Kierunki muzyczne na wyższych uczelniach nieartystycznych i multidyscyplinarnych 2015/16 (spis)

Prezentowana charakterystyka kierunków muzycznych na wyższych uczelniach nieartystycznych i interdyscyplinarnych powstała na podstawie przekazanych przez szkoły danych dotyczących roku akademickiego 2015/2016. Uzyskane materiały, obejmujące pełne informacje o programie realizowanych studiów w ujęciu godzinowym, pozwoliły na przygotowanie zestawienia, w którym obok nazw przedmiotów w nawiasach podana została liczba godzin przypadająca na pełny cykl kształcenia oraz rodzaj prowadzonych zajęć, gdzie T to zajęcia teoretyczne realizowane w formie wykładu, a P to zajęcia praktyczne prowadzone w formie ćwiczeń lub konwersatoriów. Uczelnie opisane są w kolejności alfabetycznej.

 1. Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

Na kierunku Inżynieria akustyczna na Akademii Górniczo-Hutniczej kształceni są specjaliści w dziedzinie dynamicznie rozwijającego się sektora wiedzy, obecnego w licznych dziedzinach gospodarki, w tym szczególnie mocno w działach gospodarki opartej na nowoczesnej wiedzy. Kadry kształcone na tym kierunku mogą też wnieść swój wkład w rozwój społeczeństwa, pracując w instytucjach publicznych związanych z ochroną środowiska. Studenci Inżynierii akustycznej nabywają również kompetencji dla wspomagania instytucji kultury i sztuki, a nawet dla aktywnego udziału w procesie tworzenia sztuki.

Ważną rolę w procesie dydaktycznym pełni współpraca z instytucjami i przedsiębiorstwami, a także umiędzynarodowienie procesu dydaktycznego poprzez wspieranie wymiany studenckiej w ramach programu Erasmus. Rozwijane są zainteresowania studentów i ich umiejętności pracy organizacyjnej poprzez wspieranie studenckich kół naukowych, a także krakowskiej sekcji studenckiej Audio Engineering Society. Program kształcenia zapewnia przygotowanie absolwentów do wszelkich prac inżynierskich związanych z akustyką. Studia trwają siedem semestrów i kończą się pracą dyplomową. Absolwent otrzymuje tytuł zawodowy inżyniera akustyka.

Absolwenci są poszukiwani na stanowiskach pracy w wielu sektorach gospodarki i administracji, jak na przykład: inżynieria ochrony środowiska (liczne instytucje państwowe i samorządowe), działy badawczo-rozwojowe w przemyśle (projektowanie urządzeń pod kątem obniżania ich drgań i hałasu), transport (obniżanie hałasu komunikacyjnego), budownictwo (izolacja i adaptacja akustyczna budowli, wibroizolacja), telekomunikacja i komunikacja (technologia mowy), media elektroniczne – radio, telewizja, Internet, produkcja nagrań dźwiękowych, produkcja nowoczesnych materiałów interaktywnych, nagłaśnianie koncertów i imprez masowych, specjalistyczny przemysł produkujący sprzęt elektroakustyczny, akustyczne urządzenia pomiarowe, projektowanie i tworzenie oprogramowania przydatnego w akustyce oraz zastosowania akustyki biomedycznej.

Duża część stanowisk pracy wymagających wiedzy z zakresu inżynierii akustycznej zalicza się do innowacyjnego, opartego na wiedzy sektora gospodarki. W Unii Europejskiej w ostatnich kilku latach zaobserwowano wysoki wzrost zapotrzebowania na ekspertów w zakresie dźwięku i drgań, gdzie inżynierowie akustyki również mogą znaleźć zatrudnienie.

Absolwenci mogą kontynuować kształcenie na II stopniu tego samego kierunku studiów i zdobyć kwalifikacje zawodowe II stopnia – stopień magistra. Mogą też kontynuować kształcenie na II stopniach studiów kilku innych kierunków związanych z akustyką w kraju.

program nauczania 

Na program nauczania kierunku Inżynieria akustyczna składają się dwa bloki przedmiotów: przedmioty kształcenia obowiązkowego oraz przedmioty obieralne. Pierwszy blok tworzą: Metodyki i techniki programowania (28T, 56P), Analiza matematyczna (56T,56P), Algebra (28T, 28P), Grafika inżynierka i dokumentacja projektów (12T, 24P), Ochrona własności intelektualnej (28T), BHP i ergonomia (12T, 12P), Ochrona środowiska (14T, 13P), Wychowanie fizyczne (56P), Fizyka (28T, 28P), Języki programowania wysokiego poziomu (28T, 28P), Podstawy probabilistyki i procesów stochastycznych (26T, 13P), Mechanika (28T, 28P), Elektrotechnika i teoria obwodów (20T, 28P), Programowanie w środowisku Matlab (14T, 39P), Podstawy akustyki (42T, 40P), Teoria drgań (28T, 40P), Metrologia i systemy pomiarowe (28T, 28P), Przetwarzanie sygnałów (56T, 56P), Język obcy (140P), Metody matematyczne w akustyce (26T, 26P), Elementy elektroniczne (14T, 14P), Miernictwo wibroakustyczne (14T, 26P), Elektroakustyka (28T, 28P), Akustyka architektoniczna (26T, 26P), Principles of audio engineering (42T, 42P), Analogowe układy elektroniczne (28T, 42P), Technologia mowy (26T, 52P), Uniwersalizm modelowania matematycznego (14T, 13P), Technika cyfrowa i mikroprocesorowa (28T, 28P), Seminarium dyplomowe (14P).

Blok przedmiotów obieralnych składa się z następujących przedmiotów: Programowanie w środowisku LabView (30P), Technologia Internetu (24T, 24P), Ekoakustyka (26T, 12P), Metody akustyczne w biologii i medycynie (28T, 26P), Dynamika układów ciągłych (14T, 13P), Zasady muzyki (14T, 13P), Technika infra- i ultradźwiękowa (24T, 24P), Przetwarzanie obrazów (18T, 18P), Obiektowe metody projektowania systemów (14T, 10P), Wytrzymałość materiałów (26T, 28P), Wibroakustyka w technice i środowisku (91T, 81P), Akustyka muzyczna z kształceniem słuchu (39T, 52P), Architektura komputerów i systemów operacyjnych (14T, 20P), Technika pochłaniania i rozpraszania dźwięku (12T, 34P), Techniki multimedialne (14T, 14P), Metody i narzędzia programowania w akustyce (14T, 36P), Urządzenia elektroniczne w akustyce (14T, 28P), Sekwencery i programy notacyjne (10T, 16P), Techniki bezprzewodowe (20T, 20P), Inżynieria miksowania (28T. 56P), Przygotowanie pracy dyplomowej (90P), Praktyka zawodowa (80P), Przetwarzanie obrazów (18T, 18P), Mapy akustyczne (14T, 14P), Obiektowe metody projektowania systemów (14T, 10P), Analogowe układy peryferyjne w systemach cyfrowych (14T, 14P), Mikroprocesory sygnałowe (28T, 28P), Programming in LabView environment (24P), Podstawy percepcji i  przetwarzania informacji przez człowieka (20T), Realizacja nagrań (58P).

 1. Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi

 W ramach studiów licencjackich na kierunku Kulturoznawstwo Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi prowadzi specjalizację Produkcja i realizacja muzyki. Oferta studiów kierowana jest do instrumentalistów, wokalistów, muzyków amatorów, dj-ów, producentów i realizatorów muzyki, kompozytorów, którzy chcieliby znaleźć zatrudnienie w firmach fonograficznych i studiach nagraniowych, prowadzić własną działalność muzyczną, organizować i realizować wydarzenia muzyczne, koncerty, festiwale, prowadzić i zarządzać klubami muzycznymi. Absolwenci kierunku mogą także znaleźć zatrudnienie w firmach impresaryjnych, instytucjach organizujących koncerty, eventy muzyczne, festiwale, instytucjach promujące wydarzenia muzyczne, agencjach reklamowych i PR w obszarze muzyki, firmach nagłośnieniowych czy rozgłośniach radiowych, prasie i telewizji.

Kadrę pedagogiczną tworzą czynni praktycy z wiedzą w dziedzinie produkcji muzycznej, radiowej, twórcy muzyki filmowej, teatralnej, radiowej i użytkowej oraz muzycy z dużym doświadczeniem estradowym i studyjnym aktywni artystycznie i stale rozwijający się. Zajęcia praktyczne, takie jak: kompozycja i aranżacja, praca z programem CUBASE oraz praca z mikrofonem z elementami improwizacji muzycznej, realizowane są w małych grupach, co pozwala na indywidualne kształcenie studenta. Profil kształcenia na specjalności Produkcja i realizacja muzyki nastawiony jest na kształcenie teorii przedmiotów poprzez ich praktykę w naturalnym środowisku pracy.

program nauczania

Program nauczania został podzielony na kilkadziesiąt modułów, składających się z następujących przedmiotów:

Moduły kształcenia ogólnego: Moduł filozofia podstawowa – historia filozofii / podstawy filozofii (15T, 45P), Moduł kompetencje kluczowe w zakresie komunikacji – Technologie informatyczne (15P), Język obcy (180P), Moduł kompetencje kluczowe w zakresie znajomości zagadnień z historii kultury i sztuki – Historia  sztuki (30T), Historia kultury (15T, 45P), Teatr i widowisko w kulturze / elementy elektroakustyczne w kulturze muzycznej (45P), Moduł kompetencje w zakresie rozpoznawania zjawisk kultury popularnej / kompetencje w zakresie rozpoznawania zjawisk muzyki popularnej – Wstęp do kultury audiowizualnej / wstęp do kultury muzycznej (15T), Gry w kulturze współczesnej / produkcja i realizacja muzyki (45P), Moduł zjawiska kultury i literatury popularnej / zjawiska kultury i muzyki popularnej – Sztuka popularna / wprowadzenie do kompozycji komputerowej (15P), Zjawiska kultury popularnej / muzyka w nowych mediach (23P), Moduł kompetencje kluczowe w zakresie komunikacji – Komunikacja / świadomość i okazywanie emocji (18P), Moduł wychowanie fizyczne (30P), Moduł kompetencje poszerzające podstawową wiedzę kulturoznawczą – Wielcy twórcy kultury (30P), Teoria sztuki / muzyka w popkulturze (45P), Moduł kompetencje w zakresie znaczenia roli muzyki w kulturze – Historia muzyki / kultura muzyczna (30T/ 40P), Moduł kreatywność – Podstawy kreatywności / twórczość i kreatywność (40T, 15P), Moduł kompetencje społeczne - Metodyka zarządzania kompetencjami / rozwijanie kompetencji społecznych (15P), Moduł kompetencje poszerzające teoretyczną wiedzę z zakresu literatury – Wiedza o teatrze i dramacie (30P), Literatura współczesna z elementami teorii (15T, 15P), Moduł kompetencje kluczowe w zakresie teorii kultury, problematyki filmu i muzyki – Teoria kultury (30T), Historia aktorstwa filmowego (15T), Muzyka w filmie (15T), Moduł kompetencje w zakresie zarządzania kulturą – Zarządzanie w kulturze (15T), Promocja kultury i PR (45T), Prawo autorskie i praktyczne zastosowanie (6T), Polityka kulturalna w Polsce i EU (15T), Komunikacja społeczna (15T), Moduł kształcenie słuchu (15T), Moduł anatomia i przedsiębiorczość – projekt własnego przedsięwzięcia (45P), Etyka / świadomość wartości (18P), Moduł kompetencje dotyczące istotnych zjawisk współczesnej kultury audiowizualnej – Kultura audiowizualna (15T, 45P), Film współczesny (15T, 15P), Nowe media (15T, 15P), Moduł wiedza o miejscu człowieka w kulturze i grupie społecznej  - Socjologia kultury (15T), Antropologia kultury (15T, 10P), Moduł seminarium dyplomowe (60P), Moduł kompetencje społeczne w zakresie partycypacji w kulturze współczesnej – Kultura współczesna / warsztat krytyka (105P), Kultura współczesna / wprowadzenie do instrumentacji (60P).

W ramach modułów specjalnościowych studenci uczęszczają na następujące przedmioty: Moduł podstawy produkcji muzyki – Produkcja i realizacja muzyki (15T, 15P), Podstawy aranżacji muzyki (15T), Warsztaty nagraniowe (30P), Technika nagłośnieniowa (15T), Moduł wprowadzenie do zasad muzyk i kształcenia słuchu – Muzyka i komputer (30P), Kształcenie słuchu / zasady muzyki (150P), Moduł produkcja i realizacja muzyki – Produkcja i realizacja muzyki (60T, 60P), Wprowadzenie do harmonii i form muzycznych (15T), Moduł kompetencje w zakresie muzyki współczesnej – Muzyka współczesna (15T), Aranżacja muzyki (30P), Moduł kompetencje w zakresie znajomości rynku muzycznego – Przemysł muzyczny i media (15T), Studio (15T, 90P), Jam session (15P), Realizacja dźwięku estradowego (30P), Moduł kompetencje w zakresie muzyki popularnej – Muzyka w reklamie (30P), Muzyka popularna (15T), Warsztaty wokalne (30P), Moduł kompetencje w zakresie rozwoju umiejętności wokalnych i nagraniowych – Warsztaty nagraniowe (15T, 45P).

