Finansowanie muzycznych Organizacji Pożytku Publicznego z 1% na rzecz OPP w roku 2015

Wg stanu na dzień 15 września 2015 roku łączna kwota 1% należnego podatku przekazana na rzecz organizacji pożytku publicznego z rozliczenia za 2014 roku wyniosła 557,6 mln zł i stanowiła 0,74% należnego podatku dochodowego[1]. Beneficjentami tych wpłat było 7888[2] organizacji pożytku publicznego. 121 organizacji pożytku publicznego, które w swoich celach statutowych deklarowały prowadzenie działalności w zakresie upowszechniania i tworzenia muzyki,  osiągnęły z tytułu 1 %  w 2015 roku (za rok 2014) łącznie 616 019 zł, co stanowi około 0,11 % wszystkich odpisów przeznaczonych na OPP.

Wpływy pochodzące z odpisu 1 procenta w budżetach muzycznych OPP stanowiły 2,6% ogółu ich przychodów (23 225 650 zł). Udział ten jest identyczny jak w badanych organizacjach w roku 2014. Wpływy te wydają się relatywnie małe w porównaniu z przychodami organizacji społecznych o innych profilach działalności.

Prawie połowę wszystkich środków z 1% podatku otrzymały organizacje zajmujące się ochroną zdrowia, choć stanowiły zaledwie 15% spośród OPP, które w 2013 roku miały przychody z 1% PIT. Znaczący udział przychodów z 1% PIT (27%) uzyskała najliczniejsza grupa organizacji (26%) zajmujących się pomocą społeczną i humanitarną. Istotne grupy stanowiły jeszcze organizacje działające w zakresie edukacji i wychowania, badań naukowych oraz ochrony środowiska,które kumulowały odpowiednio 9% i 6% kwoty z 1% PIT. Organizacje zajmujące się sportem, turystyką, rekreacją, hobby oraz kulturą i sztuką, mimo relatywnie dużej liczebności (odpowiednio 19% i 12% zbiorowości), miały niski udział we wpływach z podatku od osób fizycznych (odpowiednio 3 i 2%)[3].

Jak wynika z przedstawionych danych organizacje kulturalne nie są najważniejszym beneficjentem mechanizmu 1 procenta, a udział OPP, dla których muzyka i taniec jest działalnością podstawową, w przychodach z tego tytułu jest jeszcze mniejszy. Dodatkowo mechanizm jednego procenta faworyzuje duże organizacje o charakterze ogólnopolskim, mające najczęściej swoje siedziby w Warszawie – wg danych GUS, podatnicy w większości wskazywali w swoich zeznaniach podatkowych duże organizacje, które swoim zasięgiem działalności przekraczały granice jednego województwa – aż 77% kwoty z 1% PIT kumulowały takie organizacje, w tym 43% środków trafiło do ogólnopolskich OPP, których siedziby zlokalizowane są na terenie Warszawy[4]. Ponieważ zdecydowana większość muzycznych OPP to organizacje o charakterze lokalnym, trudno oczekiwać by ich wpływy dorównywały wielkim ogólnopolskim organizacjom, które osiągały z tego tytułu wielomilionowe kwoty.

Wśród 7,4 tys. OPP, które w 2014 roku otrzymały odpis 1% od podatku PIT, średnia kwota tego odpisu wyniosła 68,1 tys. zł, ale połowa z nich uzyskała nie więcej niż 5,2 tys. zł. Ogólna kwota wpływów z 1% PIT stanowiła blisko 1/10 przychodów OPP. Średni wpływ muzycznego OPP z tytułu 1% spośród 121 badanych organizacji w 2015 roku wyniósł 5 091 zł (był zatem dziesięciokrotnie niższy od średniej we wszystkich organizacjach pożytku publicznego). Wśród organizacji występuje jednak pod tym względem znaczne zróżnicowanie. Aż 84 na 121 (69 procent) z badanych organizacji muzycznych nie osiągnęło  z tytułu 1% wpływów w wysokości 5 tysięcy złotych.

Wielkość wpływów Liczba organizacji
Tabela 1. Dane wg sprawozdań merytorycznych OPP za 2015 rok – źródło: http://sprawozdaniaopp.mpips.gov.pl
brak wpływów 15
do 1 000 zł 11
1 000 - 5 000 zł 58
5 000 - 10 000 zł 21
10 000 - 20 000 zł 11
20 000 - 47 000 zł 5

Największy muzyczny beneficjent 1% OPP w 2015 roku – Fundacja Muzyczna Apollo z Poznania – otrzymała dofinansowanie z tego tytułu w wysokości 46 120 złotych. Rok wcześniej ta sama fundacja również uzyskała najlepszy wynik finansowania z mechanizmu 1 procenta; w 2015 jej wpływy z tego tytułu wzrosły jednak aż o 13 tysięcy złotych.


