Kierunki w zakresie edukacji artystycznej na wyższych uczelniach nieartystycznych 2014/2015 (spis)

Poniżej prezentowana charakterystyka powstała w oparciu o przekazane przez uczelnie podległe Ministerstwu Nauki i Szkolnictwa Wyższego dane dotyczące kierunku „Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej” w roku akademickim 2014/2015.

Materiały, jakie zostały pozyskane, to pełne dane dotyczące programu realizowanych studiów w ujęciu godzinowym. Pozwoliły one na przygotowanie zestawienia, w którym obok nazw przedmiotów w nawiasach podana zostaje liczba godzin przypadająca na pełen cykl kształcenia oraz rodzaj prowadzonych zajęć, gdzie T to zajęcia teoretyczne realizowane w formie wykładu, a P to zajęcia praktyczne prowadzone w formie ćwiczeń lub konwersatoriów. Uczelnie opisane są w kolejności alfabetycznej.

1. Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Kochanowskiego w Kielcach

Absolwent studiów pierwszego stopnia kierunku „Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej” Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego posiada umiejętności wykwalifikowanego muzyka lub nauczyciela w zakresie edukacji i animacji muzycznej oraz wiedzę teoretyczną i praktyczną do prowadzenia:
- zajęć dydaktycznych i ogólnomuzycznych w szkolnictwie muzycznym pierwszego stopnia;
- zajęć dydaktycznych i ogólnomuzycznych w zakresie szkolnej edukacji artystycznej na poziomie nauczania przedszkolnego i szkolnego do gimnazjum włącznie;
- zajęć umuzykalniających w przedszkolach i placówkach pozaszkolnych;
- zajęć z rytmiki w szkołach muzycznych pierwszego stopnia;
- zespołów wokalnych, instrumentalnych oraz wokalno-instrumentalnych w szkolnictwie muzycznym pierwszego stopnia i amatorskim ruchu muzycznym;
- działalności muzycznej w instytucjach kultury oraz animacji kultury muzycznej w społeczeństwie.

Absolwent może podjąć pracę w szkolnictwie po ukończeniu specjalności nauczycielskiej. Absolwent studiów drugiego stopnia posiada umiejętności kierowania różnorodnymi zespołami wykonawczymi oraz w zależności od ukończonej specjalności, posiada muzyczną wiedzę teoretyczną i umiejętności do prowadzenia:
- zajęć dydaktycznych i ogólnomuzycznych w szkolnictwie muzycznym drugiego stopnia;
- zajęć z rytmiki w szkolnictwie muzycznym drugiego stopnia;
- zajęć dydaktycznych i ogólnomuzycznych w zakresie szkolnej edukacji artystycznej do liceum włącznie;
- zawodowych zespołów wokalnych, instrumentalnych i wokalno-instrumentalnych;
- zespołów wokalnych, instrumentalnych i wokalno-instrumentalnych w szkolnictwie muzycznym drugiego stopnia;
- zespołów muzyki kościelnej;
- działalności muzycznej w instytucjach kultury i mediach oraz działalności związanej z organizacją festiwali, konkursów i imprez muzycznych oraz animacją kultury muzycznej w społeczeństwie.

Absolwent może podjąć pracę w szkolnictwie po ukończeniu specjalności nauczycielskiej.

Program nauczania

Studia na kierunku „Edukacja muzyczna w zakresie sztuki muzycznej” pierwszego stopnia realizowane są w oparciu o program nauczania składający się z sześciu modułów: Moduł ogólnouczelniany – Język obcy (120P), Wychowanie fizyczne (60P), Technologie informacyjne (30P), Ochrona własności intelektualnej (15T), Przedsiębiorczość (15T), Filozofia (30T), Etyka (15T), Prawne aspekty działalności muzycznej (30P). Moduł podstawowy – Fortepian (60P), Drugi instrument (60P), Dyrygowanie (60P), Historia muzyki z literaturą muzyczną (150T), Analiza dzieła muzycznego (15T, 45P), Kształcenie słuchu (75P), Zasady muzyki (15T, 30P), Harmonia (75P), Instrumentoznawstwo (15T), Zajęcia muzyczno-ruchowe z metodyką (60P), Emisja głosu z dykcją (40P), Instrumenty szkolne (45P), Nauka akompaniamentu z czytaniem partytur (5T, 40P), Chór (270P), Zespoły instrumentalne (60P), Podstawy techniki wokalnej (15P). Moduł psychologiczno-pedagogiczny: Podstawy pedagogiki (10T, 20P), Podstawy psychologii (5T, 20P), Podstawy diagnozy i profilaktyki psychologiczno-pedagogicznej (20P), Psychologia muzyki (15P), Psychologia rozwojowa i społeczna (10T, 20P), Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza (10T, 20P), Praktyka psychologiczno-pedagogiczna (30P), Metodyka edukacji muzycznej (30T), Metodyka nauczania muzyki w przedszkolu (30P), Metodyka nauczania muzyki w edukacji wczesnoszkolnej (30P), Metodyka nauczania muzyki w klasach IV-VI (30P), Podstawy dydaktyki (10T, 20P), Praktyka w przedszkolu (15P), Praktyk w klasach I-III (30P), Praktyka w klasach IV–VI (45P), Praktyka ciągła (30P), Praktyka kierunkowa (30P). Moduł kierunkowy – Metodologia badań (30P), Seminarium dyplomowe (75P).

W ramach poszczególnych specjalności studenci uczęszczają na następujące przedmioty:

 • „Edukacja muzyczna”: Animacja ruchowa (45P), Interpretacja piosenki (30P), Przedstawienie muzyczne w placówkach oświatowo-wychowawczych (30P), Instrumentacja z elementami kompozycji (30P), Muzyczny repertuar szkolny (30P), Warsztaty z metodyki muzyki w przedszkolu i szkole podstawowej (30P).
 • „Dyrygowanie i prowadzenie zespołów”: Warsztaty dyrygenckie (45P), Aranżacja z elementami kompozycji (30P), Prowadzenie chórów szkolnych z metodyką (60P), Analiza partytur wokalnych i wokalno-instrumentalnych (30P), Szkolna literatura chóralna (30P).