 1. Akademia Sztuki w Szczecinie

Siedziba Akademii Sztuki w Szczecinie - Pałac pod Globusem.Wydział Edukacji Muzycznej Akademii Sztuki w Szczecinie prowadzi studia na kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej w systemie dwustopniowym. Na studiach I stopnia dodatkowo wprowadzono specjalizacje: Dyrygentura chóralna, Muzyka liturgiczna, Prowadzenie zespołów jazzowych i muzyki rozrywkowej z wokalistyką jazzową, Edukacja szkolna. Na studiach II stopnia realizowane są specjalności: Dyrygentura chóralna, Muzyka liturgiczna, Dyrygentura chóralna i muzyka liturgiczna. Dodatkowo kandydaci na studia II stopnia mogą podjąć naukę na specjalnościach: Prowadzenie zespołów jazzowych muzyki rozrywkowej z wokalistyka jazzową oraz Dyrygentura orkiestr dętych po pozytywnym wyniku dodatkowej weryfikacji na egzaminie wstępnym. Na kierunku Wokalistyka ze specjalnością Śpiew solowy realizowane są takie treści programowe, by absolwent studiów I st. otrzymał solidne podstawy i bazę w zakresie wykształcenia wokalno-aktorskiego.

Absolwenci studiów I st. kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej uzyskują wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne kwalifikujące do prowadzenia zajęć dydaktycznych w zakresie szkolnej edukacji muzycznej (szkoła podstawowa), zajęć dydaktycznych w szkolnictwie muzycznym I stopnia, zajęć umuzykalniających w przedszkolach, zespołów wokalno-instrumentalnych i wokalnych w szkolnictwie muzycznym I stopnia i amatorskim ruchu muzycznym, działalności muzycznej w instytucjach kultury, kościołach oraz animacji kultury muzycznej w społeczeństwie. Absolwenci studiów II st. uzyskują wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne kwalifikujące do prowadzenia zawodowych, amatorskich i szkolnych zespołów wokalnych, wokalno-instrumentalnych, prowadzenia zajęć dydaktycznych w szkolnictwie muzycznym I i II stopnia oraz w szkolnictwie ogólnokształcącym, działalności naukowej i dydaktycznej w szkołach wyższych i zakładach kształcenia nauczycieli prowadzących kierunek: Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej, działalności w instytucjach kultury, gimnazjach, liceach, kościołach i w mediach, prowadzenia orkiestr dętych oraz animacji życia muzycznego w różnych środowiskach.

Absolwenci kierunku mogą samodzielnie prowadzić zajęcia umuzykalniające w przedszkolach, zajęcia edukacji muzycznej w szkole ogólnokształcącej (podstawowej, gimnazjum, liceum), zajęcia dydaktyczne w szkolnictwie muzycznym I i II st. oraz zawodowym i amatorskim ruchu muzycznym.

Studia wokalne na Wydziale Edukacji Muzycznej przygotowują do pracy solistycznej w teatrach operowych i muzycznych, solistycznej w muzyce oratoryjno-kantatowej i pieśniarskiej.

Na podstawie raportu sporządzonego przez Biuro Karier Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, który powstał w ramach porozumienia MKiDN oraz m. in. Akademii Sztuki w Szczecinie, dotyczącego badania losów absolwentów wynika, iż dla ponad 80% absolwentów Akademii Sztuki ich aktywność zawodowa wiąże się z ukończonym kierunkiem studiów. Dla ponad 30% zaś jest ona stałym źródłem dochodów. Zbliżony wskaźnik procentowy stanowią umowy cywilno-prawne zawierane z absolwentami. W przypadku absolwentów Akademii Sztuki na zatrudnienie na umowę o pracę w pełnym lub niepełnym wymiarze godzin wskazało ponad 50% badanych. Ponad 50% respondentów nie jest także zainteresowanych zmianą podjętej pracy. Absolwenci Akademii Sztuki w Szczecinie podejmują się też prowadzenia własnej działalności gospodarczej (nieco ponad 10% respondentów).

program nauczania

Studia na kierunku Edukacja muzyczna w zakresie sztuki muzycznej pierwszego stopnia realizowane są w oparciu o program nauczania składający się z trzech modułów:

 • Moduł podstawowy: Fortepian (60P), Harmonia z ćwiczeniami (45T, 45P), Historia muzyki (60T), Analiza dzieła muzycznego (30T, 30P), Kształcenie słuchu (120P), Literatura muzyczna (60T), Propedeutyka kompozycji i aranżacji (30T), Kontrapunkt (30T), Emisja głosu (30T), Chór wydziałowy (270P), Chór ogólnoszkolny (120P).
 • Moduł kierunkowy: Dyrygowanie (45P), Czytanie partytur (30P), Instrumentacja (15P), Nauka akompaniamentu z czytanie a vista (15P).
 • Moduł akademicki: Dydaktyka ogólna (30T), Metodyka i teoria edukacji muzycznej (90T), Ćwiczenia z metodyką edukacji muzycznej (90P), Pedagogika z pedagogiką muzyczną (120T), Psychologia z psychologią muzyki (120T), Rytmika z metodyką (120P), Emisja głosu indywidualna z metodyką (30P), Metodyka emisji zbiorowej z praktyką (60T), Praktyka pedagogiczna (150P), Zespół wokalny (60P).

W ramach prowadzonych studiów pierwszego stopnia, studenci mogą wybrać jedną spośród czterech specjalizacji, realizowaną w oparciu o następujący plan studiów:

 • Dyrygentura chóralna: Dyrygowanie (30P), Czytanie partytur (15P), Emisja głosu indywidualna z metodyką (15P), Praktyka chóralna (60P).
 • Muzyka liturgiczna: Organy (90P), Liturgika (30T), Muzyka w liturgii (30T), Improwizacja organowa z praktyką liturgiczną ( 30T), Prawo kościelne i pokrewne (30T), Zespół chorałowy (60P), Język łaciński (60P), Akompaniament liturgiczny z harmonia modalną (30P).
 • Prowadzenie zespołów jazzowych i muzyki rozrywkowej z wokalistyką jazzową: Śpiew jazzowy/instrument z improwizacją (90P), Harmonia jazzowa (30T), Jazzowy zespół wokalno-instrumentalny z metodyką i praktyką (180P), Praca z korepetytorem (wokaliści)(45P).
 • Edukacja szkolna: Pedagogika zabawy (30P), Muzyka w liturgii (30T), Liturgika(30T), Muzyka w terapii (30P), Harmonia jazzowa (30T), Instrumenty szkolne / flażolety (30P).

Każdy student może również dokonać wyboru przedmiotów pośród tych ujętych w Bloku przedmiotów do wyboru, na który składają się następujące pozycje: Język łaciński (60P), Język włoski (60P), Drugi instrument (30P), Organy (90P), Metodyka prowadzenia dziecięcych zespołów kameralnych z praktyką (120P), Metodyka kształcenia słuchu i audycji muzycznych w podstawowej szkole muzycznej (60T), Anatomia i fizjologia głosu (30P), Edukacja teatralna (180P), Klasyczny zespół instrumentalny (180P), Jazzowy zespół wokalno-instrumentalny z metodyką i praktyką (180P), Big band (180P), Chór kameralny (180P), Zespół chorałowy (90P), Zasady muzyki (60P).

Akademia Sztuki w Szczecinie prowadzi także studia II stopnia na tym samym kierunku, których program oparty jest na blokach przedmiotów głównych i specjalizacyjnych. Bloki główne to:

 • Blok kursów misyjnych: Historia kultury (60T), Interpretacja tekstu literackiego z dykcją (30P), Improwizacja fortepianowa z aranżacją (15P), Chór wydziałowy (180P), Zespół wokalny dla praktyk studenckich (120P), Historia stylów muzycznych i technik (60T), Seminarium prelekcji i krytyki muzycznej (30T), Komunikacja społeczna i organizacja imprez (30T), Promocja i marketing dóbr kultury (60T),  Propedeutyka kompozycji i aranżacji (15P).
 • Blok przedmiotów kierunkowych: Dyrygowanie (30P), Metodologia pracy dyplomowej (30T), Seminarium dyplomowe (15T), Ćwiczenia z metodyki i edukacji muzycznej (30P), Metodyka i teoria kształcenia nauczycieli edukacji muzycznej (30T), Specjalistyczna literatura muzyczna – szkolna (60T), Praktyka pedagogiczna – gimnazjum (30P).

Studenci magisterskich studiów drugiego stopnia mogą wybrać jedną z czterech specjalizacji:

 • Dyrygentura chóralna: Dyrygowanie (30T), Metodyka prowadzenia zespołów wokalnych, wokalno-instrumentalnych i instrumentalnych (15T, 15P), Specjalistyczna literatura chóralna (60T).
 • Dyrygentura orkiestr dętych: Dyrygowanie (30T), Czytanie partytur orkiestr dętych (15P), Metodyka pracy z orkiestrą dętą (30T, 30P), Aranżacja i instrumentacja na orkiestrę dętą (15T, 15P).
 • Muzyka liturgiczna: Organy (30T, 30P), Improwizacja organowa z akompaniamentem liturgicznym (30P), Zespół chorałowy (60P), Organoznawstwo z akustyką (30T).
 • Śpiew jazzowy: Śpiew jazzowy (60P), Praca z korepetytorem (30P), Jazzowy zespół wokalny z metodyka i praktyką (120P).

Podobnie jak na studiach I stopnia i tym razem studenci mogą wybrać przedmioty pośród tych ujętych w Bloku przedmiotów do wyboru. Składają się na nie: Chór kameralny (120P), Zasady muzyki z elementami edycji nut z metodyką i praktyką w szkole muzycznej II st. (30T, 30P), Kształcenie słuchu z metodyką i praktyką w szkole muzycznej II st. (30T, 30P), Organy (90P), Organoznawstwo z akustyką (30T), Metodyka pracy z orkiestrą dętą (30T, 30P), Zespół chorałowy (60P), Instrumentacja i aranżacja na szkolne zespoły muzyczne z praktyką (30T, 30P), Specjalistyczna literatura chóralna (60T), Zagadnienia wykonawcze muzyki dawnej (30T), Metodyka prowadzenia zespołów wokalnych, wokalno-instrumentalny i instrumentalnych z praktyką (15T, 15P), Klasyczny zespół instrumentalny (120T), Jazzowy zespół wokalny z metodyką i praktyką (120T), Big band (120P), Pedagogika zabawy (30P), Muzyka w terapii (30P), Folklor (15T, 15P), Edukacja teatralna (120P), Wiedza o kulturze z metodyka i praktyką (30T, 30P).

Oprócz opisanego powyżej kierunku, Akademia Sztuki prowadzi także trzyletnie studia pierwszego stopnia na kierunku Wokalistyka o specjalności Śpiew solowy. Realizowane są one w oparciu o następujący plan studiów składający się z trzech bloków przedmiotów:

 • Blok podstawowy: Kształcenie słuchu (120P), Historia muzyki z literaturą wokalną (60T), Historia wokalistyki (30T), Literatura wokalna z praktyką wykonawczą (30T), Historia kultury (60T), Analiza dzieła muzycznego (60P), Fortepian (60P), Harmonia (60T), Czytanie a vista (60P), Nauka o muzyce (60T).
 • Blok kierunkowy: Śpiew solowy (180P), Dykcja i recytacja (120P), Ruch sceniczny (120P), Praca z akompaniamentem (90P), Praca nad rolą (60P), Rytmika (60P), Anatomia i fizjologia głosu (30T).
 • Blok ogólnoakademicki: Lektorat j. włoskiego (120P), Wychowanie fizyczne (60P), Marketing i ochrona własności intelektualnej (30T), Technologia informacyjna (30P).

Studenci kierunku Wokalistyka mogą uzupełnić plan studiów przedmiotami z listy Przedmiotów do wyboru, na którą składają się następując pozycje: Lektorat j. niemieckiego (60P), Lektorat j. francuskiego (60P), Podstawy gry aktorskiej (120P), Zespoły operowe (60P), Lektorat j. włoskiego (60P), Język łaciński (60P), Folklor (30T), Zagadnienia wykonawcze muzyki dawnej (30T), Muzyka w terapii (30P), Zespoły wokalne (60P), Praca z akompaniatorem (15P), Wiedza o teatrze (60T), Fonetyka j. rosyjskiego (60P), Chór kameralny (180P).

Ostatnim z kierunków muzycznych realizowanych na Akademii Sztuki jest Instrumentalistyka. Studia te przygotowują do pracy w charakterze wirtuoza gry na wybranym instrumencie zarówno w grze solowej jak i kameralnej. W przypadku instrumentów orkiestrowych student zdobywa przygotowanie do pracy w orkiestrach. Istnieje również możliwość uzyskania uprawnień pedagogicznych do pracy w szkołach muzycznych jako nauczyciel gry na wybranym instrumencie. Celem  utworzenia kierunku jest zdobycie przez studentów wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych niezbędnych do pracy jako wirtuoz solista i kameralista, jak również wykształcenie umiejętności w zakresie menadżerstwa i promocji kultury. Studenci instrumentów orkiestrowych uzyskują przygotowanie do pracy w orkiestrach. Absolwent kierunku Instrumentalistyka posiada prawo do prowadzenia działalności artystycznej w instytucjach kultury i mediach. Jeśli student wybierze przedmioty pedagogiczne na studiach I stopnia, uzyskuje kwalifikacje do nauczania w zakresie swej specjalności w szkołach muzycznych I stopnia. Wybór przedmiotów pedagogicznych na studiach II stopnia uprawnia do nauczania w zakresie swej specjalności na wszystkich poziomach edukacji muzycznej.