[1] Wykaz organizacji pożytku publicznego, które w 2015 otrzymały kwoty 1 proc. - http://www.finanse.mf.gov.pl.

[2] Tamże.

[3] GUS Departament Badań Społecznych i Warunków Życia we współpracy z Urzędem Statystycznym w Krakowie, zespół 4 pod kierunkiem: Karolina Goś-Wójcicka Notatka informacyjna. Organizacje pożytku publicznego i 1%. Warszawa, 23.04.2015.

[4] Tamże.

Muzyczne OPP prezentują zróżnicowany profil działalności. Można wśród nich wyróżnić: fundacje pomocowe, zajmujące się wsparciem dla muzyków znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej lub potrzebujących dodatkowej pomocy, organizacje wspierające działalność zespołów artystycznych – orkiestr, chórów, zespołów folklorystycznych, towarzystwa muzyczne – organizacje zajmujące się animacją życia muzycznego w ośrodkach lokalnych. Do aktywnych organizacji należą również stowarzyszenia i fundacje wspierające szkoły muzyczne.

Poza tymi szerokimi kategoriami organizacji można wyróżnić stowarzyszenia czy fundacje zajmujące się mniej typowymi formami działalności: między innymi terapią osób niepełnosprawnych poprzez muzykę (Fundacja Cantito), zbiórką środków na rzecz budowy siedziby instytucji muzycznej (Fundacja dla Realizacji Siedziby Capellae Cracoviensis), upamiętnieniem działalności konkretnych kompozytorów czy wspieraniem określonych gatunków i nurtów w muzyce. Pewną trudność w oszacowaniu wpływów pochodzących ze źródeł prywatnych w budżetach muzycznych OPP stanowi zróżnicowanie związane ze sprawozdawczością. By ułatwić sytuację uboższym podmiotom w 2014 roku wprowadzono regulacje umożliwiające przygotowanie tzw. uproszczonych sprawozdań finansowych dla tych OPP, których roczny przychód był niższy lub równy kwocie 100 tys. zł[1]. Takie sprawozdania w 2015 roku mogło złożyć 77 organizacji (64%) spośród badanych 121 muzycznych OPP. W wielu sprawozdaniach wpływy pochodzące z 1% OPP kwalifikowane są jednocześnie jako środki pochodzące ze źródeł prywatnych, w innych traktowane są oddzielnie. Dla klarowności opracowanych w artykule statystyk, środki pochodzące z 1 procenta nie są wliczane do kategorii wpływów ze źródeł prywatnych.

1. Środki pochodzące ze źródeł prywatnych

Ważną częścią przychodów muzycznych OPP są środki pochodzące ze źródeł prywatnych. Przewyższają one znacznie kwoty pochodzące z hojności podatników w ramach odpisu z 1%. Na środki te składają się między innymi darowizny otrzymane od osób fizycznych lub prawnych oraz składki członkowskie. W 2015 roku badane organizacje pozyskały ogółem z tego tytułu 2 597 761 zł czyli 11% ogółu wszystkich przychodów muzycznych OPP.

2. Organizacje pomocowe

Tabela 2. Dane wg sprawozdań merytorycznych OPP za 2015 rok – źródło: http://sprawozdaniaopp.mpips.gov.pl
podmiot przychód ogółem (w PLN) 1% OPP (w PLN) środki prywatne (w PLN)
Dom Muzyka Seniora 1 197 073 22 245 26 174
Polska Fundacja Muzyczna 230 361 17 028 212 823
ogółem 1 427 434 39 273 238 997

