Finansowanie muzyki z budżetów samorządów terytorialnych w roku 2013

Znacząca część wydatków na kulturę - poza budżetem państwa - w skali kraju pochodzi z budżetów jednostek samorządu terytorialnego.

Wobec ich mnogości i złożonej struktury, chcąc pozyskać w pierwszej kolejności dane dotyczące budżetów największych, zwrócono się w okresie od lipca do października 2014 roku do wszystkich urzędów marszałkowskich, dysponujących budżetami w skali województw, a także do urzędów 17 miast centralnych dla województw (w ramach województwa kujawsko-pomorskiego licząc zarówno Bydgoszcz, jak i Toruń) z prośbą o informacje na temat planowanych i zrealizowanych wydatków na kulturę, w ich ramach zaś na wydzielenie planu i realizacji z kosztów poniesionych na finansowanie organizowanych instytucji kultury o profilu muzycznym, na otwarte konkursy ofert – z wyróżnieniem dofinansowań na projekty z zakresu muzyki – oraz na wsparcie dla przedsięwzięć muzycznych poza instytucjami i poza konkursami (tzw. współorganizacje).

Pełne dane pozyskane z miast wojewódzkich (w kolejności alfabetycznej) przedstawia tabela numer 1:

Lp. Urząd miasta Wydatki na kulturę (dział 921) w tym dotacje bieżące dla instytucji muzycznych, dla których JST jest organizatorem[1] w tym budżet przeznaczony na otwarte konkursy ofert w dziedzinie kultury w tym na projekty z dziedziny muzyki realizowane w ramach konkursów ofert w tym na projekty z dziedziny muzyki poza konkursami ofert (współorganizacja)
plan na 2013 wykonanie za 2013 plan na 2013 wykonanie za 2013 plan na 2013 wykonanie za 2013 plan na 2013 wykonanie za 2013 plan na 2013 wykonanie za 2013
Tabela 1. Wydatki na kulturę, w tym na muzykę, miast wojewódzkich
1  Białystok  27 986 440  27 552 669 JST nie jest organizatorem dla żadnej muzycznej instytucji kultury  1 480 000  1 460 000  w budżecie nie jest planowana oddzielna kwota na projekty z dziedziny muzyki  752 500  - -
2  Bydgoszcz  26 210 831  26 095 778  - -  2 000 000  1 991 552  1 225 600  1 225 275  606 700  606 580
3  Gdańsk  65 866 323  64 706 269  4 028 616  4 028 616[2]  4 214 600  4 090 600  1 358 200  1 358 200  4 108 333  4 105 357[3]
4  Katowice  48 101 807  46 390 170  2 550 000  2 550 000  927 000  911 635  w budżecie nie jest planowana oddzielna kwota na projekty z dziedziny muzyki  217 201  380 000  380 000
5  Kielce  b.d.  b.d.   nie dotyczy  150 000  150 000  20 000  9 000  75 000  75 000
6  Kraków  226 147 184  220 825 618  5 813 782  5 813 782[4]  7 280 000  7 269 181  4 389 500  4 379 321  -  1 989 970
7  Lublin  44 060 029  42 743 961 JST nie jest organizatorem dla żadnej muzycznej instytucji kultury  2 844 785  2 795 577  397 236  397 236  111 342  111 342
8  Łódź  74 526 222  74 257 811  6 700 510  6 700 510[5]  2 843 000  2 840 829  1 180 000  1 402 500  2 500  2 500
9  Olsztyn  14 652 220  14 389 942  JST nie jest organizatorem dla żadnej muzycznej instytucji kultury  401 000  401 000  101 000  101 000  3 500  3 500
10  Opole  18 408 915  18 252 206  5 278 500  5 215 876[6]  420 000  415 000  154 000  154 000  1 850 000  1 971 800[7]
11  Poznań  74 663 271  73 829 585  7 034 600  7 034 600[8]  4 230 000  4 203 619  1 977 050  1 957 050  128 275  128 275
12  Rzeszów  15 032 686  14 644 947  JST nie jest organizatorem dla żadnej muzycznej instytucji kultury  367 000  366 840  36 000  36 000  345 000  345 000
13  Szczecin  35 143 281  35 081 380  6 134 800  6 133 559[9]  1 770 000  1 766 851  751 000  751 000  -  -
14  Toruń  31 285 100  30 933 312  3 530 000  3 530 000  1 620 000  1 611 666  534 000  534 000  963 000  963 000
15  Warszawa  391 391 051  383 055 690  15 175 000  15 168 783[10]  23 957 565  23 921 175  6 852 755  6 976 187  b.d. b.d.
16  Wrocław  121 147 578  120 805 695  21 170 780  21 170 780  14 983 500  14 983 299  1 379 600  1 379 600  1 320 962  1 320 962
17  Zielona Góra  7 753 000  8 423 611  JST nie jest organizatorem dla żadnej muzycznej instytucji kultury  469 000  467 880  w budżecie nie jest planowana oddzielna kwota na projekty z dziedziny muzyki  270 200  w budżecie nie jest planowana oddzielna kwota na projekty z dziedziny muzyki  13 000
Łącznie  1 222 825 938  1 201 988 644  77 416 588  77 346 506  69 957 450  69 646 704  20 355 941  21 900 270  9 894 612  12 016 286