W ramach studiów na kierunku Instrumentalistyka, można kształcić umiejętność gry na fortepianie, gitarze, perkusji, instrumentach dętych i instrumentach smyczkowych. Studia I stopnia realizowane są w oparciu o następujący plan studiów składający się z czterech bloków przedmiotowych: ogólnoakademickiego, podstawowego, kierunkowego i fakultatywnego.

 • Blok ogólnoakademicki: Technologia informacyjna (30P), Język obcy (120P), Marketing i ochrona własności intelektualnej (30T), Wychowanie fizyczne (30P).
 • Blok podstawowy: Kształcenie słuchu (120P), Literatura muzyczna (30T, 60P), Historia muzyki (60T), Analiza dzieła muzycznego (60P), Podstawy improwizacji i aranżacji (30T), Chór (120P), Zespół orkiestrowy (120P).
 • Blok kierunkowy:  Instrument główny (180P), Kameralistyka (120P), Praca z akompaniatorem (30P).
 • Blok przedmiotów fakultatywnych / do wyboru: blok pedagogiczny [Psychologia (60T), Pedagogika (60T), Dydaktyka Ogólna (30T), Metodyka nauczania gry na instrumencie (90T), Emisja głosu (30T), Praktyka pedagogiczna (150P)], Wychowanie fizyczne (120P), Kształcenie słuchu (60P), Harmonia (60P), Zespół orkiestrowy (240P), Chór (240P), Kameralistyka (60P), Zespół kameralny drugi (120P), Historia kultury (60T), Filozofia (60T), Socjologia kultury (60T), Zagadnienia wykonawcze muzyki dawnej (60T), Zasady budowy, strojenia i konserwacji instrumentów (30T).

Studia II stopnia realizowane są w oparci o następujący program nauczania, na który składają się trzy bloki przedmiotowe:

 • Blok kursów misyjnych: Literatura specjalistyczna (60T), Propedeutyka muzyki współczesnej (60T), Improwizacja (60T), Zasady budowy, strojenia i konserwacji instrumentów (30T), Technologie multimedialne (30T), Chór (120P).
 • Blok dyplomowy: Instrument główny (120P), Kameralistyka (60P), Nauka akompaniamentu (30P), Praktyka akompaniamentu (30P), Metodologia pracy naukowej (30T).
 • Blok przedmiotów fakultatywnych: Psychologia muzyki (30T), Pedagogika muzyczna (30T), Praktyka pedagogiczna (30P), Kameralistyka (60P), Chór (120P), Zespół orkiestrowy (240P), Zespół kameralny drugi (120P), Zagadnienia wykonawcze muzyki dawnej (30T), Język angielski (60P), Język niemiecki (60P), Socjologia kultury (60T), Marketing i animacja kultury (60T), Wychowanie fizyczne – pływalnia (120P), Wychowanie fizyczne – sala gimnastyczna (120P).

 1. Akademia Teatralna im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie

Akademia Teatralna im. Aleksandra Zelwerowicza w WarszawieJednolite studia magisterskie na kierunku Aktorstwo teatru muzycznego realizowane na najstarszej wyższej uczelni teatralnej w Polsce na Wydziale Aktorskim trwają 9 semestrów. Czwarty rok przeznaczony jest na warsztaty dyplomowe. W programie studiów znajdują się zajęcia z gry aktorskiej, kształcenie głosu i wymowy, umuzykalnienie, ćwiczenia ruchowe. Oprócz zajęć czysto praktycznych program studiów obejmuje również przedmioty teoretyczne z zakresu historii literatury polskiej i światowej, dramatu, teatru, muzyki oraz sztuk plastycznych. Przyszli aktorzy zaznajamiają się również z zagadnieniami teoretyczno-literackimi oraz przedmiotami ogólnohumanistycznymi. Studia kończy udział w dwóch przedstawieniach dyplomowych oraz obrona pracy magisterskiej z zakresu historii i teorii teatru. Absolwenci uzyskują tytuł magistra sztuki.

Absolwent kierunku Aktorstwo teatru muzycznego jest aktorem poruszającym się w konwencjach współczesnego teatru muzycznego, teatru tańca i estrady. Jest samodzielnym artystą teatru o wyspecjalizowanych umiejętnościach wokalnych i ruchowych, umożliwiających mu podjęcie pracy w teatrach muzycznych, teatrach tańca, programach telewizyjnych, a także tworzenia własnych przedsięwzięć artystycznych w oparciu o swoje aktorskie emploi – recitali, muzodramów czy koncertów. Jego wiedza humanistyczna i wykształcenie aktorskie umożliwiają mu również podejmowanie działalności artystycznej w teatrach dramatycznych i filmie.

program nauczania

Akademia Teatralna w Warszawie kształci studentów na kierunku Aktorstwo teatru muzycznego na studiach pierwszego i drugiego stopnia realizowanych w oparciu o plan studiów, na który składają się następujące przedmioty: Akrobatyka (90P), Antropologia sztuk widowiskowych (60T/P), Ciało w ruchu (210T/P), Elementy zadania aktorskiego (180T/P), Elementy zarządzania i marketingu (30T/P), Emisja głosu (345T/P), Formy muzyczne z literaturą (60T/P), Historia filmu (60T), Historia filozofii (60T), Historia literatury (60T), Historia muzyki (60T), Historia sztuki (90T), Historia tańca (90T), Historia teatru formy (60T), Historia teatru muzycznego (30T), Interpretacja piosenki (420T/P), Interpretacja prozy (60T/P), Interpretacja wiersza (60T/P), Lektorat (150P), Nowe media (30T/P), Podstawy tańca współczesnego (30T/P), Praca nad rolą w teatrze muzycznym (210T/P), Praca z akompaniamentem (210P), Praca z nagłośnieniem (90P), Praca z zespołem (30P), Projekt (735P), Rytmika (60P), Sceny dialogowe muzyczne (315T/P), Seminarium magisterskie (15P), Solfeż (150T/P), Taniec klasyczny (30T/P), Taniec współczesny (270T/P), Teatr i dramat polski (90T/P), Teatr i dramat powszechny (90T/P), Teatr współczesny (60T/P), Technika i warsztat mowy (345T/P), Warsztat specjalistyczny (120T/P), Zespoły wokalne (90P).

Studenci uzupełniających studiów magisterskich uczęszczają natomiast na następujące przedmioty: Spektakl dyplomowy (420T/P), Spektakl dyplomowy – recital (420T/P), Seminarium magisterskie (30P), Praktyka zawodowa (360P), Elementy technologii informacyjnej (30T/P).

 1. Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

 Studenci Muzykologii na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II w ciągu dwóch pierwszych lat zdobywają podstawową wiedzę muzykologiczną (historyczną i systematyczną). Pod koniec drugiego roku studenci wybierają jedną z czterech katedr naukowych, gdzie piszą pracę licencjacką w 3-4 osobowych grupach seminaryjnych. Studia pierwszego stopnia kończą się obroną pracy licencjackiej.

Od 2010 roku każdy student zobowiązany jest do wyboru przynajmniej jednej specjalizacji spośród tych, które są oferowane w Instytucie Muzykologii, a mianowicie: Muzyka liturgiczna, Krytyka i dziennikarstwo muzyczne i specjalizacja nauczycielska.

Specjalność Muzyka liturgiczna trwa trzy lata, prowadzona jest od pierwszego roku przez profesorów Katedry Dydaktyki Muzycznej. Kandydaci na Muzykę liturgiczną w czasie egzaminów wstępnych zdają egzamin praktyczny (fortepian lub organy i kształcenie słuchu). Specjalność Krytyka i dziennikarstwo muzyczne oraz specjalizacja nauczycielska rozpoczynają się od drugiego roku studiów.

Podczas dwuletnich studiów magisterskich studenci zdobywają specjalistyczną wiedzę muzykologiczną. Przez cały ten czas uczestniczą w jednym, wybranym spośród sześciu, seminarium magisterskim. W przypadku zajęć artystycznych w ramach specjalności Muzyka liturgiczna są to zajęcia indywidualne. Absolwenci Muzykologii na KUL w zależności od wybranej specjalności (Krytyka i dziennikarstwo muzyczne oraz Muzyka liturgiczna) posiadają kompetencje do nauczania przedmiotów teoretycznych w szkołach muzycznych I i II stopnia, nauczania przedmiotu Muzyka w szkołach ogólnokształcących, redagowania i przygotowania tekstów dotyczących zagadnień muzycznych oraz wykonywania zadań muzyka kościelnego I kategorii. Dzięki tym kompetencjom mogą pracować jako krytycy i redaktorzy muzyczni, eksperci w dziedzinie budowy instrumentów muzycznych, muzyczni edytorzy, a także organiści, dyrygenci chórów i zespołów muzycznych oraz animatorzy życia liturgiczno-muzycznego w kościołach diecezji polskich.

program nauczania

Studenci I stopnia kierunku Muzykologia na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim uczęszczają na następujące przedmioty: Etyka (90T), Harmonia (60T, 60P), Historia muzyki polskiej (60T, 30P), Historia muzyki – antyk i średniowiecze (30T, 15P), Historia muzyki – ars novo i renesans (30T, 15P), Propedeutyka muzykologii (30T), Akustyka muzyczna (15P), Emisja głosu (30P), Fortepian (30P), Chór (60P), Wprowadzenie do teorii muzyki (30P), Język łaciński (60P), Język obcy nowożytny (120P), Wychowanie fizyczne (600P), Historia instrumentów muzycznych (30T), Historia muzyki - barok (30T, 15P), Historia muzyki - klasycyzm (30T, 15P), Historia notacji muzycznej (30T), Kultury muzyczne świata (30T, 30P), Logika (15T, 15P), Propedeutyka badań instrumentologicznych (30T), Wprowadzenie do etnomuzykologii (30T), Wybrane zagadnienia z estetyki muzyki (30T), Paleografia i semiologia gregoriańska (30P), Paleografia muzyki menzuralnej i tabulatur (15P), Repertuar gregoriański (30P), Wstęp do analizy muzycznej (30P), Historia muzyki - romantyzm (30T, 15P), Historia muzyki XX wieku (30T, 15P), Kontrapunkt (30T, 30P), Analiza form muzyki instrumentalnej (60P), Komputerowa edycja partytury muzycznej, grafiki i dźwięku (30P).

Oprócz powyższych uczęszczają na zajęcia seminaryjne: Etnomuzykologia (30T), Historia organów (30T), Organoznawstwo (30T), Metodyka badań empirycznych nad ludową pieśnią religijną (30P) oraz dokonują wyboru jednego seminariów spośród następujących pozycji: Etnomuzykologia i hymnologia (60P), Instrumentologia (60T). Jako uzupełnienie mogą również wybrać jeden wykład monograficzny z listy proponowanych: Ludowe tradycje muzyczno-religijne w Polsce (30T), Problemy konserwatorskie zabytkowych organów (30T).

W ramach wybranych przez siebie specjalności studenci uczęszczają na następujące przedmioty:

 • Krytyka i dziennikarstwo muzyczne: Piśmiennictwo muzyczne XIX i XX wieku (30T), Podstawy marketingu (30T), Krytyka muzyczna (30P), Prelekcja muzyczna (60T), Sztuka prowadzenia wywiadów, rozmów redakcyjnych, dyskusji (30P), Praca prezentera radiowego (30P), Specjalistyczne programy radiowe (40P), Praktyki zawodowe (30P).
 • Muzyka liturgiczna: Organy (60P), Chór (60P), Zespół chorałowy (60P), Podstawy chironomii (30P), Podstawy dyrygentury chóralnej (30P), Praktyki w zakresie akompaniamentu liturgicznego, prowadzenia śpiewu i zespołów chóralnych i chorałowych (30P).

Magisterskie studia uzupełniające II stopnia na KUL realizowane są w oparciu o program, na który składają się następujące przedmioty: Biblio-istota i rola w kulturze (30T), Dzieje myśli o muzyce - antyk, średniowiecze, renesans (30T), Dzieje myśli o muzyce - barok, klasycyzm, romantyzm, XX w. (30T), Katolicka nauka społeczna i myśl społeczna Jana Pawła II (30T), Metodologia badań muzykologicznych (60T), Historia form i gatunków muzycznych (120T), Style i formy monodii liturgicznej (30T), Źródła teorii muzyki (30T), Literatura chóralna (15P), Emisja głosu z metodyką (15P), Chór kameralny (60P), Etnomuzykologia i hymnologia (120P), Instrumentologia (60P), Polifonia religijna (60P), Dzieje myśli o muzyce - oświecenie, romantyzm, pozytywizm, modernizm (30T).