Studenci mogą również dokonać wyboru zajęć fakultatywnych ujętych w dwóch grupach przedmiotowych:

 • Warsztaty wokalno-instrumentalne (45P), Aktywność muzyczna osób z niepełnosprawnością (15P), Metodyka prowadzenia szkolnych zespołów (15P), Analiza aranżacji i improwizacji jazzowej (30P), Multimedia w edukacji muzycznej (15P).
 • Warsztaty z zakresu śpiewu estradowego (45P), Współczesne systemy edukacji muzycznej (15P), Metody pracy z głosem dziecka (15P), Harmonia jazzowa (30P), Obsługa sprzętu audiowizualnego (15P).

Studenci podejmujący naukę na dwuletnich studiach magisterskich mogą wybrać jedną z trzech specjalności tj. Muzykę kościelną, Prowadzenie zespołów muzycznych oraz Śpiew estradowy. Program nauczania w zależności od dokonanego wyboru składa się z przedmiotów ujętych w sześciu modułach, na które składają się następujące przedmioty: Moduł ogólnouczelniany – Wiedza o sztuce (15T), Język obcy (60P), Wychowanie fizyczne (30P), Komunikacja społeczna i organizacja imprez (15T), Marketing i reklama (15P), Aktywność muzyczna w aspekcie działalności gospodarczej (30P). Moduł podstawowy – Literatura muzyczna (15T, 30P), Formy i style muzyczne (60P), Chór (180P), Propedeutyka kompozycji i aranżacji (30P), Seminarium prelekcji i krytyki muzycznej (30T), Dyrygowanie i prowadzenie zespołów muzycznych z metodyką (30P), Akompaniament do piosenki szkolnej i ćwiczeń rytmicznych (5T, 40P). Moduł kierunkowy nauczycielski – Pedagogika ogólna (10T, 20P), Psychologia ogólna (5T, 20P), Pedagogika społeczna (10T, 20P), Diagnoza i profilaktyka psychologiczno-pedagogiczna (20P), Komunikacja interpersonalna (10P), Psychologia rozwojowa i społeczna (III i IV etap edukacyjny) (5T, 20P), Praktyka psychologiczno-pedagogiczna (30P), Dydaktyka ogólna (10T, 20P), Wiedza o kulturze z metodyką (15T, 30P), Metodyka nauczania muzyki w gimnazjum (60P), Emisja głosu z metodyką nauczania śpiewu zbiorowego (30P), Poradnictwo edukacyjno-zawodowe (5P), Praktyka pedagogiczna w gimnazjum (45P), Praktyka pedagogiczna w liceum (15P), Praktyka kierunkowa (60P), Moduł dyplomowy - Seminarium dyplomowe (75P).

Trzy specjalności realizowane są zgodnie z następującym programem:

 • „Muzyka kościelna”: Organy (60P), Organoznawstwo (30T), Akompaniament liturgiczny z metodyką (30P), Śpiew liturgiczny (15P), Improwizacja organowa (30P), Historia muzyki kościelnej (30T), Schola (30P).
 • „Prowadzenie zespołów muzycznych”: Dyrygowanie (60P), Warsztaty z zakresu prowadzenia zespołów muzycznych z metodyką (45P), Gospel (30P), Literatura wokalno-instrumentalna (30T), Analiza i interpretacja partytur (30T), Improwizacja fortepianowa (30P).
 • „Śpiew estradowy”: Interpretacja piosenki z metodyką (60P), Historia muzyki rozrywkowej (30T), Warsztaty estradowe (30P), Improwizacja wokalna (30P), Warsztaty taneczne (60T), Backing vocal (15P).

Podobnie jak wcześniej studia pierwszego stopnia i tym razem studenci mają możliwość dokonania wyboru pośród dwóch bloków fakultatywnych, na które składają się następujące przedmioty:

 • Komputerowe programy muzyczne (30P), Formy aktywności muzycznej w dydaktyce (30P), Zespoły wokalno-instrumentalne (30P),
 • Podstawy realizacji dźwięku (30P), Animacja muzyczna w różnych grupach wiekowych (30P),
 • Zespoły wokalne (15P).

Wydział Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu2. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu – Wydział w Kaliszu

Absolwent studiów pierwszego stopnia kierunku „Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej” na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu – Wydział w Kaliszu otrzymuje tytuł zawodowy licencjata. Posiada podstawową wiedzę i umiejętności z zakresu muzyki oraz ogólną wiedzę humanistyczną. Dysponuje umiejętnościami niezbędnymi do tworzenia i realizowania różnorodnych koncepcji artystycznych, organizuje pracę własną i zespołową, wykazuje postawę twórczą. Ukończenie kierunku uprawnia do prowadzenia:
- zajęć dydaktycznych i ogólnomuzycznych w zakresie szkolnej edukacji artystycznej w szkolnictwie ogólnokształcącym na poziomie nauczania przedszkolnego, szkolnego do gimnazjum włącznie;
- zajęć muzycznych w placówkach przedszkolnych i pozaszkolnych (rytmika, zajęcia umuzykalniające);
- zajęć w amatorskim ruchu muzycznym jako dyrygent chórów, zespołów muzycznych;
- działalności upowszechniającej muzykę w instytucjach kultury i w mediach oraz animacji kultury muzycznej w społeczeństwie, a także samodzielnej aktywności artystycznej.

Dodatkowo absolwent w ramach wybranej specjalizacji posiada wiedzę w zakresie:
- muzyki estradowej wokalnej;
- muzyki instrumentalnej – fortepian, gitara, perkusja;
- dyrygentury chóralnej;
- muzyki organowej i sakralnej.

Program nauczania

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu – Wydział w Kaliszu prowadzi 3 letnie studia stacjonarne I st. i 2 letnie uzupełniające II stopnia na kierunku „Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej”.