Do najbardziej aktywnych w zakresie pozyskiwania środków prywatnych na działalność statutową należą: Fundacja „Dom Muzyka Seniora” oraz Polska Fundacja Muzyczna. Pierwsza z organizacji zajmuje się prowadzeniem domu dla emerytowanych artystów muzyków i co roku uzyskuje niebagatelne kwoty na finansowanie własnej działalności z mechanizmu 1%. Zakres wsparcia w tym zakresie w ostatnich latach ustabilizował się na poziomie 22-23 tysięcy złotych (1,8% ogółu przychodów). Niewiele więcej fundacja pozyskuje ze źródeł prywatnych. Najważniejszym źródłem finansowania jest jednak w jej przypadku odpłatna działalność statutowa (1 117 470 zł). Polska Fundacja Muzyczna zajmuje się wsparciem muzyków znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej i życiowej. W 2014 roku fundacja nie mogła korzystać z finansowania z tytułu 1% ze względów proceduralnych; w 2015 osiągnęła wpływy stanowiące 7% ogółu przychodów. Najistotniejszym źródłem jej finansowania były natomiast wpłaty od osób fizycznych i prawnych oraz środki pochodzące ze zbiórek publicznych. W 2015 roku stanowiły one aż 92% przychodów organizacji. Godny odnotowania jest również fakt, że fundacja w 2015 roku ponad pięciokrotnie pomnożyła swój budżet z roku 2014, co niewątpliwie bardzo pozytywnie świadczy o rosnącym zainteresowaniu społeczeństwa jej działalnością.

3. Towarzystwa muzyczne

Środki pochodzące z 1% stanowią 0,9% przychodów w grupie towarzystw muzycznych. 3 spośród nich nie uzyskały w 2015 roku żadnego dofinansowania z tego tytułu. Średni wpływ z mechanizmu 1% wynosi w tej grupie organizacji wynosi 3 154 zł. Wśród badanych organizacji najwyższym poziomem absorpcji środków pochodzących z 1% może się poszczycić Radzyńskie Towarzystwo Muzyczne, które otrzymało dofinansowanie w wysokości 13 836 zł (co stanowi 7 procent ogółu jego przychodów). Organizacja ta otrzymała również wysokie wsparcie prywatne na które składały się w większości darowizny osób prawnych 29 600 zł (15% ogółu przychodów). Wysoki jest również udział środków pochodzących ze źródeł prywatnych – stanowi on 11% przychodów wszystkich towarzystw muzycznych. Imponująco wyglądają pod tym względem osiągnięcia Towarzystwa Muzycznego im. Henryka Wieniawskiego, które pozyskało niemałe środki głównie z darowizn osób fizycznych (ponad 340 tysięcy złotych – 38% ogółu przychodów).

Tabela 3. Dane wg sprawozdań merytorycznych OPP za 2015 rok – źródło: http://sprawozdaniaopp.mpips.gov.pl
towarzystwo muzyczne przychód ogółem (w PLN) 1% OPP (w PLN) środki prywatne (w PLN)
Radzyńskie Towarzystwo Muzyczne 191 006 13 836 29 600
Towarzystwo Muzyczne im. K. Nicze 171 296 7 486 163 805
Lubuskie Towarzystwo Muzyczne 717 164 7 274 12 410
Towarzystwo Muzyczne im. E. Kowalika 222 040 5 268 2 900
Towarzystwo Muzyczne w Częstochowie 737 062 3 932 7 430
Dolnośląskie Towarzystwo Muzyczne 1 476 383 2 923 45 881
Towarzystwo Muzyczne w Przemyślu 269 178 2 189 2 092
Towarzystwo Mozartowskie 31 892 1 802 3 000
Towarzystwo Muzyczne Kraczkowa 38 942 1 690 0
Towarzystwo Muzyczne im. H. Wieniawskiego 891 213 1 498 340 909
Stowarzyszenie Muzyczne w Zabrzu 69 086 1 361 0
Stowarzyszenie Muzyczne w Chojnicach 14 600 1 155 96 000
Lubartowskie Towarzystwo Muzyczne 17 799 57 0
Stowarzyszenie im. M. Karłowicza 795 558 0 480
Pomorskie Towarzystwo Muzyczne 110 855 0 8 140
Towarzystwo Muzyczne w Łukowie 16 963 0 0
ogółem 5 754 074 50 471 626 247

 

4. Podmioty wspierające orkiestry

Podmioty wspierające orkiestry w minimalnym stopniu skorzystały z mechanizmu 1 procenta. Udział tego wsparcia w finansowaniu organizacji stanowi zaledwie 0,2%. Mimo wysokich kosztów funkcjonowania stowarzyszeń wspomagających orkiestry najwyraźniej nie udaje się pozyskać wielu chętnych spośród ich miłośników do przekazania  % własnego podatku na cele statutowe. Oprócz środków pozyskanych z tytułu prowadzenia odpłatnej działalności i od władz publicznych ważnym źródłem finansowania mogą być wpłaty ze źródeł prywatnych. W przypadku dwóch podmiotów – Stowarzyszenia Kapela Jasnogórska i Fundacji Muzycznej Orkiestry KWK Anna stanowią one odpowiednio 93 % i 44% ich wszystkich przychodów. Średni wpływ pochodzący z 1% dla OPP wynosi w tej grupie organizacji 2692 zł.

