państwowych o profilu muzycznym oraz zadeklarowane w ankiecie wydatki na muzykę państwowych instytucji niemuzycznych:

Rysunek 5

Koszty na muzykę według posiadanych danych wynoszą 24,43% łącznych kosztów rocznych państwowych instytucji kultury.

Kamila Stępień-Kutera Finansowanie muzyki z budżetu państwa oraz z budżetów samorządów terytorialnych
w: Muzyka polska 2012. Raport roczny [nieopubl.]

Kategorie

Finansowanie