Studenci studiów licencjackich mogą wybrać jedną spośród czterech specjalizacji: „Dyrygentura chóralna”, „Muzyka estradowa instrumentalna”, „Muzyka estradowa”, „Muzyka organowa i sakralna”. Program nauczania dla poszczególnych specjalizacji oparty jest na pięciu modułach tematycznych. Cztery tożsame dla każdej specjalizacji i jeden moduł kierunkowy. W skład modułu kształcenia ogólnego wchodzą następujące przedmioty: Biomedyczne podstawy rozwoju człowieka (15T, 15P), Język Obcy (120P), Wychowanie Fizyczne (60P), Wybrane zagadnienia filozofii i etyki (30T), Seminarium Dyplomowe (30P), Ochrona własności intelektualnej (15T), Przedsiębiorczość w kulturze i sztuce (30T). W skład modułu podstawowego wchodzą: Fortepian (90P), Podstawy harmonii funkcyjnej (90P), Historia muzyki (60T), Literatura muzyczna (60P), Analiza dzieła muzycznego(15T, 45P), Kształcenie słuchu (90P), Dydaktyka muzyki (15T, 75P), Chór (240P). Moduł kierunkowy to: Dyrygowanie (90P), Czytanie partytur (60P), Instrumentacja (30P), Drugi instrument-gitara (60P), Nauka akompaniamentu z czytaniem a vista (30P) Zajęcia muzyczno-ruchowe (60P), Instrumenty szkolne (60P), Emisja głosu z dykcją i metodyką (90P), Zespół wokalny z metodyką (120P), Instrumentoznawstwo (30P), Zasady muzyki (30T, 30P), Warsztaty Orffa (30P), Szkolne zespoły instrumentalne z metodyką (60P). Studenci mają także możliwość nabycia uprawnień nauczycielskich w ramach modułu kształcenia nauczycieli w skład które wchodzą m.in. Pedagogika, Psychologia, Dydaktyka ogólna oraz praktyki pedagogiczne i dyrygenckie. W zależności od wybranej specjalności studenci uczęszczają na następujące przedmioty:

 • „Muzyka estradowa”: Elementy choreografii i gry scenicznej (30P), Historia muzyki estradowej (30T), Emisja głosu (60P), Interpretacja piosenki (60P), Dykcja (60P), Warsztaty estradowe (60P), Harmonia Jazzowa (30P).
 • „Muzyka organowa i sakralna”: Organy (120P), Organoznawstwo z literaturą przedmiotu (60P), Improwizacja Organowa (30P), Liturgika z chorałem gregoriańskim (30P), Realizacja basu cyfrowanego (30P), Gra liturgiczna (60P).
 • „Dyrygentura chóralna”: Dyrygowanie (60P), Elementy choreografii i gry scenicznej (30P), Emisja głosu (60P), Dykcja (30P), Literatura chóralna (30P), Metodyka śpiewu zbiorowego (60P), Instrumentalne warsztaty dyrygenckie (60P).
 • „Muzyka estradowa i instrumentalna”: Instrument: fortepian, gitara (60P), Historia muzyki estradowej (30T), Podstawy big-bandu (75P), Aranżacja w muzyce rozrywkowej (30P), Zespół instrumentalny (75P), Improwizacja instrumentalna (30P), Harmonia jazzowa (30P).

Studenci studiów uzupełniających II stopnia mogą wybrać jedną z trzech specjalizacji, na których oprócz przedmiotów kształcenia tożsamych dla każdej z nich znajdują się również przedmioty kierunkowe dla poszczególnych z nich:

 • „Dyrygentura chóralna”: Dyrygowanie (60P), Analiza partytur (30P).
 • „Muzyka estradowa” (wokalna/instrumentalna): Interpretacja piosenki/fortepian/gitara/perkusja (60P), Warsztaty estradowe (30P).
 • „Muzyka organowa i sakralna”: Organy (60P), Gra liturgiczna z improwizacją organową (30P).

W skład czterech pozostałych modułów (kształcenia ogólnego, podstawowego, kierunkowego i modułu praktyk) realizowanych na każdej specjalizacji wchodzą następujące przedmioty: Współczesne kierunki filozofii (30T), Estetyka (30T), Wybrane zagadnienia z muzyki XX wieku (15T, 15P), Język obcy (60P), Historia kultury (30T), Fortepian i akompaniament (45P), Kształcenie słuchu (30P), Kontrapunkt (45P), Chór (120P), Specjalistyczna literatura muzyczna (30T, 30P), Dydaktyka muzyki (30P), Interpretacja tekstu literackiego z dykcją (30P), Dyrygowanie (60P), improwizacja fortepianowa (30P), Propedeutyka kompozycji i aranżacji (30P), Zespoły wokalne z metodyką (60P), Seminarium prelekcji i krytyki muzycznej (30P), Metodologia badań (15P), Seminarium magisterskie (120P), Praktyka pedagogiczna (30P).      

  3. Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

 Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy prowadzi 3 letnie licencjackie i dwuletnie uzupełniające studia magisterskie na kierunku „Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej”. Studenci zdobywają wiedzę praktyczną i teoretyczną potrzebną do prowadzenia zajęć dydaktycznych i ogólnomuzycznych w szkolnictwie muzycznym (pierwszego stopnia, na poziomie nauczania przedszkolnego i szkolnego do gimnazjum włącznie, w przedszkolach i placówkach pozaszkolnych). Po studiach absolwenci najczęściej zostają instrumentalistami lub wokalistami, instruktorami zespołów muzycznych, animatorami kultury w placówkach upowszechniania kultury lub pracują w szkolnictwie ogólnokształcącym. W ramach prowadzonych studiów, studenci mają możliwość dokonania wyboru pośród jednej ze specjalności:

 • prowadzenie zespołów muzycznych,
 • muzyka kościelna,
 • edukacja muzyczna.

Specjalności wybierane są po II semestrze. Istnieje możliwość wyboru specjalności w obszarze przygotowania do prowadzenia zajęć z zakresu resocjalizacji.

Studia uzupełniające magisterskie prowadzone są na specjalnościach:

 • edukacja muzyczna i dyrygentura,
 • edukacja muzyczna, zarządzanie i animacja w kulturze muzycznej,
 • edukacja muzyczna i muzyka estradowa.

