Finansowanie muzyki w Polsce w 2011 roku: instytucje samorządowe

W celu zebrania danych dotyczących wydatków ponoszonych przez samorządy na kulturę, w tym na kulturę muzyczną, zastosowano dwie metody zbierania danych: ankietę i pozyskanie informacji ze sprawozdań zamieszczanych w Biuletynie Informacji Publicznej. 

Ankieta rozesłana do wszystkich urzędów marszałkowskich oraz do urzędów miast będących stolicami województw zawierała prośbę o przesłanie danych finansowych, które pozwalałyby na podsumowanie planu i realizacji budżetu w zakresie wydatków na kulturę liczonych łącznie, wyszczególnionych wydatków na dotacje bieżące dla instytucji muzycznych (filharmonii, teatrów operowych, teatrów muzycznych etc.), wyszczególnionych wydatków na otwarte konkursy ofert w dziedzinie kultury, w ich ramach zaś – na projekty z dziedziny muzyki.

Otrzymano dane z 9 województw i 10 miast wojewódzkich. Poniższe tabele ujmują pozyskane informacje – województwa i miasta ułożono w kolejności alfabetycznej.

Tabela 1. Dane finansowe pozyskane z urzędów marszałkowskich


W roku 2011 zwraca uwagę występująca we wszystkich wymienionych wyżej województwach tendencja do niższego wykonania budżetu w zakresie wydatków na kulturę w stosunku do zakładanego planu – największa rozbieżność w tym zakresie pojawia się w województwie śląskim, w pozostałych regionach odchylenia są niewielkie. Zarazem jednak w zasadzie we wszystkich przypadkach plan równy jest wykonaniu, jeśli chodzi o dotacje bieżące przekazane na działalność instytucji muzycznych (jedyna nieznaczna różnica – wykonanie niższe o 4734 zł w stosunku do planu – występuje na tym polu w danych przekazanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego).

Należy podkreślić, że dane nie są w pełni jednorodne – tylko niektóre urzędy marszałkowskie uwzględniały np. stypendia przyznawane muzykom lub wydatki ponoszone na wydarzenia muzyczne, które dofinansowały jako ich współorganizator. Zarówno wśród urzędów marszałkowskich, jak i miejskich były takie, które zwracały uwagę w dodatkowych opisach na praktykowane inne jeszcze sposoby wspierania kultury muzycznej, poza podstawowymi drogami wskazanymi w tabeli – m.in. poprzez współorganizację wydarzeń artystycznych lub poprzez dotacje celowe dla instytucji innych niż muzyczne.


Tabela 2. Dane finansowe pozyskane z urzędów miejskich

Podobnie jak to miało miejsce w przypadku urzędów marszałkowskich, również w budżetach miejskich widoczna jest w 2011 tendencja do niższego wykonania wydatków na kulturę w porównaniu z planem – największa różnica występuje w planowanych i wydatkowanych kwotach w Krakowie. Zarazem analogicznie do urzędów marszałkowskich urzędy miejskie wykazują w zasadzie niezmienione kwoty planowane i wydatkowane na dotacje dla muzycznych instytucji kultury.


Dane z Biuletynu Informacji Publicznej

Dane na temat kwot dotacji przekazanych przez organizatorów dla niektórych spośród instytucji muzycznych samorządowych i państwowych w roku 2011 zawiera poniższa tabela. Informacje finansowe w niej zawarte pochodzą ze sprawozdań z wykonania budżetu zamieszczonych w Biuletynie Informacji Publicznej przez poszczególnych organizatorów.

Tabela 3. Dotacje na działalność bieżącą przekazane instytucjom artystycznym - teatrom operowym i filharmoniom - przez organizatorów w roku 2011

W kontekście powyższego zestawienia należy dodać, że nie uwzględnia ono dotacji celowych na wydatki bieżące i inwestycyjne, przyznawanych przez organizatorów instytucjom zgodnie z art. 28 z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (DzU z 2012 r. poz. 406).

Dopełnieniem powyższych danych jest informacja o wsparciu finansowym na przedsięwzięcia artystyczne pozyskiwanym przez samorządowe instytucje kultury, w tym także instytucje artystyczne w ramach programów ministra kultury i dziedzictwa narodowego.

Poniższa tabela zawiera zestawienie kwot przyznanych w ramach programu „Wydarzenia artystyczne” priorytet „Muzyka” – w celach porównawczych obok kwot za rok 2011 przedstawiono znane już dane z roku 2012. W ogólnej kwocie dotacji wyróżniono sumę dofinansowania dla instytucji kultury, w tym artystycznych.

Tabela 4. Dofinansowanie przedsięwzięć artystycznych w ramach programu ministra kultury i dziedzictwa narodowego „Wydarzenia artystyczne” priorytet „Muzyka” w latach 2011-2012

Zarówno instytucje samorządowe, jak i państwowe mogą się ponadto ubiegać o dotacje na zakup instrumentów muzycznych w ramach programu „Rozwój infrastruktury kultury” priorytet „Infrastruktura kultury”.

Należy podkreślić, że jakkolwiek nadal w niewielkim tylko stopniu powyższe dane obrazują finansowanie kultury muzycznej w Polsce, to dzięki udziałowi w ich pozyskiwaniu niektórych spośród samorządów informacje te sukcesywnie zyskują na precyzji i obiektywności.

Kamila Stępień-Kutera Finansowanie muzyki w Polsce w 2011 roku,
w: Muzyka polska 2011. Raport roczny, Warszawa 2013

 

Kategorie

Finansowanie Rynek muzyczny