Tabela 4. Dane wg sprawozdań merytorycznych OPP za 2015 rok – źródło: http://sprawozdaniaopp.mpips.gov.pl
podmiot przychód ogółem (w PLN) 1% OPP (w PLN) środki prywatne (w PLN)
Stowarzyszenie Kapela Jasnogórska 59 328 3 616 55 711
Fundacja Sinfonia Varsovia 4 073 958 3 307 0
Nowa Orkiestra Kameralna 617 239 1 957 8 000
Fundacja Muzyczna Orkiestry KWK Anna 134 533 1 890 59 074
ogółem 4 885 058 10 770 122 785

 


[1] Aneta Krawczyk. Uproszczone sprawozdania dla OPP. - już w tym roku. Ngo.plL. Dokument elektroniczny - http://poradnik.ngo.pl/wiadomosc/976226.html (dostęp 28.08.2015).

5. Organizacje wspierające chóry

Stowarzyszenia i fundacje wspierające działalność chórów należą do największej kategorii muzycznych OPP. Wpływy z tytułu 1% stanowią tu aż 7,8 % przychodów tych wszystkich organizacji. Tylko jeden z podmiotów nie uzyskał żadnego dofinansowania z mechanizmu 1 procenta. Wysoki jest także udział środków pochodzących ze źródeł prywatnych w budżetach badanych organizacji – 15,4%. Największym beneficjentem 1 procenta wśród tych stowarzyszeń i fundacji był Warmińsko-Mazurski Oddział Związku Chórów i Orkiestr, który uzyskał 15 720 zł co stanowiło 18% wszystkich jego przychodów. Wysokie wpływy z tego tytułu uzyskały też podmioty wspierające chór chłopięcy w Limanowej oraz Chór Stuligrosza. Chór Pueri Cantores Tarnovienses uzyskał z kolei najwyższe wsparcie prywatne w wysokości 90 840 zł, co stanowiło 60 procent jego budżetu. Średni wpływ pochodzący z 1% w tej grupie organizacji wynosi 4 511 zł.

Tabela 5. Dane wg sprawozdań merytorycznych OPP za 2015 rok – źródło: http://sprawozdaniaopp.mpips.gov.pl
organizacja przychód ogółem (w PLN) 1% OPP (w PLN) środki prywatne (w PLN)
Oddział Warmińsko-Mazurski Związku Chórów i Orkiestr 87 918 15 720 62 036
Limanowa 113 475 13 572 0
Chór Stuligrosza 494 219 13 020 1 060
Pueri Cantores Sancti Nicolai 58 216 10 536 46 706
Harmonia 99 038 7 798 0
Pueri Cantores Wratislavienses 11 791 6 501 90 840
Pueri Cantores Tarnovienses 149 700 6 386 0
Cantores Minores 23 211 5 752 0
Chór Cecyliański 23 911 5 182 0
Chór Camerata 18 383 4 722 0
Malborskie Stowarzyszenie Chóru Lutnia 15 282 4 387 0
Scherzo 32 168 3 314 0
Katolickie Stowarzyszenie Śpiewacze i Muzyczne 29 560 3 211 0
Stowarzyszenie Kulturalne Chór Bel Canto 17 396 2 467 9 296
Polihymnia 14 578 2 307 0
Stowarzyszenie Graduale 5 046 2 209 1 000
Stowarzyszenie Colnovica 3 576 2 126 1 450
Arion 17 116 2 011 0
Kaszubski Regionalny Chór Morzanie 75 875 1 698 0
Zespół Śpiewaczy Św. Cecylia 45 321 1 578 0
Stowarzyszenie Kantylena 38 343 853 900
Stowarzyszenie Sancta Musica 11 133 755 0
Stowarzyszenie Rezonans 43 965 589 15 956
Cantus Firmus 4 136 561 3 200
Cantica Cantamus 8 034 33 0
Górniczy Chór Męski 63 286 0 0
ogółem 1 504 677 117 288 232 400

 

6. Orkiestry dęte

Wpływy pochodzące z 1 procenta stanowią 4% przychodów organizacji wspierających działalność orkiestr dętych. Aż 20% budżetów tych instytucji to środki pochodzące ze źródeł prywatnych. Rekordzistą w pozyskiwaniu środków z obu źródeł było Miechowickie Stowarzyszenie Muzyczno-Kulturalne Górnicza Orkiestra Dęta z Bytomia. Wpływy z tytułu 1 procenta i ze środków prywatnych w przypadku tej organizacji wyniosły odpowiednio 2,3% i 28%. Średni wpływ z tytułu 1 procenta wynosił w tej grupie stowarzyszeń 3 482 zł.