Program nauczania

Licencjackie studia na kierunku „Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej” prowadzone są w oparciu o program nauczania, na który składają się następujące przedmioty kształcenia ogólnego oraz specjalizacyjne: Fortepian (60P), Kształcenie słuchu (60P), Harmonia z analizą dzieła muzycznego (30T, 60P), Historia muzyki (120P), Chór (180P), Elementy techniki wokalnej (45P), Zasady muzyki z instrumentoznawstwem (30T, 60P), Propedeutyka dyrygowania (15T, 15P), Dyrygowanie i czytanie partytur  (75P), Drugi instrument (60P), Rytmika z metodyką (15T, 60P), Dziecięce zespoły muzyczne z metodyką na I i II etapie kształcenia (15T, 30P), Flet prosty (30P), Instrumentarium Orffa (15P), Instrumenty elektroniczne (15P), Komunikacja społeczna w edukacji i animacji kultury (15T, 15P), Podstawy muzykoterapii (15T, 15P), Diagnoza pedagogiczna (15T), Prawo oświatowe i zarządzanie karierą nauczyciela (15T), Współczesne systemy wychowania (30T), Edukacja kulturalna (30T), Pieśń szkolna z akompaniamentem (15T, 15P), Emisja zbiorowa (90P), Komputerowe studio muzyczne i media w edukacji (15T, 30P), Metodologia badań i technika pisania prac (15T), Seminarium dyplomowe (45P), Lektorat (120P), Wychowanie fizyczne (60P), Technologia informacyjna (30T), Psychologia (45T), Pedagogika (45T), Psychologia w edukacji (30T), Pedagogika w edukacji (30T), Emisja głosu (15T, 15P), Podstawy dydaktyki (30T), Metodyka muzyki w nauczaniu przedszkolnym (15T, 15P), Metodyka muzyki w nauczaniu wczesnoszkolnym (15T, 15P), Metodyka muzyki w nauczania klas I–VI (15T, 15P), Wykłady ogólnouczelniane (30T).

W roku akademickim 2014/2015 spośród trzech specjalności jakie w swojej ofercie posiada Uniwersytet Kazimierza Wielkiego realizowano program nauczania modułu specjalnościowego „Prowadzenie zespołów muzycznych” w ramach którego studenci uczęszczali na następujące zajęcia:

 • Prowadzenie zespołów muzycznych (90P), Historia stylów i technik kompozytorskich (60T), Propedeutyka kompozycji i aranżacji (30T, 30P), Rejestracja nagrań i technika nagłośnieniowa zespołów muzycznych (15T, 15P), Śpiew/Instrument (90P), Zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne (15T, 15P), Prawo autorskie i fundusz unijne (15T, 30P), Impresariat artystyczny (30T), Muzyczne systemy informatyczne (15T, 15P), Zespół instrumentalny z metodyką (30T, 60P), Zespół wokalny z metodyką (30T, 60P), Etykieta w kulturze (15T), Praktyka pedagogiczna (150P), Praktyki w zakresie wybranej specjalności (30P).

Pozostałe specjalności nierealizowane w roku akademickim 2014/2015 prowadzone są wg następującego programu nauczania:

 • „Edukacja muzyczna”: Podstawy dydaktyki, Metodyka muzyki w nauczaniu przedszkolnym, metodyka nauczania muzyki w nauczaniu wczesnoszkolnym, Metodyka nauczania muzyki klas IV–VI,
 • „Muzyka kościelna”: Organy z organoznawstwem, Chorał gregoriański, Podstawy języka łacińskiego, Podstawy harmonii modalnej, Historia muzyki kościelnej i religijnej, Improwizacja organowa z grą liturgiczną, Prawodawstwo muzyki liturgicznej, Prowadzenie zespołów muzyki kościelnej, Schola i śpiew liturgiczny, Etykieta w kulturze, Historia muzyki kościelnej i liturgicznej, Zajęcia poza lekcyjne i poza szkolne, Prawo autorskie i fundusze unijne.

Magisterskie studia uzupełniające prowadzone były na trzech z czterech specjalności: „Dyrygentura”, „Muzyka estradowa”, „Animacja i zarządzanie w kulturze muzycznej”. Nie prowadzono zajęć na specjalności „Edukacja muzyczna”.

Każdy student uczęszczał na następujące przedmioty nauczania ogólnego: Fortepian z nauką akompaniamentu (45P), Specjalistyczna literatura muzyczna (45T), Propedeutyka kompozycji i aranżacji na szkolne zespoły muzyczne na III i IV etapie kształcenia (30P), Body music (30P), Współczesne technologie muzyczne (15T, 15P), Chór (120P), Dyrygowanie z czytaniem partytur (30P), Szkolne zespoły muzyczne na III i IV etapie kształcenia (15T, 15P), Aspekty prawne zawodu nauczyciela i muzyka (15T), Muzykowanie zespołowe (30P), Metodologia badań z techniką pisania pracy magisterskiej (15T), Seminarium magisterskie (45T), Lektorat (30P), Psychologia muzyki w edukacji (30T), Pedagogika muzyki w edukacji (30T), Podstawy dydaktyki (30T), Metodyka muzyki na III etapie edukacyjnym (15T, 30P), Metodyka muzyki na IV etapie edukacyjnym (15T, 30P), Wykład ogólnouczelniany (30T), Praktyki pedagogiczne (150P), Praktyki w zakresie wybranej specjalności (30P).