Podobnie jak na pierwszym etapie edukacji i tym razem studenci dokonują wyboru jednego seminarium z listy propozycji, na którą składają się: Etnomuzykologia i hymnologia (60P), Instrumentologia (60P), Polifonia religijna (60P), Hermeneutyka i krytyka muzyczna (60P), Teoria i historia muzyki XVIII-XX w. (60T). Wybierają także jeden wykład monograficzny spośród czterech proponowanych: Ludowe tradycje muzyczno-religijne w Polsce (30T), Oficja rymowane w księgach liturgiczno-muzycznych (30P), Problemy konserwatorskie zabytkowych organów (30P), Wczesny modernizm polski i europejski. Perspektywa muzyczna (30T).

Program poszczególnych specjalności realizowany jest w oparciu o następujące przedmioty:

 • Teoria muzyki i krytyka muzyczna: Architektonika, ikonografia i zdobnictwo instrumentów muzycznych (30T), Historia technik kompozytorskich (30T), Metodologia badań nad pieśnią religijną (30T), Wybrane zagadnienia z estetyki muzyki (30T), Literatura symfoniczna (30P), Krytyka nagrań fonograficznych (30P), Antropologia muzyki (30T), Historia badań nad monodią liturgiczną (30T), Historia harmonii i kontrapunktu (30T), Muzyczne tradycje Europy (30T), Prelekcja muzyczna (60T), Polski folklor muzyczny (30T).
 • Muzyka kościelna: Organoznawstwo (30T), Czytanie partytur (30P), Dyrygentura chóralna (30P), Metody realizacji śpiewów monodycznych (30P), Organy specjalne (90P), Zespół chorałowy (90P), Literatura organowa (30T, 30P), Dyrygentura chóralna (30P), Organy (30P), Chór (60P).
 1. Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna w Łodzi

 Magisterskie studia aktorskie na Wydziale Aktorskim Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej trwają cztery i pół roku, a ich program przygotowuje do pracy w zawodzie aktora teatralnego, filmowego i telewizyjnego. Nauczanie realizowane jest zarówno poprzez wykłady kursowe, seminaria i konsultacje indywidualne, jak i ćwiczenia praktyczne. Misją Wydziału Aktorskiego jest wychowanie i wykształcenie samodzielnych artystów aktorów do twórczego udziału w życiu intelektualnym i kulturalnym. Indywidualny rozwój każdego studenta, jego wrażliwości, wyobraźni, pasji i kreatywności oraz przygotowanie do pracy w różnorodnych zespołach w zmieniającej się dynamicznie rzeczywistości jest głównym celem kształcenia Wydziału.

Spotkania z artystami reprezentującymi różne style i gatunki teatru i filmu umożliwiają studentom samodzielne kształtowanie metod pracy artystycznej. Konfrontacja tradycyjnych i współczesnych tendencji w sztuce poprzez zetknięcie się z teoretykami staje się inspiracją do poszukiwania oryginalnego sposobu wypowiedzi artystycznej. Absolwentów kierunku Aktorstwo cechuje wszechstronność rozwoju, samodzielność myślenia i działania, budowanie świadomości zawodowej, pobudzanie wyobraźni i emocji, umiejętność tworzenia i realizacji własnych projektów artystycznych, umiejętność twórczej współpracy w ramach różnorodnych inicjatyw twórczych, umiejętność porozumienia się w ramach różnych środowisk artystycznych i kulturalnych, poszerzenie wrażliwości społecznej i artystycznej oraz pogłębienie zakresu wiedzy i wartości humanistycznych.

Egzamin magisterski składa się z dwóch części: pisemnej pracy magisterskiej oraz prezentacji ról w spektaklach dyplomowych. Pozytywne zaliczenie egzaminu magisterskiego skutkuje nadaniem absolwentowi tytułu magistra sztuki. Wydział Aktorski kształci przyszłych aktorów przygotowując ich do pracy w teatrze, filmie, telewizji, radiu oraz innych formach przekazu multimedialnego.

program nauczania

Program studiów na kierunku Aktorstwona Wydziale Aktorskim PWSFTiT opiera się na trzech blokach przedmiotów: Kształcenia ogólnego, Podstawowego i Kierunkowego.

Na blok Kształcenia ogólnego składają się następujące przedmioty: Historia filmu (60T), Historia teatru i dramatu (120T), Historia sztuki i kostiumologii (120T), Historia literatury(30T), Zagadnienia formy wizualnej (60T), Lektorat języka obcego (30P), Improwizacja aktorska (150P), Język angielski (30P), Język obcy w dramacie (30P).

W blok Przedmiotów podstawowych wchodzą: Umuzykalnienie (120P), Rytmika (120P), Taniec (120P), Wychowanie fizyczne (120), Pływanie (30P), Szermierka (60P), Technika ruchu scenicznego (60P), Yoga (120P), Akrobatyka i walki sceniczne (60P).

Trzeci, najbardziej rozbudowany blok Przedmiotów kierunkowych składa się z przedmiotów takich, jak: Sceny klasyczne (120P), Sceny współczesne (120P), Rola klasyczna (180P), Rola współczesna (180P), Elementarne zadania aktorskie i analiza dramatu (120P), Ćwiczenia aktorskie (120P), Wiersz (120P), Proza (120P), Impostacja głosu (120P), Wymowa (150P), Piosenka (150P), Forma dramatyczna w języku obcym (60P), Formy sceniczne (60P), Formy filmowe i telewizyjne (60P), Analiza konwencji teatralnych (60T), Filmowe zadanie aktorskie (60P), Formy telewizyjne i teatralne (60P), Prawo autorskie (30T), Seminarium dyplomowe (30P), Technika ruchu scenicznego (60P), Zagadnienia filmowe (60T), a także Przygotowanie ról w warsztatach dyplomowych, Filmowanie aktora, Rola w filmie, Wizerunek postaci i techniki improwizacji w pracy aktora oraz Formy multimedialne.

 1. Państwowa Wyższa Szkoła Teatralna im. Ludwika Solskiego w Krakowie

 Misją Wydziału Aktorskiego PWST w Krakowie jest kształcenie absolwentów, których dojrzałość artystyczna, wiedza humanistyczna i postawa moralna będą zobowiązaniem do uczestniczenia w życiu kulturalnym i intelektualnym Polski. Kadra pedagogiczna uczy rzemiosła, dążąc do najistotniejszego celu, jakim jest indywidualny rozwój każdego studenta. Rozwija jego pasje, wrażliwość, wyobraźnię i kreatywność. Umożliwia młodym ludziom kontakt z wieloma przedstawicielami zawodu – reprezentującymi różne pokolenia i gatunki teatru. Ucząc różnorodnych metod pracy w teatrze, pozwala młodym aktorom na kształtowanie własnego stylu. Poprzez zajęcia z kamerą przygotowuje też studentów do pracy w filmie, uwzględniając różnice pomiędzy aktorstwem teatralnym a filmowym.

Kadra wykładowców, złożona z wielu twórców i teoretyków, kształtuje rzemiosło, ale i gust młodych aktorów. Wydział stwarza również możliwości konfrontowania osiągnięć studentów z publicznością. Uruchomiona (od roku 2002/2003 w systemie dziennym) specjalność wokalno-estadowa (aktualna nazwa: wokalno-aktorska) wychodzi naprzeciw oczekiwaniom sceny muzycznej, estrady, teatrowi komediowemu i farsowemu. Dodatkowo naucza się na tej specjalności np. wygłaszania monologu scenicznego, wokalizy jazzowej. Są to studia jednolite magisterskie i  trwają 9 semestrów. Uczelnia celem uzupełnienia i rozwinięcia oferty kształcenia uruchomiła kierunek studiów Reżyseria o specjalności Reżyseria teatru muzycznego. Od roku akademickiego 2013/2014 nie cieszył się on zainteresowaniem kandydatów na studia, dlatego w roku akademickim 2015/2016 po raz ostatni przeprowadzono nabór na ten kierunek studiów.

program nauczania

Na trwających dziewięć semestrów magisterskich studiach aktorskich o specjalności wokalno-estradowej realizowanych przez Państwową Wyższą Szkołę Teatralną w Krakowie, studenci realizują program studiów, na który składają się następujące przedmioty: Elementarne zadania aktorskie (75), Podstawy gry aktorskiej (60), Wiersz (90), Proza (45), Wymowa (165), Impostacja (120), Chór (15), Piosenka (270), Rytmika (60), Podstawy tańca (60), Solfeż (60), Wyobraźnia muzyczna (30), Wychowanie fizyczne (180), Psychologia (60), Teatr i dramat powszechny (180), Improwizacje ruchowe / ciało w przestrzeni / joga (120), Formy i style ruchu scenicznego / układy choreograficzne z elementami pantomimy / techniki walk scenicznych (120), Praca nad rolą klasycznym wierszem (105), Praca na rolą współczesną (105), Wiersz (45), Propedeutyka pracy przed kamerą (30), Antropologia kultury / filozofia (30), Techniki taneczne (120), Seminarium wokalne / umuzykalnianie (15), Praca nad rolą (75), Praca przed kamerą i podstawy castingu (30), Praca z urządzeniami akustycznymi-dubbing (30), Historia sztuki/historia filmu (45), Techniki aktorskie/taneczne (60), Improwizacje aktorskie / teatr muzyczny (30), Seminarium dyplomowe (30), Lektorat (60), Zajęcia fakultatywne (30), Przedstawienie dyplomowe (105).

 1. Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu

Komora bezechowa Instytutu Akustyki UAM w PoznaniuStudia na kierunku Akustyka na Uniwersytecie Adama Mickiewicza są trzyletnimi studiami stacjonarnymi I stopnia o profilu praktycznym. Studia prowadzone są na specjalności Protetyka słuchu i ochrona przed hałasem. Ukończenie studiów pozwala na wykonywanie zawodu protetyka słuchu oraz konsultanta ds. hałasu. Po ukończeniu studiów student otrzymuje tytuł licencjata. W trakcie cyklu kształcenia studenci przyswajają teoretyczne podstawy fizyki, akustyki, teorii drgań, matematyki, elektroniki i elektrotechniki. Wiadomości te są niezbędne, by w kolejnych etapach nauki poznać budowę i zasadę działania układu słuchowego oraz pomocy słuchowych (m.in. aparatów słuchowych, implantów ślimakowych). Wiadomości te są również potrzebne do teoretycznego opisu generacji i propagacji hałasu w środowisku zewnętrznym i wewnętrznym.

Uzupełniające studia magisterskie na kierunku Akustyka trwają 4 semestry. Wykłady i ćwiczenia prowadzone są przez wysokiej klasy specjalistów w zakresie audio akustyki oraz akustyki ultradźwięków. Absolwenci uzyskują najnowszą wiedzę dotyczącą m.in. zastosowań sygnałów akustycznych w procesie wspomagania osób niedowidzących, cieczy magnetycznych i zjawisk hipertermicznych w medycynie, modeli słyszenia i oceny dźwięków, modeli propagacji i rejestracji hałasu w środowisku.

program nauczania

Program studiów pierwszego stopnia kierunku Akustyka specjalność Protetyka słychu i ochrona przed hałasem opiera się na następujących przedmiotach: Matematyka (45T, 120P), Elektryczność i magnetyzm (30T, 15P), Wprowadzenie do akustyki (60T, 60P), Matlab (30T, 45P), Język migowy (120P), Przetworniki elektroakustyczne (15T), Budowa aparatów słuchowych (30T), Teoria drgań (30T, 30P), Język angielski (120P), Wprowadzenie do psychoakustyki (30T, 30P), Akustyka wnętrz (15T), Akustyka budowlana (15T), Podstawy analizy sygnałów (30T, 15P), Hałas komunikacyjny (30T, 30P), Fizjologia i patofizjologia słuchu (20T), Wychowanie fizyczne (60P), Własność intelektualna, patenty i przedsiębiorczość (15T), Hałas przemysłowy (15T), Akustyka budowlana i hałas przemysłowy (30P), Pracownia akustyki stosowanej (30P), Praktyki (380P), Miernictwo aparatów słuchowych (15T, 30P), Otoplastyka (105P), Akustyka mowy (15T, 15P), Audiometria totalna (30T,30P), Dopasowanie aparatów słuchowych (60T), Pracownia dopasowania aparatów słuchowych (120P), Audiometria mowy (15T, 30P), Psychologia osób słabo słyszących (30T), Trening słuchowy (15T, 15P), Akustyczne kształtowanie środowiska (15T, 30P), Wpływ hałasu i drgań na człowieka (15T), Elementy marketingu (15T), Audiometria dziecięca (15T, 20P), Urządzenia wspomagające słyszenie (15T), Pracownia diagnostyki uszkodzeń aparatów słuchowych (20P), Implanty – wprowadzenie (15T, 15P), Dopasowanie aparatów słuchowych dzieciom (15T, 15P), Audiometria obiektywna (15T, 30P), Patologia słuchu (15T, 30P), Elementy ekonomii (15T), Seminarium specjalistyczne (30P), Pracownia protetyczna (30P).

Podejmujący studia II stopnia biorą udział w zajęciach z następujących przedmiotów: Elektroakustyka (30T, 30P), Ultradźwięki (30T, 30P), Psychofizyka (60T), Pracownia specjalistyczna (60P), Proseminarium magisterskie (30P), Analiza sygnałów (30T, 30P), Język angielski (60P), Psychoakustyka (30T, 30P), Słyszenie w środowisku (30T, 30P), Akustyka środowiska (30T), Dźwięk w kulturze i sztuce (15T, 30P), Seminarium magisterskie (60P), Modelowanie hałasu lotniczego (30T, 30P), Praktyczne zastosowanie pakietu Matlab (15T, 45P), Ultradźwięki w medycynie i technice (30T), Pracownia magisterska (120P), Pracownia audiowizualna (45P), Filozofia (30T), Elementy przedsiębiorczości (30T, 30P).