Zsumowanie wszystkich powyżej podanych zrealizowanych wydatków na muzykę pozwala stwierdzić, że z budżetów miast wojewódzkich przeznaczono na nią co najmniej 111 263 062 zł, co stanowi około 9 proc. wszystkich wydatków na kulturę. Interesująca jest także informacja, że projekty muzyczne stanowiły blisko 1/3 wszystkich projektów dofinansowanych przez urzędy miast w ramach otwartych konkursów ofert.


[1] Poproszono o wyszczególnienie instytucji – pozyskane dane w przypisach.

[2] W tym dotacja dla Capella Gedanensis (1 896 932 zł) i Polskiego Chóru Kameralnego Schola Cantorum Gedanensis (2 131 684 zł).

[3] W tym 950 000 zł dotacja dla Województwa Pomorskiego w ramach pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego dla Opery Bałtyckiej w Gdańsku (600 000 zł) oraz Polskiej Filharmonii Bałtyckiej im. F. Chopina w Gdańsku (350 000 zł).

[4] W tym dotacja dla orkiestry Sinfonietta Cracovia (1 453 000 zł), Capella Cracoviensis (3 570 000 zł) i Teatru Dworskiego Cracovia Danza (790 782 zł).

[5] Teatr Muzyczny w Łodzi.

[6] W tym dla Narodowego Centrum Polskiej Piosenki (4 017 000 zł) oraz Muzeum Polskiej Piosenki (1 198 876 zł).

[7] W tym organizacja 50. Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki (1 700 000 zł).

[8] W tym Teatr Muzyczny w Poznaniu oraz Poznański Chór Chłopięcy.

[9] Filharmonia im. Mieczysława Karłowicza.

[10] W tym Teatr Muzyczny „Roma (6 263 783 zł) oraz Sinfonia Varsovia (8 905 000 zł).

Znacznie więcej na dotacje organizowanych przez siebie instytucji muzycznych, mniej zaś w proporcji na konkursy ofert wydatkują urzędy marszałkowskie. Dane przez nie nadesłane zbiera tabela numer 2 (kolejność województw zgodnie z kolejnością miast w tabeli numer 1):

Lp. Województwo Wydatki na kulturę (dział 921) w tym dotacje bieżące dla instytucji muzycznych, dla których JST jest organizatorem[1] w tym budżet przeznaczony na otwarte konkursy ofert w dziedzinie kultury w tym na projekty z dziedziny muzyki realizowane w ramach konkursów ofert w tym na projekty z dziedziny muzyki poza konkursami ofert (współorganizacja)
Plan na 2013 Wykonanie za 2013 Plan na 2013 Wykonanie za 2013 Plan na 2013 Wykonanie za 2013 Plan na 2013 Wykonanie za 2013 Plan na 2013 Wykonanie za 2013
Tabela 2. Wydatki na kulturę, w tym wydatki na muzykę, urzędów marszałkowskich
1 Podlaskie  43 742 700  43 699 345 13 000 000  13 000 000  1 000 000  991 469  483 500  483 500  60 000  59 847
2 Kujawsko-Pomorskie  79 958 152  76 585 332  23 750 000  24 320 495[2]  1 050 000  1 047 873  w budżecie nie jest planowana oddzielna kwota na projekty z dziedziny muzyki  472 500  900 000  940 000
3 Pomorskie  83 900 805  83 416 894  30 795 600  30 795 600[3]  935 000  933 900  465 000  418 680  162 200  162 200[4]
4 Śląskie  212 644 948  176 971 023  51 366 582  52 045 581[5]  2 000 000  677 198  -  255 000  -  -
5 Świętokrzyskie  32 959 222  31 725 719  6 140 000  6 140 000  520 000  504 862  -  173 000  -  -
6 Małopolskie  115 099 315  122 739 271  29 472 620  31 929 624[6]  2 876 000  2 746 000  1 502 000  1 477 000  15 000  15 000
7 Lubelskie  51 792 249  47 763 898  13 453 000  13 453 000[7]  420 000  407 806  231 300  230 606  26 450  26 450
8 Łódzkie  85 799 563  88 253 249  51 643 697  54 130 951[8]  1 000 000  942 087  434 000  434 000  -  -
9 Warmińsko-Mazurskie  50 797 624  48 747 243  6 765 480  6 764 127[9]  200 000  195 837  84 940  84 776  -  127 000
10 Opolskie  24 244 943  24 236 637  7 079 000  7 079 000[10]  314 500  314 500  59 500  55 746  18 587  18 587
11 Wielkopolskie  92 513 708  92 387 750  30 872 650  30 872 650[11]  2 617 000  2 583 642  -  1 480 796  -  299 500
12 Podkarpackie  50 038 212  49 529 918  6 644 618  6 639 522  699 000  683 371  245 000  242 190  85 950  84 150
13 Zachodniopomorskie  71 778 859  52 273 512  9 500 000  11 321 250[12]  674 000  673 961  -  179 161  -  5 000
14 Mazowieckie  127 499 464  127 401 973  31 151 531  31 151 531[13]  -  -  -  -  240 000  240 000
15 Dolnośląskie  97 666 123  96 890 914  28 338 400  28 333 400[14]  1 454 000  1 454 000  788 000  788 000  -  -
16 Lubuskie  27 164 154  27 044 283  3 194 800  3 194 800[15]  110 000  97 500  57 000  55 000  8 700  8 700
Łącznie  1 247 600 041  1 189 666 961  343 167 977  351 171 531  15 869 500  14 254 006  4 350 240  6 829 955  1 516 887  1 986 434