Poszczególne specjalności realizowane w roku akademickim 2014/2015 zorganizowane były wg planu nauczania składającego się z przedmiotów:

 • „Dyrygentura”: Prowadzenie form wokalnych, wokalno-instrumentalnych i instrumentalnych (45P), Dyrygentura (30P), Propedeutyka kompozycji aranżacji muzyki (15T, 15P), Techniki pracy w studio muzycznym (15T, 15P), Komputerowa instrumentacja muzyczna (15T, 15P), Podstawy harmonii klasycznej (15T, 15P), Warsztaty muzyczne z elementami komunikacji społecznej (45P), Zespoły muzyki estradowej (15T, 30P).
 • „Muzyka estradowa”: Śpiew/instrument (45P), Podstawy improwizacji muzycznej (30P), Propedeutyka kompozycji i aranżacji muzyki (15T, 15P) Techniki pracy w studiu muzycznym (15T, 15P), Komputerowa instrumentacja muzyki (15T, 15P), Podstawy harmonii współczesnej (15T, 15P), Warsztaty muzyczne z elementami komunikacji społecznej (45P), Zespoły muzyki estradowej (15T, 30P),
 • „Animacja i zarządzanie w kulturze muzycznej”: Animacja kultury muzycznej (45P), Zarządzanie i marketing w kulturze muzycznej (30P), Promocja i ochrona dziedzictwa kulturowego (30T), Prelekcja i krytyka muzyczna (30T), Impresariat artystyczny i marka w kulturze (30T), Artystyczne projekty animacyjne (30P), Warsztaty muzyczne z elementami komunikacji społecznej (45P), Zespoły muzyki estradowej (13T, 30P).

Nierealizowana w roku akademickim specjalności „Edukacja muzyczna” oparta jest na programie składającym się z następujących przedmiotów:

 • Psychologia muzyki w edukacji, Pedagogika muzyki w edukacji, Podstawy dydaktyki, Metodyka muzyki w III etapie edukacji, Metodyka muzyki w IV etapie edukacji.

 4. Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie prowadzi 3 letnie studia licencjackie na kierunku „Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej” oraz uzupełniające 2 letnie studia magisterskie na czterech specjalnościach: „Prowadzenie zespołu”, „Muzyka rozrywkowa”, „Muzyka sakralna”, „Edukacja z elementami muzykoterapii”.

Absolwent studiów licencjackich posiada przygotowanie merytoryczne oraz pedagogiczne do prowadzenia zajęć dydaktycznych w zakresie przedmiotu muzyka w szkole podstawowej; posiada wiedzę i umiejętności potrzebne do prowadzenia chórów, zespołów wokalnych i instrumentalnych, warsztatów muzycznych w szkołach, placówkach pozaszkolnych i amatorskim ruchu muzycznym, prowadzenia zajęć umuzykalniających w przedszkolach i placówkach pozaszkolnych, działalności muzycznej w instytucjach kultury oraz animacji kultury muzycznej w społeczeństwie. Absolwent studiów magisterskich posiada przygotowanie merytoryczne i pedagogiczne do prowadzenia zajęć dydaktycznych w zakresie przedmiotu muzyka w gimnazjum oraz do prowadzenia zajęć artystycznych, chórów i zespołów muzycznych w zakresie szkolnej edukacji artystycznej do liceum włącznie; posiada umiejętność kierowania różnorodnymi zespołami wykonawczymi oraz prowadzenia zajęć i warsztatów muzycznych. W zależności od ukończonej specjalności posiada pogłębione umiejętności w zakresie prowadzenia zespołów wokalnych, instrumentalnych i chórów w szkolnictwie muzycznym i ruchu amatorskim; prowadzenia zespołów rozrywkowych i kościelnych; organizacji i prowadzenia różnorodnych warsztatów muzycznych; działalności muzycznej w instytucjach kultury i mediach; działalności związanej z organizacją festiwali, konkursów i imprez muzycznych.

Program nauczania

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej prowadzi studia licencjackie na kierunku „Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej” o specjalności nauczycielskiej, na których program składają się przedmioty obowiązkowe, wybieralne oraz praktyki. Studenci studiów licencjackich uczęszczają na następujące przedmioty: Historia muzyki (60T), Literatura muzyczna (60P), Kształcenie słuchu (90P), Harmonia (60P), Zajęcia muzyczno-ruchowe z rytmiką (45P), Zarys etnomuzykologii (30T, 30P), Instrumentoznawstwo (30T), Analiza dzieła muzycznego (60P), Chór (90P), Dyrygowanie (45P), Czytanie partytur (15P), Emisja głosu (30P), Fortepian (90P), Instrumentacja (15P),  Filozofia (30T), Dyskursy kulturowe (30P), Promocja i marketing dóbr kultury (15T, 15P), Ochrona własności intelektualnej (15T), Wychowanie fizyczne (30P), Psychologia ogólna (30T, 15P), Zagadnienia psychologii I i II etapu edukacji (30T), Pedagogika (30T, 15T), Zagadnienia pedagogiki I i II etapu edukacji (30T), Podstawy dydaktyki (30T), Metodyka nauczania muzyki (15T, 75P), Metodyka zajęć muzycznych w przedszkolu (15P), Podstawy edukacji muzycznej (30T), Psychologia muzyki  (15T, 15P), Pedagogika muzyczna (15T, 15P), Projektowanie dydaktyczne (30P), Emisja głosu zbiorowego (15T, 15P), Technologia informatyczna (15P), Technologia informatyczna w edukacji muzycznej (30P), Instrument (60P), Dyplomowy przedmiot artystyczny (30P), Seminarium pracy dyplomowej (60P), Język obcy (120P), Praktyka ogólnopedagogiczna (30P), Praktyka w zakresie nauczania muzyki (45P), Warsztaty muzyczne (45P), Praktyka w zespole muzycznym (30P), Zajęcia ogólnouniwersyteckie (30T/P).

Studenci mogą także wybrać jeden pośród następujących par przedmiotów :

 • Zasady muzyki/Teoria i praktyka chorału gregoriańskiego (15T,15P),
 • Nauka akompaniamentu z czytaniem a vista/Instrumenty szkolne (30P),
 • Współczesna kultura muzyczna/Kultura medialna (30T, 30P),
 • Syntezy i integracja sztuk/Interpretacja tekstu literackiego z dykcją (30P).