Jako uzupełnienie programu kształcenia studenci mogą dokonać wyboru jednego modułu z dwóch grup:

 • Hałas komunikacyjny (30T), Nośniki dźwięków (30T), Wykład monograficzny (30T).
 • Wprowadzenie do psychoakustyki (30T), Wykład monograficzny (30T).

Instytut Akustyki Uniwersytetu Adama Mickiewicza prowadzi także studia licencjackie na kierunku Reżyseria dźwięku będące jednym z niewielu kierunków studiów uniwersyteckich z pogranicza sztuki i nauki. Oprócz przyswajania sobie podstaw naukowo-technicznych, studenci rozwijają w sobie wrażliwość muzyczną i uczą się, jak praktycznie przekładać wizje muzyczne na techniczny język realizatora dźwięku.

Studenci Reżyserii dźwięku odbywają praktyki w krajowych ośrodkach radiowych i telewizyjnych, teatrach, jak również w dużych firmach nagłośnieniowych, gdzie zapoznają są z pracą realizatorów i techników dźwięku w rzeczywistych warunkach. Po uzyskaniu tytułu zawodowego licencjata studenci tego kierunku mają możliwość kontynuowania nauki na dwuletnich studiach stacjonarnych lub niestacjonarnych II stopnia na kierunku Akustyka.

program nauczania

Na program nauczania kierunku Reżyseria dźwięku składają się następujące przedmioty: Matematyka (45T, 60P), Elektryczność i magnetyzm (30T, 15P), Elektronika (15T), Wprowadzenie do akustyki (60T, 60P), Matlab (30T, 45P), Wiadomości o muzyce (60T), Produkcja radiowa (15T, 6P), Szkolenie BHP (4T), Teoria drgań (30T, 30P), Przetworniki elektroakustyczne (30T, 15P), Pracownia z słuchowej analizy utworów muzycznych (30P), Praktyki zawodowe radiowe (80P), Język angielski (90P), Akustyka wnętrz (15T), Pracownia montażu dźwięku (45P), Podstawy analizy sygnałów (30T, 15P), Wprowadzenie do psychoakustyki (30P), Technologia realizacji dźwięku (45T), Pracownia z elektroakustyki (30P), Praktyki radiowe (20P), Własność intelektualna, patenty i przedsiębiorczość (15T), Wychowanie fizyczne (60P), Współczesne style muzyczne (60T), Akustyka mowy (15T, 15P), Pracownia akustyki wnętrz (30P), Techniki przetwarzania dźwięku (30T, 60P), Pracownia MIDI (90P), Pracownia realizacji dźwięku (30P), Praktyki zawodowe nagłośnieniowe (80P), Akustyka muzyczna (30T), Akustyka budowlana (15T, 15P), Nagłaśnianie pomieszczeń i przestrzeni otwartej (15T), Audioelektronika (15T, 15P), Dykcja i formy akustyczne (15P), Kształcenie słuchu (30P), Studio telewizyjne (60P), Nośniki dźwięków (30T), Akustyczne projektowanie wnętrz (30T, 30P), Pracownia realizacji dźwięku (60P), Elementy ekonomii (15T), Praktyki telewizyjne TVP lub Praktyki w studiach ogólnopolskich (40P), Praktyczna ocena jakości głośników (16P), Pracownia technologii nagłaśniania koncertów (15P), Wykład monograficzny (60T, 15P), Pracownia realizacji dźwięku (30P).

Trzecim z kierunków muzycznych na Uniwersytecie Adam Mickiewicza jest Muzykologia. Celem studiów muzykologicznych I i II stopnia jest ogólne wykształcenie humanistyczne absolwentów, dające im uporządkowaną i zróżnicowaną wiedzę z zakresu muzykologii historycznej, systematycznej i etnomuzykologii w kontekście przedmiotowych i metodologicznych powiązań z innymi dyscyplinami naukowymi. Wśród kompetencji, jakimi wyróżniają się absolwenci Muzykologii na UAM, znajdziemy m. in.: wiedzę z historii i teorii muzyki w kontekście ogólnych zjawisk kultury oraz umiejętności analizy dzieł muzycznych różnych epok, wiedzę i umiejętności dotyczące podstawowych zagadnień współczesnej krytyki muzycznej, zarówno w wymiarze teoretycznym, jak i praktycznym lub - alternatywnie - wiedzę i umiejętności dotyczące różnych rodzajów źródeł wykorzystywanych w muzykologii, różnych postaci źródeł zawierających notację muzyczną, metod stosowanych w badaniach źródłoznawczych, sposobu funkcjonowania bibliotek i archiwów posiadających źródła muzyczne. Absolwent kierunku posiada także wiedzę z zakresu specyfiki przedmiotowej i metodologicznej nauk humanistycznych, opanowanie warsztatu badawczego muzykologa, w tym przyswojenie terminologii i umiejętności właściwych tej dyscyplinie, a także zyskuje umiejętność posługiwania się współczesnymi technologiami informacyjnymi i wykorzystywania ich w praktyce zawodowej.

Absolwent dziennych studiów I stopnia na kierunku Muzykologia UAM posiada umiejętności i wiedzę z zakresu przedmiotów ogólnych, podstawowych i kierunkowych oraz innych objętych programem studiów. Licencjackie studia muzykologiczne umożliwiają nabycie wiedzy z historii i teorii muzyki w kontekście ogólnych zjawisk kultury oraz kształcą umiejętności analizy dzieł muzycznych różnych epok. Absolwent studiów muzykologicznych II stopnia jest przygotowany do pracy w instytucjach zajmujących się upowszechnianiem kultury muzycznej i organizacją życia muzycznego. Absolwent realizujący dodatkowo specjalność operologiczną w szczególny sposób jest przygotowany do podjęcia pracy we wszystkich instytucjach kultury związanych z teatrem operowym, a absolwent realizujący dodatkowo specjalność nauczycielską ma możliwość nauczania w szkołach muzycznych.

program nauczania

W toku 3-letnich muzykologicznych studiów licencjackich student UAM ma obowiązek wybrać 4 spośród 6 oferowanych fakultetów: Muzyka popularna cz. 1 (30P), Instrumentologia (30P), Style jazzu (30P), Muzyka popularna cz. 2 (20P), Podstawy edytorstwa muzycznego (30P), Praktyka wykonawcza (30P).

Na pozostałą część programu kształcenia składają się następujące przedmioty: Wprowadzenie do muzykologii (30T, 30P), Historia muzyki średniowiecza i renesansu (60T, 60P), Kultury muzyczne świata (30P), Podstawy analizy muzycznej (30P), Harmonia (60P), Kontrapunkt (30P), Dawne notacje muzyczne (30P), Zasady muzyki (30P), Język łaciński (120P), Wychowanie fizyczne (60P), Akustyka muzyczna (30T, 30P), Formy muzyczne (30P), Technologie informacyjne (30P), Język nowożytny (150P), Historia muzyki baroku (30T, 30P), Historia muzyki klasycyzmu (30T, 30P), Historia muzyki staropolskiej (30T, 60P), Etnomuzykologia z elementami antropologii kulturowej (60P), Folklor muzyczny Polski (30P), Źródłoznawstwo / Krytyka muzyczna (60P), Blok fakultatywny - ogólnouniwersytecki (120P), Historia muzyki powszechnej romantyzmu (30T, 30P), Historia muzyki polskiej romantyzmu (15W, 45P), Konserwatorium specjalistyczne (30P), Praktyka studencka (40P), Historia muzyki polskiej XX i początków XXI w. (60T, 90P), Wprowadzenie do metodologii muzyki (30P), Proseminarium i seminarium (60P), Prawno-ekonomiczne aspekty działalności twórczej (30P), Historia filozofii (30T, 30P).

Studenci uzupełniających studiów magisterskich realizują program kształcenia dla kierunku Muzykologia opierający się o wykaz zajęć, na który składają się następujące przedmioty: Metodologia badań muzykologicznych (30T, 45P), Psychologia muzyki (30T, 30P), Analiza dzieła muzycznego: teorie i metody (30T,30P), Wykład monograficzny (30T), Seminarium (60P), Język nowożytny (60P), Moduł specjalistyczny (180P), Dzieje myśli o muzyce (30T, 30P), Estetyka muzyki (30T, 15P), Wykład monograficzny (90T), Podstawy przedsiębiorczości (30P), Teorie kultury (30P), Seminarium magisterskie (30P).

 1. Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Biblioteka i Fonoteka Instytutu Muzykologii UJOd roku akademickiego 2010/2011 realizowany jest w Instytucie Muzykologii Uniwersytetu Jagiellońskiego nowy program studiów licencjackich, w ramach których zostały utworzone nowe kursy, które pozwalają studentowi zdobyć praktyczną wiedzę w następujących dziedzinach: dziennikarstwo muzyczne, edytorstwo muzyczne, technologia informacyjna (IT) w muzykologii. Program studiów uzupełniono także o profile zawodowe, na które składają się:

 • Dziennikarstwo muzyczne: Retoryka dziennikarska, Muzyka w mediach, Popularyzacja wiedzy o muzyce;
 • Edytorstwo muzyczne: Wprowadzenie do edytorstwa, Redakcja techniczna tekstu słownego i nutowego, Elementy procedury wydawniczej;
 • Technologia informacyjna w muzykologii: Współczesne technologie informacyjne, Wprowadzenie do bibliografii muzycznej, Podstawowe techniki opracowania zbiorów muzycznych.

Każdy z profili uzupełniony jest 60-godzinną praktyką zawodową. Ich celem jest przygotowanie absolwentów muzykologii do wykonywania w przyszłości określonych w profilach zawodów (np. bibliotekarz, dziennikarz, redaktor/wydawca). Również w tym celu studenci odbywają terenowe praktyki etnomuzykologiczne, edytorskie, dziennikarskie i bibliotekoznawcze. Mają również możliwość uczestniczenia w pracach redakcyjnych.

program nauczania

Program kształcenia muzykologicznych studiów pierwszego stopnia realizowany jest w oparciu o następujące przedmioty kształcenia ogólnego: Zasady muzyki (30P), Formy muzyczne (30P), Harmonia (60P), Historia muzyki średniowiecza (75T/P), Etnomuzykologia (30P), Łacina (120P), Fakultet (150P), Wykład monograficzny (90T), Kurs na innym kierunku studiów (90T/P), Wychowanie fizyczne (60P), Historia muzyki renesansu (75T/P), Etnomuzykologia (30P), Analiza muzyczna (60P), , Historia muzyki baroku (75T/P), Historia notacji muzycznej (30P), Kontrapunkt (30T/P), Język obcy (120P), Historia muzyki klasycyzmu (75T/P), Estetyka muzyczna (30T), Muzyka staropolska (30T), Historia filozofii starożytnej i średniowiecznej (30T), Historia muzyki romantyzmu (75T/P), Seminarium licencjackie (60P), Historia muzyki XX w. (75T/P), Muzyka polska XIX –XXI w. (30T), Historia filozofii nowożytnej i nowoczesnej (30T).

Powyższy wykaz przedmiotów studenci mogą uzupełnić dokonując wyboru pośród propozycji fakultetów, na które składają się: Muzyka popularna – od bluesa do techno (30P), Dzieje operetki i musicalu (30P), Muzyka filmowa (30P), Liturgika (30P), Historia praktyki wykonawczej (30P), Czytanie partytur (15T, 30P), Realizacja basso continuo (30P), Ćwiczenia terenowe – etnomuzykologia (60P).

W zależności od wybranej specjalności program przedmiotów ogólnych i fakultatywnych uzupełniają bloki specjalizacyjne:

 • Technologia informacyjna w muzykologii (15T, 120P), w tym: Współczesne technologie informacyjne (15T), Wprowadzenie do bibliografii muzycznej (30P), Podstawowe techniki opracowania zbiorów muzycznych (30P), Praktyka biblioteczna (30P);
 • Dziennikarstwo muzyczne (15T, 120P), w tym: Retoryka dziennikarska (15T), Muzyka w mediach (30P), Popularyzacja wiedzy o muzyce (30P), Praktyka dziennikarska (60P);
 • Edytorstwo muzyczne (15T, 120P), w tym: Wprowadzenie do edytorstwa (15T), Redakcja tekstu słownego (30P), Redakcja tekstu nutowego (30P), Praktyka edytorska (60P).

Studenci Muzykologii II stopnia uczestniczą w zajęciach z następujących przedmiotów: Metodologia badań muzykologicznych (30P), Historia teorii muzyki (30T), Historia form i gatunków muzycznych (60P), Teoria i krytyka źródeł (30P), Fakultet (150P),  Seminarium magisterskie (120P), Język obcy (60P), Metody analizy muzycznej (30P), Historia doktryn artystycznych (30T), Badania nad kulturą muzyczną - problemy i metody (30P), Etnomuzykologia - pozaeuropejskie kultury muzyczne (30P), Prawo autorskie a działalność twórcza (30P), Badania nad recepcją muzyki - problemy i metody (30P), Estetyka muzyczna (30T), Kurs na innym kierunku studiów (60T/P), Socjologia muzyki (30T), Teoria i interpretacja dzieła muzycznego (30P), Kurs w języku angielskim (30T).