Tabela 6. Dane wg sprawozdań merytorycznych OPP za 2015 rok – źródło: http://sprawozdaniaopp.mpips.gov.pl
miasto przychód ogółem (w PLN) 1% OPP (w PLN) środki prywatne (w PLN)
Bytom 291 179 6 910 82 455
Świecie 127 180 5 179 18 500
Sejny 9 019 4 034 0
Zambrzyce 28 702 1 707 6 000
Kościan 40 028 1 704 0
Biała 30 899 1 360 0
ogółem 527 007 20 894 106 955

 

7. Zespoły taneczne

Wpływy z 1% stanowią w budżetach organizacji działających w obszarze tańca 11%. Średni wpływ organizacji z tego tytułu wynosi 7 323 zł. W tej grupie znajdują się jednak aż trzy podmioty, które nie osiągnęły żadnych wpływów z 1% dla OPP. Średnią znacznie podnoszą dwa stowarzyszenia - SMSTT Krosno oraz Ostrołęckie Stowarzyszenie Tańca i Sportu. W obu przypadkach wysokie wpływy z tytułu 1% stanowiły jednocześnie podstawowe źródło finansowania tych organizacji; w przypadku SMSTT Krosno -25%, a Ostrołęckiego Stowarzyszenia Tańca i Sportu - aż 77% wszystkich przychodów stowarzyszenia. Zespoły taneczne pozyskują także wysokie kwoty dofinansowania ze źródeł prywatnych – 23%.

Tabela 7. Dane wg sprawozdań merytorycznych OPP za 2015 rok – źródło: http://sprawozdaniaopp.mpips.gov.pl
podmiot przychód ogółem (w PLN) 1% OPP (w PLN) środki prywatne (w PLN)
SMSTT Krosno 121 363 30 230 51 657
Ostrołęckie Stowarzyszenie Tańca i Sportu 30 917 23 916 0
Dzieci Płocka 129 922 10 298 43 224
DŻET Rzeszów-Boguchwała 137 405 3 395 34 975
PFRT Przemyśl 32 392 3 141 5 850
Remix 96 016 2 085 0
Dzieci Tańca 46 483 156 0
Impuls 4 438 0 0
Stowarzyszenie Miłośników Tańca Sukces 13 632 0 0
Stowarzyszenie Pasjonatów Tańca Ego 6 552 0 6 552
ogółem 619 129 73 221 142 258

 

8. Zespoły folklorystyczne

Organizacje wspierające zespoły folklorystyczne otrzymują wsparcie z mechanizmu 1 procenta na rzecz OPP na poziomie 6,7% wszystkich swoich przychodów. Dwie spośród badanych organizacji nie pozyskały finansowania tego typu. Średnie wpływy organizacji z tego tytułu wynoszą 6 565 . Największe dofinansowanie uzyskała organizacja wspierająca zespół Lazurki z Warszawy-Bemowa. Niebagatelna kwota 32 728 zł stanowiła 35% wszystkich przychodów tego podmiotu, który już o kilku lat uzyskuje z tytułu 1% bardzo wysokie wsparcie. W tej grupie stowarzyszeń i fundacji wpływy pochodzące z 1 procenta są nieznacznie mniejsze niż środki uzyskane ze źródeł prywatnych (8% ogółu przychodów). Wynika to z faktu, że większość badanych podmiotów w tej grupie nie uzyskała żadnego wsparcia prywatnego.