Uzupełniające studia magisterskie zorganizowane są w oparciu o program nauczania, na który składają się następujące przedmioty identyczne dla każdej z czterech specjalizacji: Wybrane zagadnienia z historii kultury: (30T), Specjalistyczna literatura muzyczna (45P), Wybrane zagadnienia z etnografii i etnomuzykologii (30P), Seminarium prelekcji i krytyki muzycznej (30P), Komunikacja społeczna i organizacja imprez (15T, 15P), Komputerowe systemy muzyczne (30P), Improwizacja (15P), Propedeutyka kompozycji i aranżacji (22,5P), Dyrygowanie (30P), Zagadnienia psychologii III i IV etapu nauczania (30T), Zagadnienia pedagogiki III i IV etapu nauczania (30T), Metodyka nauczania muzyki15T. 45P), Metodyka prowadzenia zajęć artystycznych (30P), Metodologia badań pedagogicznych (30T), Psychologia muzyki (15T), Współczesne koncepcje edukacji muzycznej (15T), Wychowanie fizyczne (60P), Seminarium magisterskie (120P), Język obcy (60P), Praktyka ogólnopedagogiczna (30P), Warsztaty muzyczne (30P), Praktyka w zakresie nauczania muzyki i zajęć artystycznych (60P), Praktyka w zespole muzycznym (30P).

W zależności od wybranej specjalności studenci uczęszczają na następujące przedmioty:

 • „Prowadzenie zespołu”: Instrument/Śpiew (30P), Metodyka prowadzenia zespołów (30P), Chór (60P), Kontrapunkt (30P), Dyplomowy przedmiot artystyczny – Dyrygowanie (30P), Fakultety specjalistyczne (60P),
 • „Muzyka rozrywkowa”: Instrument/Śpiew (30P), Metodyka prowadzenia zespołów (30P), Zespół wokalny/Zespół instrumentalny (P), Harmonia jazzowa (30P), Dyplomowy przedmiot artystyczny – Śpiew (30P), Fakultety specjalistyczne (60P),
 • „Muzyka sakralna”: Instrument – Organy (30P), Metodyka prowadzenia zespołów (30P), Chór (60P), Kontrapunkt (30P), Dyplomowy przedmiot artystyczny – Organy (30P), Fakultety specjalistyczne (60P),
 • „Edukacja z elementami muzykoterapii”: Instrument/Śpiew(30P), Metodyka prowadzenia zespołów/warsztatów (30P), Chór (60P), Kontrapunkt (30P), Dyplomowy przedmiot artystyczny – Instrument/Śpiew/Dyrygowanie (30P), Fakultety specjalistyczne (60P).

 5. Uniwersytet Rzeszowski

„Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej” (studia I i II stopnia) na Uniwersytecie Rzeszowskim prowadzone są na trzech specjalnościach: „Muzyka chóralna”, „Muzyka estradowa”, „Rytmika w edukacji przedszkolnej i szkolnej”. Absolwent posiada kwalifikacje nauczyciela muzyki w zakresie edukacji muzycznej oraz wiedzę teoretyczną i praktyczną do prowadzenia:
- zajęć dydaktycznych – muzycznych w zakresie szkolnej edukacji muzycznej na poziomie szkoły podstawowej;
- zajęć umuzykalniających w placówkach pozaszkolnych,
- zajęć rytmiki w przedszkolach, szkołach i placówkach upowszechniania kultury,
- zespołów wokalnych i wokalno-instrumentalnych w szkołach ogólnokształcących i amatorskim ruchu muzycznym,
- działalności muzycznej w instytucjach kultury i mediach,
- działalności związanej z prowadzeniem imprez muzycznych w środowisku.

Absolwenci kierunku znajdują zatrudnienie w szkolnictwie ogólnokształcącym, szkolnictwie muzycznym I stopnia, przedszkolach, placówkach pozaszkolnych, instytucjach kultury, w działalności związanej z ruchem amatorskim.

Program nauczania

Studia stacjonarne pierwszego stopnia oparte są na trójmodułowym programie nauczania składającego się z modułu kształcenia podstawowego, modułu kształcenia kierunkowego oraz modułu przedmiotów obieralnych właściwego dla danej specjalności: „Muzyka estradowa”, „Rytmika w edukacji przedszkolnej i szkolnej”, „Muzyka chóralna”. Na moduł kształcenia ogólnego składają się następujące przedmioty: Analiza dzieła muzycznego (30P),  Chór (18P), Fortepian (90P), Harmonia (60P), Historia muzyki (60T), Kształcenie słuchu (60T), Literatura muzyczna (60P), Drugi instrument (60P), Zespół instrumentalny (60P), Pedagogika (45P), Psychologia (15T, 30P), Metodologia pracy naukowej (15P), Seminarium dyplomowe (75P), Język obcy (120P), Technologie informacyjne (30P), Wychowanie fizyczne (60P)

Moduł kierunkowy to: Dyrygowanie (15T, 60P), Czytanie partytur (15T, 15P), Emisja głosu z dykcją (60P), Zespołowa emisja głosu (30P), Instrumentacja (15T, 15P), Instrumenty szkolne (30P), Folklor (15T), Akompaniament z czytaniem a vista (30P), Zajęcia muzyczno-ruchowe (60P), Zasady muzyki z instrumentoznawstwem (30P), Zespoły wokalne z metodyką (150P), Dydaktyka ogólna (30P), Pedagogika muzyki (15T, 15P), Psychologia muzyki (15T, 30P), Metodyka nauczania muzyki w przedszkolu i szkole podstawowej (15T, 60P), Metodyka prowadzenia szkolnych zespołów muzycznych (30T), Praktyka (5P).

W ramach poszczególnych specjalności studenci uczęszczają na następujące przedmioty:

 • „Muzyka estradowa”: Solfeż (60P), Harmonia jazzowa (60P), Improwizacja jazzowa (45P), Literatura specjalistyczna (30P), Folklor w muzyce rozrywkowej (15P), Historia jazzu i muzyki rozrywkowej (45T, 60P), Zespoły instrumentalne (60P), Aranżacja muzyczna (15T, 15P).
 • „Rytmika w edukacji przedszkolnej i szkolnej”: Solfeż (60P), Harmonia z elementami akompaniamentu (60P), Improwizacja muzyczna (30P), Folklor w muzyce dla dzieci (15P), Kompozycja ruchu z techniką (45P), Rytmika z metodyką (15T, 90P), Gry i zabawy taneczne (30T, 30P), Propedeutyka kompozycji (30P).
 • „Muzyka chóralna”: Solfeż (60P), Harmonia (60P), Literatura specjalistyczna – muzyka dawna (45P), literatura specjalistyczna – współczesna (45P), Interpretacje muzyki chóralnej (45T, 45P), Folklor w muzyce chóralnej (15P), Metodyka prowadzenia chórów (60P), Chorał gregoriański (30P).