Podsumowanie danych wskazuje, że w ramach budżetów urzędów marszałkowskich przeznaczanych na kulturę blisko 30% kwoty wydatkowana jest na działalność muzyczną, instytucjonalną i pozainstytucjonalną. Dzięki nadesłanym informacjom możliwe stało się także wydzielenie kwoty przeznaczonej na dofinansowanie projektów muzycznych w prowadzonych przez urzędy marszałkowskie otwartych konkursach ofert, a stanowiącej 48% całego budżetu konkursów.

Suma pozyskanych i omówionych danych zaś wskazuje, że w skali kraju, wliczając w to budżet państwa i budżety największych jednostek samorządu terytorialnego, wydatkowano w roku 2013 na przedsięwzięcia muzyczne (z uwzględnieniem wydatków na szkolnictwo artystyczne) co najmniej 764 524 248 zł.

Finansowanie muzyki z budżetu państwa oraz z budżetów samorządów terytorialnych (opracowanie IMiT),
w: Muzyka polska 2013. Raport roczny, Warszawa 2014


[1] Poproszono o wyszczególnienie instytucji – pozyskane dane w przypisach.

[2] W tym Opera Nova 16 287 700 zł, Filharmonia Bydgoska 8 032 795 zł.

[3] W tym Opera Bałtycka 15 200 000 zł, Teatr Muzyczny 7 700 000 zł, Polska Filharmonia Bałtycka 7 605 600 zł, Polska Filharmonia Kameralna 290 000 zł.

[4] Kwota przewidziana na nagrody i stypendia, wynoszącą odpowiednio 105 200 zł i 57 000 zł.

[5] W tym Teatr Rozrywki w Chorzowie 10 347 482 zł, Opera Śląska w Bytomiu 14 435 669 zł, Filharmonia Śląska im. H. M. Góreckiego w Katowicach 11 596 989 zł, Zespół Pieśni i Tańca „Śląsk” in St. Hadyny w Koszęcinie 15 625 406 zł.

[6] W tym Opera Krakowska 18 033 684 zł, Filharmonia im. Karola Szymanowskiego w Krakowie 12 865 940 zł, Europejskie Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego 1 030 000 zł.

[7] W tym: Teatr Muzyczny w Lublinie 8 051 700 zł, Filharmonia im. Henryka Wieniawskiego w Lublinie 5 030 903 zł.

[8] W tym: Teatr Wielki 38 567 996  zł, Filharmonia Łódzka im. A. Rubinsteina 15 562 955 zł.

[9] Warmińsko-Mazurska Filharmonia im. Feliksa Nowowiejskiego w Olsztynie.

[10] Filharmonia Opolska.

[11] W tym Teatr Wielki im. Stanisława Moniuszki w Poznaniu 19 698 650 zł oraz Filharmonia Poznańska im. Tadeusza Szeligowskiego 11 174 000 zł.

[12] Opera na Zamku w Szczecinie.

[13] Dotyczy Państwowego Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca „Mazowsze” im. Tadeusza Sygietyńskiego 12 000 220 zł, Mazowieckiego Teatru Muzycznego im. Jana Kiepury 2 996 063 złi Warszawskiej Opery Kameralnej 16 155 248 zł.

[14] W tym: Opera Wrocławska we Wrocławiu 14 313 100 zł, Filharmonia im. Witolda Lutosławskiego 4 620 000 zł, Filharmonia Dolnośląska w Jeleniej Górze 4 873 900 zł, Filharmonia Sudecka w Wałbrzychu 4 531 400 zł.

[15] Filharmonia Zielonogórska im. T. Bairda.

Kategorie

Finansowanie Muzyka klasyczna