Kurs podstawowy może zostać uzupełniony o przedmioty fakultatywne: Paleografia muzyczna (30P), Leksykografia muzyczna (30P), Praktyka wykonawcza - teoria i estetyka (30P), Opracowanie wydań źródłowo krytycznych (30P), Krytyka muzyczna (30P), Folk-Etno-World Music (30P), Jazz-Rock-Pop Music (30P), Język romański (60P), Historia filozofii (30P), Metodyka szkolnego nauczania przedmiotów muzykologicznych oraz Praktyki pedagogiczne w szkołach muzycznych (120T/150P).

Dodatkowym uzupełnieniem programu nauczania są konwersatoria specjalistyczne: Teoria i krytyka źródeł (30P), Badania nad kulturą muzyczną - problemy i metody (30P), Badania nad recepcją muzyki - problemy i metody (30P), Teoria i interpretacja działa muzycznego (30P).

 1. Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

 Celem studiów I stopnia na kierunku Jazz i muzyka estradowa na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej jest rozwijanie i doskonalenie umiejętności artystycznych w zakresie muzyki rozrywkowej. Studia przygotowują do wykonawstwa estradowego i podejmowania twórczych inicjatyw w tej dyscyplinie. Dają możliwość zdobycia kwalifikacji zawodowych na poziomie wyższym, pogłębienia wiedzy humanistycznej i ogólnomuzycznej oraz specjalizowania się w wykonawstwie wokalnym lub instrumentalnym (gitara, gitara basowa, kontrabas, perkusja, saksofon, trąbka, puzon, fortepian).

Program studiów obejmuje przedmioty podstawowe i kierunkowe. Indywidualny tok nauczania takich przedmiotów jak instrument i śpiew zapewnia optymalne doskonalenie umiejętności wykonawczych.

Absolwent posiada wiedzę i umiejętności pozwalające na: podjęcie muzycznej działalności estradowej, podjęcie pracy w placówkach kulturalnych, instytucjach kultury i mediach, uczestnictwo w różnorodnych projektach artystycznych i organizacyjnych związanych z animacją kultury muzycznej. Absolwent kierunku jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.

program nauczania

Na program studiów  kierunku Jazz i muzyka estradowa składają się przedmioty trzech bloków głównych i dwa moduły specjalnościowe:

 • Przedmioty kierunkowe: Historia muzyki z literaturą (30T, 30P), Historia jazzu i pop music z literaturą (45T, 45P), Kształcenie słuchu (120P), Harmonia (60P), Harmonia jazzowa i pop music (15T, 90P), Zasady muzyki (15T, 30P), Instrumentoznawstwo (30T), Warsztaty słuchania muzyki z analizą (60P), Podstawy dyrygowania (30P), Czytanie i analiza partytur (15P), Propedeutyka kompozycji i aranżacji (30P), Propedeutyka instrumentacji (30P), Fortepian (30P), Podstawy improwizacji (30P), Warsztaty studyjne (60P).
 • Przedmioty ogólnokształcące: Filozofia (30P), Historia kultury (30T), Promocja i marketing dóbr kultury (15T, 15P), Ochrona własności intelektualnej (15T), Technologia informacyjna (15P), Wychowanie fizyczne (30P).
 • Przedmioty uzupełniające zakres kierunkowy: Psychologia muzyki (30T), Technologie informacyjne w edukacji muzycznej (30P), Komputerowe systemy muzyczne (30P).

Blok modułów specjalnościowych:

 • Wykonawstwo wokalne: Śpiew (180P), Dykcja i recytacja (45P), Ruch sceniczny (30P), Emisja głosu zbiorowa (15T, 30P), Zespół wokalny (180P).
 • Wykonawstwo instrumentalne: Instrument główny (180P), Zespół instrumentalny (120P), Big band (120P), Zespół instrumentalny/Big band (60P).

Każdy student, oprócz powyżej wymienionych przedmiotów, uczęszcza również na Seminarium pracy dyplomowej (60P), Język obcy (120P) i Fakultet specjalistyczny (15P).

 1. Uniwersytet Opolski

 Uniwersytet Opolski od roku akademickiego 2010/2011 prowadzi studia muzykologiczne realizowane w systemie stacjonarnym na poziomie studiów pierwszego stopnia, w ramach specjalności nauczycielskiej: Muzykologia i edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej. Kierunek ten jest realizowany przez Katedrę Muzyki Kościelnej i Wychowania Muzycznego w ramach działalności Instytutu Liturgii, Muzyki i Sztuki Sakralnej. Absolwenci studiów I stopnia na kierunku Muzykologia mogą kontynuować studia II stopnia na następujących kierunkach: muzykologia, edukacja artystyczna, muzyka kościelna oraz teoria muzyki w uniwersytetach i akademiach muzycznych.

Wszechstronnie przygotowani absolwenci Muzykologii na Uniwersytecie Opolskim dysponują z jednej strony wiedzą z zakresu muzykologii systematycznej i historycznej, z drugiej natomiast zdobywają umiejętności rzetelnie wykształconego muzyka kościelnego lub animatora życia muzycznego oraz kwalifikacje nauczyciela w zakresie edukacji i animacji muzycznej. Dzięki temu mogą starać się o pracę w następujących dziedzinach:

 • muzyka kościelnego kategorii II (po ukończeniu uzupełniających studiów magisterskich może otrzymać kategorię I) – organisty, dyrygenta zespołów wokalnych i instrumentalnych, animatora życia muzycznego w parafii;
 • animatora muzycznego w instytucjach kultury;
 • nauczyciela w zakresie szkolnej edukacji artystycznej na poziomie nauczania przedszkolnego i szkolnego (na poziomie szkoły podstawowej);
 • nauczyciela w diecezjalnych ośrodkach kształcenia muzyków kościelnych;
 • nauczyciela zajęć umuzykalniających w przedszkolach i placówkach pozaszkolnych;
 • nauczyciela przedmiotów ogólnomuzycznych (historia muzyki, literatura muzyczna, formy muzyczne, audycje muzyczne, zasady muzyki) w szkolnictwie muzycznym (po ukończeniu uzupełniających studiów magisterskich);
 • dyrygenta zespołów wokalnych, instrumentalnych oraz wokalno-instrumentalnych w amatorskim ruchu muzycznym;
 • dziennikarza, krytyka muzycznego czy edytora muzycznego (wydawnictwa nutowe i fonograficzne).

program nauczania

Studia muzykologiczne I stopnia o specjalności nauczycielskiej z edukacją artystyczną na UO realizowane są w oparciu o program nauczania, na który składają się przedmioty następujących grup:

 • Przedmioty podstawowe: Propedeutyka muzykologii (15T,15P), Akustyka muzyczna (15T), Podstawy analizy muzycznej (60P), Historia muzyki antyku i średniowiecza (15T, 15P), Historia muzyki XV i XVI w. (15T, 15P), Historia muzyki XVII w. (15T, 15P), Historia muzyki XVIII w. (15T, 15P), Historia muzyki XIX w. (15T, 15P), Historia muzyki XX i XXI w. (15T, 15P), Historia muzyki polskiej - kultura staropolska (15T, 15P), Historia muzyki polskiej - kultura nowożytna (15T, 15P), Estetyka muzyczna (30P).
 • Przedmioty kierunkowe: Historia notacji muzycznej (15P), Etnomuzykologia - pieśń religijna, tradycja i obrzędowość (15T, 15P), Podstawy dyrygowania (30P), Chór (180P), Teoria i semiologia chorału gregoriańskiego (15T, 15P), Formy muzyki religijnej (15T, 15P), Organoznawstwo (15T), Popularna muzyka chrześcijańska ( 15T, 15P), Schola gregoriańska (30P), Obrzędowość roku liturgicznego (30T), Muzyczny wymiar liturgii sakramentów (30T), Prawodawstwo liturgiczno-muzyczne (15T).
 • Przedmioty kierunkowe do wyboru: Organy (90P), Fortepian (30P), Kształcenie słuchu (60P), Kontrapunkt renesansowy (30P), Kontrapunkt barokowy (30P), Harmonia (60P), Akompaniament liturgiczny (30T), Konwersatorium specjalistyczne (60P).
 • Przedmioty ogólne: Technologia informacyjna (30P), Lektorat języka łacińskiego (60P), Lektorat języka nowożytnego (120P), Wychowanie fizyczne (60P), Wykłady ogólnouczelniane (225T), Przedmioty fakultatywne (75P), Historia filozofii (30T), Wprowadzenie do badań naukowych (45P), Seminarium licencjackie (60P).
 • Przedmioty specjalności nauczycielskiej: Psychologia ogólna i rozwojowa (45T, 15P), Psychologia społeczna (30T), Pedagogika ogólna (60T), Praktyka opiekuńczo-wychowawcza (30P).

Studenci Muzykologii przechodzą także szkolenie w zakresie przygotowania dydaktycznego, składające się z programu opartego o następujące przedmioty: Dydaktyka emisji głosu (30P), Dydaktyka nauczania przedmiotów ogólno muzycznych (15T, 15P), Dydaktyka ogólna (30T), Dydaktyka muzyki - praktyki pedagogiczne (120P), Dydaktyka prowadzenia zespołów śpiewaczych (15T, 15P), Dydaktyka multimedialnego przekazy wiedzy o muzyce (30P), Dydaktyka edytorstwa muzycznego (30P).

 1. Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie

 Dwustopniowe studia na kierunku Muzyka kościelna realizowane są przez Międzyuczelniany Instytut Muzyki Kościelnej powstały w wyniku współpracy Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie oraz Akademii Muzycznej w Krakowie. Instytut przygotowuje studentów do działań zawodowych w zakresie szeroko rozumianej humanistyki. Program edukacyjny Akademii Muzycznej odnosi się głównie do działań muzycznych (wykonawstwo, refleksja naukowo-badawcza), program Uniwersytetu Papieskiego, w tym sztuka muzyczna, znajduje głębokie osadzenie w naukach historycznych i teologicznych. Jeden z punktów, w którym działania obu uczelni zazębiają się, dotyczy kształcenia muzyków kościelnych na najwyższym poziomie akademickim. Absolwenci kierunku Muzyka kościelna potrafią w sposób fachowy wypełniać wszystkie funkcje muzyczne w obrębie Kościoła rzymskokatolickiego oraz Kościołów chrześcijańskich innych wyznań. Celem kształcenia jest stworzenie możliwości samodzielnego działania w zakresie realizacji akompaniamentu organowego, improwizacji, wykonawstwa muzyki organowej, prowadzenia zespołów muzycznych, a także analizy dzieła muzycznego, poparte znajomością historii, teologii i zasad liturgii. Dodatkowo, absolwenci studiów osiągają wiedzę z zakresu przedmiotów humanistycznych i umiejętności językowe, określone dla poziomu B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego. Na fundamencie zasad etyki chrześcijańskiej przygotowują się do pracy zawodowej i popularyzacji wiedzy z zakresu muzyki kościelnej.

program nauczania

Licencjackie studia I stopnia na kierunku Muzyka kościelna realizowane w Międzyuczelnianym Instytucie Muzyki Kościelnej opierają się o program nauczania, na który składają się zajęcia z następujących bloków przedmiotów:

 • Obowiązkowe: Organy (180P), Akompaniament liturgiczny (90P), Dyrygowanie (60P), Czytanie partytur (30P), Fortepian (60P), Harmonia funkcyjna (120P), Historia chorału gregoriańskiego (15T), Historia muzyki (180T/P), Kształcenie słuchu (60P), Chór/zespół wokalny (180P), Emisja głosu (90P), Liturgika (60T), Wychowanie fizyczne (60P), Język łaciński (60), Język nowożytny (120P), Teoria chorały gregoriańskiego (15P), Historia muzyki organowej (30T), Organoznawstwo (30P), Semiologia chorału gregoriańskiego (15T), Cheironomia chorału gregoriańskiego (30P), Analiza działa muzyki religijnej (60P), Schola gregoriańska (60P), Harmonia modalna (30P), Prawodawstwo muzyki liturgicznej (60T), Kontrapunkt (30P), Teologia muzyki (60T), Historia filozofii (60T), Socjologia (30T).
 • Wybieralne: Zajęcia fakultatywne - historia kościoła (30T), Propedeutyka teologii (30T), Zajęcia fakultatywne - teologia a sztuka (30P), Technologia informacyjna (30P), Proseminarium pracy licencjackiej (30P), Zajęcia fakultatywne - język łaciński (30P), Praktyki zawodowe - akompaniament liturgiczny (60P), Praktyki zawodowe - chór (20P), Seminarium pracy licencjackiej (60P).