Podobnie do studiów licencjackich, uzupełniające studia magisterskiej zorganizowane są w oparciu o trzy moduły kształcenia, na które składają się następujące przedmiotu: Moduł kształcenia podstawowego – Chór (120P), Estetyka muzyki (15P), Harmonia (30P), Historia kultury (30T), Instrument (30P), Kształcenie słuchu (30P), Metodologia pracy naukowej (15P), Seminarium magisterskie (75P), Język obcy (60). Moduł kształcenia kierunkowego – Dyrygowanie z czytaniem partytur (30P), Akompaniament z czytaniem a vista (30P), Propedeutyka kompozycji (15T, 15P), Kultura muzyczna regionu (30P), Wybrane zagadnienia muzyki współczesnej (30P), Zespół wokalny z metodyką (120P), Zespół instrumentalny z metodyką (30P), Metodyka muzyki w szkołach ponadpodstawowych (60P), Współczesne kierunki i prądy w pedagogice (15P), Psychologia twórczości (15T, 15P), Kontrapunkt (30P), Praktyka (5P). Moduły obieralne właściwe dla poszczególnych specjalności:

 • „Muzyka estradowa”: Zespołowa emisja głosu (15P), Muzyka filmowa – historia (15P), Harmonia jazzowa (15P), Improwizacja jazzowa (30P), Literatura specjalistyczna (30P), Zespoły instrumentalne z metodyką (60P), Aranżacja muzyczna (15T, 15P).
 • „Rytmika w edukacji przedszkolnej i szkolnej”: Emisja głosu z metodyką (30P), Historia tańca, (15P), Harmonia z elementami akompaniamentu (15P), Opracowanie muzyki ludowej (30P), Metodyka pracy z dziećmi (15P), Rytmika z metodyką (60P), Wokalno-instrumentalna twórczość dziecięca (30P).
 • „Muzyka chóralna”: Zespołowa emisja głosu (50P), Historia polskiej chóralistyki (15P), Harmonia z elementami akompaniamentu (15P), Dyrygowanie (30P), Literatura specjalistyczna (30P), Metodyka prowadzenia zespołów wokalno-instrumentalnych (60P), Praca z chórem (30P).

 6. Uniwersytet Śląski w Katowicach – Wydział w Cieszynie

Absolwent kierunku „Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej” na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach – wydział w Cieszynie oprócz umiejętności związanych z wybraną przez siebie spośród dwóch specjalizacji – „Rytmika w edukacji dziecka” oraz „Zespoły instrumentalno-wokalne w muzyce popularnej” – nabywa również dodatkowych umiejętności do prowadzenia zajęć z wykorzystaniem ruchu, tańca, folkloru regionalnego oraz innych systemów i metod wychowania muzycznego stosowanych w edukacji poprzez muzykę i ruch. 

Absolwent studiów I stopnia otrzymuje tytuł licencjata i uzyskuje kwalifikacje muzyka i nauczyciela w zakresie edukacji i animacji muzycznej, a także – dodatkowo – kwalifikacje w zakresie realizowanej specjalności. Absolwent otrzymuje także pełne kwalifikacje pedagogiczne. Może uczyć muzyki w szkole podstawowej oraz prowadzić zajęcia muzyczne w przedszkolu i placówkach pozaszkolnych.

Program nauczania

Program nauczania na kierunku „Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej” dla 3 letnich studiów I stopnia obejmuje następujące zajęcia bloku ogólnego i zajęcia realizowane dla wybranych specjalności. Niezależnie od wybranej specjalności studenci uczęszczają na następujące przedmioty: Chór (210P), Drugi instrument (80P), Fortepian (80P), Historia muzyku (60T), Kształcenie słuchu (30T, 30P), Dyrygowanie z czytaniem partytur (60P), Emisja głosu (60P), Zajęcia muzyczno-ruchowe (60P), Zasady muzyki z instrumentoznawstwem (45P), Zespół instrumentalny (165P), Emisja głosu w kształceniu nauczycielskim (30P), Podstawy filozofii (30T), Psychologia ogólna (45T), Język obcy (120P), Edycja nut i publikacja muzyczna (15P), Instrumenty szkolne (45P), Dydaktyka ogólna (30T), Metodyka nauczania muzyki (30T, 30P), Pedagogika ogólna (45T), Wybrane zagadnienia z psychologii muzyki (45T), Harmonia (45P). Literatura muzyczna (60P), Metodologia pracy dyplomowej (15T),  Wychowanie fizyczne (30P), Praktyka asystencka (60P), Aranżacja z elementami instrumentacji (25P), Seminarium pracy dyplomowej (75P), Zespół wokalny z metodyką (90P), Analiza dzieła muzycznego (60P), Dyrygowanie (20P), Kontrapunkt (30P), Nauka akompaniamentu z czytaniem a vista (30P), Metodyka prowadzenia szkolnych zespołów muzycznych (30P), Pedagogika twórczości (45T), Praktyka pedagogiczno-metodyczna (90P), Warsztaty specjalistyczne (40P), Instrumentacja i aranżacja (10P), Zespół instrumentalny (45P).

W roku akademickim 2014/2015 realizowane było łącznie pięć specjalności. Dwie na drugim roku i trzy na roku trzecim. Studenci drugiego roku w ramach wybranych specjalności uczęszczali na następujące przedmioty:

 • „Zespoły instrumentalno-wokalne w muzyce popularnej”: Podstawy harmonii jazzowej/instrumentacja (30P), Improwizacja i czytanie a vista (30P), Zespoły instrumentalne/wokalne (60P), Warsztaty artystyczne (60P)
 • „Rytmika w edukacji dziecka”: Improwizacja fortepianowa do zajęć muzyczno-ruchowych (30P), Wokalna i instrumentalna twórczość dziecka (30T, 15P), Wprowadzenie do rytmiki J. Dalcroza (45P), Animacja ruchu i tańca (15P).