Tabela 8. Dane wg sprawozdań merytorycznych OPP za 2015 rok – źródło: http://sprawozdaniaopp.mpips.gov.pl
zespół folklorystyczny przychód ogółem (w PLN) 1% OPP (w PLN) środki prywatne (w PLN)
Lazurki 94 107 32 728 0
Ziemia Bydgoska 332 221 13 548 53 624
Ziemia Lubelska 8 768 7 989 0
Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Cieszyńskiej 15 885 7 951 3 080
Racławice 6 547 6 258 0
Zespół Pieśni i Tańca Warmia 496 798 5 173 15 690
Zamojszczyzna 232 453 4 414 36 223
Komes 50 961 3 934 0
Pokolenia 25 446 3 466 0
Lasowiacy 10 883 3 120 0
Zespół Pieśni i Tańca Beskid 35 432 2 712 0
Bandoska 15 970 617 0
Lubin 20 774 0 0
Mali Śwarni 16 609 0 0
ogółem 1 362 854 91 910 108 617

 

9. Podmioty działające na rzecz rozwoju szkół muzycznych

Niemałą grupą muzycznych OPP są organizacje, których celem jest wspieranie działalności szkół muzycznych. Rolą tych pomiotów jest nie tylko świadczenie różnorakich usług na rzecz szkół, ale także tworzenie i upowszechnianie kultury muzycznej w środowisku lokalnym. Wpływy z 1% stanowią 4,8 % wszystkich przychodów tych organizacji. Średnie wpływy organizacji wspierającej szkołę muzyczną z tytułu 1% wynoszą 4 675 zł. Największą kwotę dofinansowania i duży udział tych środków we własnym budżecie zanotowało Stowarzyszenie Crescendo (18%). Stosunkowo mały jest natomiast w tej grupie organizacji udział środków pochodzących z innych źródeł prywatnych (6,3%).

Tabela 9. Dane wg sprawozdań merytorycznych OPP za 2015 rok – źródło: http://sprawozdaniaopp.mpips.gov.pl
podmiot działający na rzecz rozwoju szkół muzycznych przychód ogółem (w PLN) 1% OPP (w PLN) środki prywatne (w PLN)
Stowarzyszenie Crescendo 58 216 10 536 1 060
Stowarzyszeniena Rzecz Bielskiej Szkoły Muzycznej 133 509 8 700 40 419
Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły w Oświęcimiu 89 102 3 755 0
Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły w Sochaczewie 86 723 3 526 0
Piano Forte w Łodzi 60 513 3 348 0
Stowarzyszenie Pomocy Szkole we Wrocławiu 152 324 2 968 1 910
Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły w Lesznie 130 208 2 766 1 036
Fundacja w Bystrzycy Kłodzkiej 65 789 1 801 4 585
ogółem 776 384 37 400 49 010

 

Podsumowanie

Badania muzycznych OPP wskazały na spore zróżnicowania w obrębie różnych grup stowarzyszeń i fundacji.

Tabela 10. Dane wg sprawozdań merytorycznych OPP za 2015 rok – źródło: http://sprawozdaniaopp.mpips.gov.pl
rodzaje podmiotów wpływy z 1% w stosunku do przychodów ogółem (w %) wpływy ze źródeł prywatnych w stosunku do przychodów ogółem (w %) średnie wpływy z 1% (w PLN) przychody ogółem (w PLN)
zespoły taneczne 11 23,0 7 323 619 129
organizacje wspierające chóry 7,8 15,4 4 511 1 504 677
zespoły folklorystyczne 6,7 8,0 6 565 1 362 854
podmioty wspierające szkoły muzyczne 4,8 6,3 4 675 776 384
orkiestry dęte 4,0 20,0 3 482 527 007
towarzystwa muzyczne 0,9 11,0 3 154 5 754 074
podmioty wspierające orkiestry 0,2 2,5 2 692 4 885 058

Największym udziałem środków prywatnych i pochodzących z 1% OPP w budżecie mogą się poszczycić zespoły taneczne; w dużym stopniu z owych źródeł finansowania korzystają organizacje wspierające chóry oraz zespoły folklorystyczne. Podobna uwaga może odnosić się do orkiestr dętych, które w 20% są finansowane ze źródeł prywatnych. Nieco mniejsze finansowanie z obu źródeł łącznie cechuje podmioty wspierające szkoły oraz towarzystwa muzyczne. Niejednorodną grupą są organizacje wspierające orkiestry. Udział tych dwóch źródeł finansowania w największym z podmiotów w grupie orkiestr jest marginalny, w dwóch innych organizacjach prywatne środki stanowią główne wsparcie finansowe orkiestr. Incydentalnie wpływy z 1% mogą stanowić ważny składnik budżetu konkretnego stowarzyszenia czy fundacji. Statystycznie w większości badanych podmiotów finansowanie to nie odgrywa jednak większej roli.

Jerzy Łysiński
2016-10-18

Kategorie

Finansowanie Rynek muzyczny