Studenci uzupełniających studiów magisterskich II stopnia realizują program, na który składają się następujące przedmioty z trzech modułów:

 • Moduł przedmiotów obowiązkowych: Organy (120P), Akompaniament liturgiczny (60P), Improwizacja organowa (30P), Dyrygowanie (60P), Chór/zespół wokalny (60P), Schola gregoriańska (60P), Estetyka muzyki (30T), Emisja głosu (60P), Historia kultury (60T), Kultura muzyczna różnych wyznań chrześcijańskich (30T), Historia sztuki (30T), Pedagogika kultury (30T).
 • Moduł przedmiotów wybieralnych: Seminarium pracy magisterskiej (120P), Komunikacja społeczna i organizacja imprez (60P), Zajęcia fakultatywne - Biblijna historia zbawienia (30T), Zajęcia fakultatywne - język nowożytny (120P), Wychowanie fizyczne (60P), Praktyki zawodowe/akompaniament liturgiczny (60P), Praktyki zawodowe/chór (20P), Zajęcia fakultatywne/improwizacja organowa (30P).
 • Moduł zajęć fakultatywnych (jeden do wyboru): Czytanie partytur (30P), Kontrapunkt (30P).
 1. Uniwersytet Rzeszowski

Uniwersytet RzeszowskiW 2015 roku na Uniwersytecie Rzeszowskim powołano do istnienia dwa nowe kierunki studiów: Jazz i muzyka rozrywkowa oraz Instrumentalistyka – specjalności: gra na akordeonie, gra na fortepianie, gra na gitarze, gra na organach (st. I stopnia).

Absolwent Instrumentalistyki po ukończeniu studiów jest wykształconym muzykiem - instrumentalistą, który posiada niezbędną wiedzę teoretyczną i praktyczną (umiejętności i kompetencje w zakresie realizowanej specjalności artystycznej). Po ukończeniu studiów I stopnia jest on przygotowany do profesjonalnej pracy  w charakterze instrumentalisty: solisty, kameralisty i akompaniatora w różnorodnych instytucjach kultury. Absolwent posiada także podstawową wiedzę, umiejętności i kompetencje w zakresie tworzenia projektów artystycznych. Uzyskuje również możliwość dalszego kształcenia na studiach drugiego stopnia.

Otwarcie kierunku Jazz i muzyka rozrywkowa miało na celu poszerzenie oferty nowo utworzonego Wydziału Muzyki absolwentom szkół muzycznych II stopnia. Absolwenci tego kierunku według jego pomysłodawców powinni posiadać wiele możliwości zatrudnienia. Zakładane efekty kształcenia w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych „wyposażą” absolwenta kierunku w niezbędne narzędzia do poruszania się w szeroko rozumianym wykonawstwie muzyki wokalnej i instrumentalnej w sferze od solisty poprzez kameralistę do muzyka orkiestrowego wszelkich formacji typowych dla muzyki estradowej. Uprawnienia muzyków nie będą jednak ograniczały się tylko do sfery muzyki rozrywkowej. Uzyskany dyplom absolwenta kierunku uprawnia do poruszania się we wszelkich połaciach sztuki muzycznej, w tym także muzyki klasycznej. Ponadto możliwość uzyskania dodatkowych uprawnień pedagogicznych znacznie rozszerza perspektywy zatrudnienia absolwenta, dając mu możliwości poszukiwania pracy w sferze pedagogiczno-dydaktycznej.

program nauczania

Jazz i muzyka rozrywkowa I stopień:

 • Moduł przedmiotów podstawowych: Historia muzyki z literaturą (15T, 15P), Historia kultury (30T), Ochrona własności intelektualnej (30T), Kształcenie słuchu (120P), Harmonia (30P), Zasady muzyki (30P), Analiza dzieła muzycznego (45P), Podstawy dyrygowania (45P), Czytanie i analiza partytur (15P), Fortepian (30P), Promocja i marketing dóbr kultury (15T), Wychowanie fizyczne (60P), Technologia informacyjna (15P), Język obcy (120P), Seminarium pracy dyplomowej (60P), Przedmiot dyplomowy (15P), Przedmiot ogólnouczelniany (30T), Praktyka zawodowa (360P).
 • Moduł przedmiotów kierunkowych: Historia jazzu i muzyki rozrywkowej (90T), Harmonia jazzowa (45T, 45P), Instrumentoznawstwo (15T), Propedeutyka kompozycji i aranżacji (30P), Propedeutyka instrumentacji (30P), Warsztaty studyjne (30P), Komputerowe systemy muzyczne (30P).

Moduł przedmiotów wybieralnych właściwych dla poszczególnych specjalności:

 • Wykonawstwo wokalne: Śpiew (180P), Dykcja i recytacja (45P), Ruch sceniczny (15P), Zbiorowa emisja głosu (15T, 30P), Zespół wokalny (180P).
 • Wykonawstwo instrumentalne: Instrument główny (180P), Zespół instrumentalny (120P), Big band (120P), Warsztaty gry zespołowej (60P).

Instrumentalistyka, studia I stopnia - realizowane są na następujących instrumentach głównych: akordeon, fortepian, gitara, organy:

 • Blok przedmiotów kierunkowych: Instrument główny (180P), Kameralistyka (120P).
 • Blok przedmiotów podstawowych: Kształcenie słuchu (60P), Historia muzyki (60T), Literatura muzyczna (60T), Analiza dzieła muzycznego (60T), Zagadnienia wykonawcze muzyki dawnej (30T), Zagadnienia wykonawcze muzyki współczesnej (30T), Nauka akompaniamentu z czytaniem a’vista (30T), Realizacja basso continuo (15T), Muzyka liturgiczna (15T), Podstawy improwizacji (30P), Seminarium pracy dyplomowej (60P).
 • Blok przedmiotów dodatkowych: Prawna ochrona własności intelektualnej (15T), Technologie informacyjne (30P), Marketing w kulturze (30T), Wychowanie fizyczne (60P).
 • Blok przedmiotów ograniczonego wyboru, gdzie student dokonuje wyboru jednej propozycji z grupy:
  • Przedmiot ogólnouczelniany (30T).
  • Język obcy: Język angielski (120P), Język niemiecki (120P).
  • Przedmiot nauk humanistycznych: Filozofia (60T), Estetyka muzyki (60T).
  • Przedmiot nauk społecznych: Psychologia muzyki (60T), Psychologia twórczości (60T), Historia kultury (60T).
 • Blok przedmiotów swobodnego wyboru: Chór (180P), Chór kameralny (150P), Zespół wokalno-instrumentalny (150P), Zespół wokalny (150P), Zespół instrumentalny (150P), Emisja głosu zbiorowa (60P), Harmonia (60P), Aranżacja na zespoły instrumentalne (15P), Podstawy instrumentacji (15P).
 1. Uniwersytet Śląski w Katowicach

 Ogólnym celem kształcenia na kierunku Projektowanie gier i przestrzeni wirtualnej realizowanego na Uniwersytecie Śląskim jest wykształcenie absolwenta z tytułem licencjata oraz przygotowanie go do prowadzenia samodzielnej działalności w dziedzinie projektowania gier i przestrzeni wirtualnej. Dzięki uzyskanej w trakcie studiów wiedzy i umiejętności zdobędzie on możliwość zatrudnienia w szybko rozwijającym się rynku gier i rozrywki interaktywnej, a także w agencjach reklamowych czy instytucjach kultury. Szeroki zakres uzyskanych przez absolwenta kompetencji pozwoli na obszerne spektrum przyszłej działalności zawodowej.

Program specjalności Dźwięk w grach funkcjonuje na kierunku o profilu praktycznym, przygotowującym do zawodu inżyniera dźwięku w przemyśle gier komputerowych. Specjalność Dźwięk w grach skierowana jest do osób o szerokich zainteresowaniach związanych z kreacją muzyczną i kształtowaniem obrazów dźwiękowych. Studia te przygotowują specjalistów w zakresie kompozycji i aranżacji, metod cyfrowej rejestracji dźwięku, komputerowego przetwarzania i projekcji przestrzennej dźwięku, rejestracji i przetwarzania głosu, sprzętu i oprogramowania MIDI, a także postprodukcji dźwięku w grach. Nie brakuje również zajęć o charakterze teoretycznym dających rzetelną wiedzę z zakresu historii i teorii muzyki, klasycznej harmonii czy muzyki użytkowej, a także związków muzyki z innymi mediami.

Absolwent kierunku Projektowanie gier i przestrzeni wirtualnej uzyskuje tytuł licencjata sztuki i kwalifikacje zawodowe artysty inżyniera dźwięku w grach komputerowych. Kierunek o profilu praktycznym łączy w sobie zarówno kompetencje z zakresu teorii muzyki i kultury dźwięku z naciskiem na znajomość warsztatu dźwięku cyfrowego ze szczególnym uwzględnieniem nowoczesnych technologii wykorzystywanych w projektowaniu gier (efekty dźwiękowe, tworzenie głosów postaci, projekcja przestrzenna dźwięku). Dynamicznie rozwijająca się w Polsce branża gier komputerowych od początków swego istnienia cierpi na niedostatki kadrowe. Szeroki zakres uzyskanych przez absolwenta kompetencji pozwoli na obszerne spektrum przyszłej działalności zawodowej.

program nauczania

Studia pierwszego stopnia kierunku Projektowanie gier i przestrzeni wirtualnej, specjalności Dźwięk w grach realizują program kształcenia opierający się o zajęcia trzech bloków przedmiotów: Obligatoryjne dla wszystkich specjalności, Obligatoryjne specjalnościowe, Zajęcia fakultatywne.

Na poszczególne bloki składają się następujące przedmioty:

 • Zajęcia obligatoryjne dla wszystkich specjalności: Antropologia kultury (15T,15P), Historia gier (30P), Prawo autorskie i marketing (30T), Podstawy wykorzystania silników gier (45T,45P), Podstawy projektowania i skryptowania gier (30T, 30P), Scenariusze gier (15T, 15P), Pracownia dyplomowa (180P), Seminarium licencjackie (60P), Wykład ogólnouczelniany (60T), Projekt zespołowy (60P), Warsztaty (90P), Praktyki (430P), Język obcy (120P), Wychowanie fizyczne (30P).
 • Zajęcia obligatoryjne specjalnościowe: Historia muzyki (45T, 90P), Psychoakustyka (15T, 15P), Muzyka w teorii i praktyce (180P), Muzyka i dźwięk w kontekście kulturowym i użytkowym (105P), Sprzęt i oprogramowanie MIDI (30P), Urządzenie elektroniczne w studiu dźwiękowym (45P), Technologia rejestracji i przetwarzania dźwięku (135P), Tworzenie głosów postaci (45P), Synteza dźwięku w grach (90P), Postprodukcja dźwięku w grach (90P), Systemy dźwięku przestrzennego (45P).
 • Zajęcia fakultatywne w postaci pracowni artystycznej prowadzonej w Instytucie Sztuki: łącznie 540 godzin zajęć praktycznych realizowanych na pierwszym i drugim roku po 270 godzin rocznie.

Podejmujący magisterskie studia II stopnia realizować będą program nauczania, na który składają się zajęcia przypisane do czterech bloków przedmiotowych:

 • Moduły obligatoryjne: Sztuka współczesna (90P), Historia i kultura gier (30P), Teoria narracji i fabuły (30P), Mechanika i dokumentacja gier (30P), Pracownia kreatywna (60P), Multimedia (60P), Silniki gier (60P), Pracownia dyplomowa (180P), Seminarium magisterskie (60P), Przedmioty ogólnouczelniane (45T), Projekt zespołowy (60P),Warsztaty (60P), Praktyki (420P), Język obcy (30P), Wychowanie fizyczne (30P).
 • Moduły specjalnościowe: Kompozycja muzyczna (180P), Pracownia artystyczna w Instytucie Muzyki (180P).
 • Moduły fakultatywne (360P), po 180 godzin na każdym roku studiów; student dokonuje wyboru co najmniej 2 modułów na początku każdego roku; spośród oferowanych modułów student zobligowany jest do zrealizowania co najmniej trzech przypisanych do wybranej przez niego specjalności.
 • Dźwiękowe środowisko gry, Inżyniera głosu, Głosy postaci, Tworzenie efektów dźwiękowych, Tworzenie poziomu gry, Projektowanie interfejsu, Grafika 3D, Zaawansowana kreacja 3D, Animacja, Graficzne środowisko gry, Projektowanie storyboardów, Grafika eksperymentalna.
 1. Uniwersytet Warszawski

Budynek Instytutu Muzykologii UWNa trzyletnich studiach stacjonarnych licencjackich na kierunku Muzykologia główny nacisk położony jest na przedmioty historyczne i teoretyczne, a także etnomuzykologię, antropologię i estetykę muzyki. Tok studiów uzupełniają przedmioty kształcenia ogólnego, fakultety oraz przedmioty kierunkowe, związane z wyborem szczegółowego pola zainteresowań (proseminarium i seminarium) oraz przygotowaniem pracy licencjackiej. Absolwent studiów muzykologicznych pierwszego stopnia jest wykwalifikowanym specjalistą z zakresu muzykologii, łączącym gruntowną i wszechstronną wiedzę teoretyczną z umiejętnościami praktycznymi. Zależnie od wyboru konkretnego toku studiów oraz szczegółowego przedmiotu zainteresowań i specjalizacji (na trzecim roku studiów licencjackich), na absolwentów studiów muzykologicznych czekają miejsca pracy w wydawnictwach muzycznych, mediach, fonografii i wszelkiego rodzaju placówkach organizacji życia muzycznego.

Na dwuletnich studiach stacjonarnych II stopnia doskonali się warsztat naukowy (zajęcia z metodologii, teorii form muzycznych i teorii muzyki) oraz przygotowuje pracę magisterską. W ramach kierunku realizowana jest specjalizacja pedagogiczna. Absolwent studiów muzykologicznych II stopnia dysponuje rozwiniętym warsztatem, umożliwiającym podjęcie pracy naukowej, redaktorskiej, dziennikarskiej, przy organizacji życia muzycznego oraz – w przypadku wyboru specjalizacji pedagogicznej – nauczycielskiej.

program nauczania

Muzykologiczne studia licencjackie realizowane są o program nauczania składający się trzech bloków przedmiotowych:

 • Przedmioty kształcenia ogólnego: Podstawowe zagadnienia filozofii europejskiej (30T), Język łaciński dla muzykologów (60P), Fakultatywne przedmioty pozakierunkowe (90T/P), Lektorat języka obcego (240P), Wychowanie fizyczne (120P).
 • Przedmioty podstawowe: Propedeutyka muzykologii (15T/30P), Zasady muzyki (60T/60P), Analiza słuchowa literatury muzycznej (30P), Historia muzyki powszechnej (120T/135P), Zarys dziejów muzyki polskiej (90T), Estetyka muzyki (45T/45P), Etnomuzykologia (45T/45P), Antropologia muzyki (15T/15P), Akustyka muzyczna i słuchowa ocena dźwięku (30T), Podstawowe problemy psychologii muzyki (15T/15P).
 • Przedmioty kierunkowe: Proseminarium (15P), Seminarium licencjackie (60P), Przedmioty fakultatywne, Praktyki zawodowe (60P).

Od drugiego roku studiów włącznie studenci Muzykologii na Uniwersytecie Warszawskim dokonują wyboru jednego modułu pośród czterech do wyboru, na który składają się głównie zajęcia o charakterze kownersatoryjnym lub ćwiczeniowym realizowane przez więcej niż jeden zakład Instytutu Muzykologii UW. Każdy z modułów liczy sobie po 165 godzin zajęć zaprojektowanych tak, by tworzyły spójną problemowo całość.

Moduły właściwe dla II roku:

 • Dzieło muzyczne: Analiza i interpretacja: Metody analizy (15P), Techniki kompozytorskie przed rokiem 1600 (15P), Język muzyczny baroku (15T, 15P), Analiza harmoniczna (15P), Zajęcia monograficzne (15T), Techniki kompozytorskie XVIII-XIX wieku (30P), Współczesny warsztat kompozytorski (30P), Muzyka tradycyjna w perspektywie analitycznej (15P).
 • Muzyka i dramat: Tradycyjne europejskie i pozaeuropejskie formy teatralne w parateatralne (30T), Zrozumieć operę (15P), Z historii gatunków muzyki scenicznej XVII-XIX wieku (60T), Wokół dramatu religijnego (15P), Muzyka i obraz (30P), Zajęcia monograficzne (15T).
 • Muzyczna panorama Polski: Muzyka w dawnej Polsce (30P), Kultura muzyczna miast, dworów i ośrodków kościelnych (30P), Polska muzyka ludowa (15T, 15P), Między staropolszczyzną a współczesnością (30P), Twórczość Fryderyka Chopina (15P), Kompozytorzy polscy XX wieku (15P), Zajęcia monograficzne (15T).

Moduły właściwe dla III roku:

 • Oblicza muzycznej nowoczesności: Laboratorium muzyki nowej (30T, 30P), Historia jazzu (30P), Kultura audialna (15P), Barwa i brzmienie (15P), Historia rocka (30P), Zajęcia monograficzne (15T).
 • Twórcy i dzieła: Gatunki dawnej polifonii wokalnej (30P), Muzyka oratoryjna i kantatowa (30P), Muzyka instrumentalna XVIII-XIX wieku (30P), Muzyka w tradycji oralnej (15P), Liryka muzyczna XIX wieku (15P), Krytyka muzyczna (30P), Zajęcia monograficzne (15T).
 • Muzyka a społeczeństwo: Muzyka w komunikacji społecznej (30P), Muzyczny język komunikacji w kulturach tradycyjnych (30P), Archeomuzykologia (30P), Muzyka i media (15P), Muzyka a polityka (30P), Społeczne konteksty muzyki popularnej (15P), Zajęcia monograficzne (15T).

Na studia magisterskie II stopnia składają się trzy bloki przedmiotów:

 • Przedmioty kształcenia ogólnego: fakultatywne przedmioty pozakierunkowe.
 • Przedmioty podstawowe: Metodologia (30T, 30P), Historia form i gatunków muzycznych (60T), Dzieje myśli o muzyce (60T), Teoria kultury muzycznej (45P), Ogólna psychologia muzyki (15T), Muzyka w mediach (30P), Muzyka w komunikacji społecznej (30P).
 • Przedmioty kierunkowe: Seminarium magisterskie (180P), Wykład monograficzny (30T), Przedmioty fakultatywne.
 1. Uniwersytet Wrocławski

Muzykologia we Wrocławiu, red. Maciej Gołąb (2005)Prowadzone na Uniwersytecie Wrocławskim studia na kierunku Muzykologia koncentrujące się na poznawaniu historii, teorii i estetyki muzyki, a także muzyki ludowej i popularnej. W ramach programu zarówno studiów licencjackich, jak i magisterskich przewidziany jest fakultatywny blok przedmiotów i praktyk pedagogicznych, umożliwiający absolwentowi uzyskanie uprawnień do zatrudnienia w szkolnictwie powszechnym i muzycznym.

Absolwent studiów licencjackich Muzykologii posiada m.in.: wiedzę z zakresu muzykologii systematycznej i historycznej, umie posługiwać się wiedzą z zakresu historii i teorii muzyki w kontekście ogólnych zjawisk kultury oraz posiada umiejętności analizy dzieł muzycznych oraz dzieł słowno-muzycznych różnych epok. Absolwent jest przygotowany do pracy w instytucjach zajmujących się organizacją życia muzycznego oraz upowszechniania kultury.

Absolwent studiów magisterskich posiada pogłębioną wiedzę z zakresu muzykologii systematycznej i historycznej. Zna historię muzyki w kontekście ogólnych zjawisk kultury oraz posiada umiejętności analizy i humanistycznej interpretacji dzieł muzycznych różnych epok. Jest przygotowany do pracy jako redaktor muzyczny, krytyk, bibliotekarz, organizator życia muzycznego i kustosz muzeów o profilu muzycznym.

Po ukończeniu studiów licencjackich pierwszego stopnia, absolwent Muzykologii może podjąć zatrudnienie m.in. w filharmoniach (biura promocji, organizacja koncertów), wydawnictwach muzycznych i redakcjach czasopism muzycznych, bibliotekach i archiwach specjalistycznych. Absolwenci studiów magisterskich mogą dodatkowo podjąć pracę w charakterze wykładowcy przedmiotów kierunkowych w szkołach muzycznych różnych stopni i przedmiotów muzycznych w szkołach ogólnokształcących.

program nauczania

Na program muzykologicznych studiów licencjackich składają się trzy bloki przedmiotów:

 • Przedmioty kształcenia ogólnego: Historia filozofii (30T, 30P), Wiedza o kulturze (15T, 15P), Logika (30P), Technologia informacyjna (30P), Ochrona własności intelektualnej (15T), Lektorat języka łacińskiego (120P), Lektorat języka obcego (180P), Wychowanie fizyczne (30P).
 • Przedmioty podstawowe i kierunkowe: Wstęp do muzykologii (60T), Podstawy teorii muzyki (30P), Podstawy analizy dzieła muzycznego (60P), Źródłoznawstwo (30P), Kontrapunkt (60P), Harmonia (60P), Estetka muzyczna (30T), Kultury muzyczne świata (45T), Etnomuzykologia Polski (15T, 30P), Antropologia muzyczna (30T, 30P), Audiosfera współczesna (15T, 15P), Historia muzyki antyku i średniowiecza (15T, 30P), Historia muzyki renesansu (15T, 30P), Historia muzyki XVII i XVIII wieku (60T, 60P), Historia muzyki XIX wieku (30T, 30P), Historia muzyki XX wieku (30T, 30P), Historia polskiej tradycji muzycznej (60T, 120P), Historia notacji muzycznej (30P), Podstawy dydaktyki (30T), Proseminarium (60P), Seminarium licencjackie (60P), Wykład monograficzny (60T), Praktyki (100P).
 • Przedmioty do wyboru: Humanistyczne przedmioty fakultatywne (120P), Konwersatoria fakultatywne (120P).

Studenci magisterskich studiów uzupełniających kształceni są w oparciu o program, na który składają się trzy bloki przedmiotów:

 • Przedmioty kształcenia ogólnego: Filozofia kultury (30P), Lektorat języka obcego (60P), Wychowanie fizyczne (30P).
 • Przedmioty podstawowe i kierunkowe: Metodologia badań muzykologicznych (30T, 30P), Historia form i gatunków muzycznych (60P), Dzieje myśli o muzyce (60P), Dydaktyka przedmiotów „Muzyka”, „Historia muzyki”, „Wiedza o kulturze” w szkołach ponadpodstawowych oraz szkolnych przedmiotów muzykologicznych (90P), Leksykografia muzyczna (30P), Socjologia muzyki (30P), Krytyka muzyczna (30P), Życie muzyczne Wrocławia (30P), Seminarium magisterskie (120P), Konwersatorium specjalizacyjne (120P), Wykład monograficzny (60T).
 • Przedmioty do wyboru: Muzyka popularna (30P), Opera i widowiska multimedialne w XX wieku (30P).
 1. Uniwersytet Zielonogórski

 Trzyletnie studia stacjonarne pierwszego stopnia na kierunku Jazz i muzyka estradowa prowadzone na Uniwersytecie Zielonogórskim kończą się uzyskaniem tytułu licencjata. Na program studiów składają się przedmioty kształcenia ogólnego, podstawowego, kierunkowego i specjalnościowego. Indywidualny tok nauczania niektórych przedmiotów muzycznych zapewnia studentom optymalne doskonalenie umiejętności wykonawczych.

Absolwent studiów zawodowych kierunku Jazz i muzyka estradowa otrzymuje tytuł zawodowy licencjata sztuki. Jest przygotowany do prowadzenia samodzielnej pracy artystycznej jako solista, członek zespołów instrumentalnych i instrumentalno-wokalnych oraz jako kompozytor i aranżer muzyki jazzowej i rozrywkowej.

Przygotowany jest również do:

 • prowadzenia działalności upowszechniającej muzykę jazzową i rozrywkową w instytucjach kultury;
 • profesjonalnej obsługi akustycznej i nagraniowej imprez kulturalnych, koncertów, festiwali i projektów artystycznych z zakresu muzyki jazzowej, estradowej i rozrywkowej;
 • prowadzenia projektów multimedialnych.

Absolwent, który zamierza prowadzić działalność dydaktyczną, musi uzyskać kwalifikacje pedagogiczne zgodnie ze standardami kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela. Absolwent studiów licencjackich jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.

program nauczania

Zawodowe studia licencjackie na kierunku Jazz i muzyka estradowa na Uniwersytecie Zielonogórskim realizowane są w oparciu o program nauczania, na który składają się zajęcia z trzech modułów kształcenia oraz bloku przedmiotów właściwych dla jednej z trzech specjalności.

Niezależnie od wybranej specjalności studenci uczęszczają na następujące przedmioty:

 • Moduł kształcenia ogólnego: Przedmiot ogólnouczelniany (30T), Filozofia (60T), Język obcy (120P), Technologia informacyjna (30P), Wychowanie fizyczne (30P), Ochrona własności intelektualnej (15P).
 • Moduł kształcenia podstawowego: Podstawy literatury i historia jazzu (120T), Instrumentoznawstwo z akustyką (15T, 15P), Propedeutyka instrumentacji (30P), Kształcenie słuchu (60P), Zasady muzyki (15T, 15P), Fortepian (60P), Seminarium prelekcji i krytyki muzycznej (15P), Praktyka w zakresie prelekcji i krytyki muzycznej (15P).
 • Moduł kształcenia kierunkowego: Improwizacja (60P), Warsztaty (180P), Harmonia jazzowa (30P), Proseminarium pracy dyplomowej z metodologią badań (30P), Seminarium licencjackie (90P), Podstawy marketingu w kulturze muzycznej (30P), Propedeutyka dyrygowania (15P), Podstawy prowadzenia zespołów z metodyką (60P), Specjalistyczna literatura muzyczna (60P), Praktyka w zakresie realizacji dźwięku (60P).

W zależności od wybranej specjalności program studiów zostaje uzupełniony o następujące przedmioty:

 • Specjalność Gra na instrumencie: Instrument główny (180P), Praktyka w zakresie akompaniamentu instrumentalnego (90P), Podstawy big bandu (270P).
 • Specjalność Śpiew: Podstawy śpiewu (180P), Emisja głosu (30P), Dykcja i recytacja (30P), Korepetycje wokalne (90P), Interpretacja piosenki z podstawami gry aktorskiej (30P), Praktyka w zakresie akompaniamentu instrumentalnego (60P), Chór (60P), Podstawy big bandu (30P).
 • Specjalność Kompozycja i aranżacja: Podstawy kompozycji i aranżacji (180P), Czytanie partytur (30P), Praktyka w zakresie akompaniamentu instrumentalnego (90P), Podstawy big bandu (240P).

Jan Józef Roguz
2016-11-08

Kategorie

Edukacja muzyczna