Studenci trzeciego roku mogli wybrali spośród trzech specjalizacji realizowanych wg następującego programu:

 • „Muzyka rozrywkowa”: Harmonia jazzowa (15P), Improwizacja (30P), Zespoły instrumentalne (75P), Literatura specjalistyczna (20T),
 • „Pedagogika instrumentalna z kameralistyką”: Instrumentoznawstwo z literaturą i metodyka nauczania (60P), Zespół kameralny z czytaniem a vista (45P),
 • „Rytmika w edukacji i wychowaniu”: Improwizacja fortepianowa w metodzie rytmiki (15P), Kompozycja ruchu z techniką (60P), Rytmika z metodyką (45P).

Uniwersytet Śląskim w Katowicach – wydział w Cieszynie prowadzi także 2 letnie uzupełniające studia drugiego stopnia. Niezależnie od wybranej specjalności studenci uczęszczają na następujące zajęcia: Chór (120P), Instrument (30P), Warsztaty (60P), Harmonia (30P), Kontrapunkt (15P), Wychowanie fizyczne (30P), Kształcenie słuchu (30P), Dyrygowanie z czytaniem partytur (30P), Metodologia pracy naukowej (15T), Seminarium magisterskie (90P), Wybrane zagadnienia muzyki współczesnej (45T), Metodyka nauczania muzyki (30P, 15T), Zespół instrumentalny (120P), Emisja głosu z metodyką (15P), Pedagogika muzyczna (30T), Język obcy (30P), Wybrane zagadnienia z psychologii twórczości (30T), Estetyka muzyki (45T), Warsztaty muzyczne (60P), Historia kultury (45T), Improwizacja fortepianowa (30P), Konstruowanie projektów artystycznych i prawo (15T), Komunikacja społeczna i organizacja imprez (30T), Propedeutyka kompozycji (45P), Praktyka pedagogiczno-metodyczna (30P), Praktyki artystyczne(60P).

W roku akademickim 2014/2015 realizowano łącznie pięć różnych specjalności, prowadzonych zgodnie z następującym programem:

 • „Terapia muzyczna w działaniach pedagogicznych” – na roku pierwszym i drugim: Podstawy arteterapii (30T), Rytmikoterapia (30P), Teoretyczne podstawy muzykoterapii (30T), Media elektroniczne w muzyce (30P)m Elementy pedagogiki specjalnej (30T), Folklor regionalny w terapii (30P), Elementy choreoterapii (75P), Działania wokalno-instrumentalne w terapii (45P), Techniki muzykoterapii z metodyką (45P),
 • „Prowadzenie zespołów muzycznych” – na roku pierwszym i drugim: Czytanie partytur z literaturą specjalistyczną (45P), Dyrygowanie (75P), Media elektroniczne w muzyce (30P), Zbiorowa emisja głosu z metodyką (30P), Warsztaty artystyczne (60P), Zespół instrumentalny (60P), Praktyka i metodyka prowadzenia zespołów muzycznych (60P),
 • „Zespoły instrumentalno-wokalne w muzyce popularnej” – na roku pierwszym: Harmonia jazzowa/aranżacja (30P), Improwizacja i czytanie a vista (30P), Zespoły wokalno-instrumentalne z literaturą (60P), Wybrane zagadnienia z psychologii twórczości (15T), Melodie elektroniczne w muzyce (30P), Warsztaty artystyczne (30P),
 • „Pedagogika instrumentalna z kameralistyką” – na roku drugim: Zespół instrumentalny (60P), Instrument z metodyką i literaturą (60P), Warsztaty artystyczne (60P), Zespół kameralny (60P),
 • „Muzyka rozrywkowa” – na roku drugim: Zespół instrumentalny (60P), Improwizacja (30P), Warsztaty artystyczne (60P), Zespoły instrumentalno-wokalne z literaturą (60P).

 7. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Studia I stopnia  na kierunku „Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej” na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie kończą się nadaniem tytułu zawodowego licencjata. Absolwent posiada umiejętności wykwalifikowanego muzyka, jak również wiedzę nauczyciela w zakresie edukacji i animacji muzycznej, umiejętności w komunikacji z otoczeniem. Wyposażony jest w wiedzę teoretyczną i praktyczną do prowadzenia zajęć ogólnomuzycznych i dydaktycznych w szkolnictwie muzycznym I stopnia, zajęć dydaktycznych i ogólnomuzycznych w zakresie szkolnej edukacji artystycznej na poziomie nauczania przedszkolnego i szkoły podstawowej, zajęć umuzykalniających w przedszkolach i placówkach pozaszkolnych oraz w amatorskim ruchu muzycznym. Pracę w szkole może podjąć po ukończeniu specjalności nauczycielskiej.

Studia II stopnia kończą się nadaniem tytułu zawodowego magistra sztuki. Absolwent posiada umiejętności zorganizowania i kierowania zawodowymi lub amatorskimi zespołami muzycznymi: wokalnymi, instrumentalnymi i wokalno-instrumentalnymi, prowadzenia działalności muzycznej w instytucjach kultury i mediach oraz działalności związanej z organizacją festiwali, konkursów i imprez muzycznych oraz animacji kultury muzycznej w społeczeństwie. Będzie mógł podjąć pracę w szkolnictwie po ukończeniu specjalności nauczycielskiej.  W ramach programu studiów realizowane są dwie specjalności "Edukacja muzyczna szkolna" i "Muzyka estradowa".

Program nauczania

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie w rok akademickim 2014/2015 kształcił studentów kierunku „Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej” na każdym etapie nauczania zarówno dla studiów licencjackich jak i uzupełniających magisterskich. Na program zajęć na studiach licencjackich składały się następujące przedmioty: Chór (360P), Emisja głosu (60P), Fortepian (60P), Dyrygowanie (60P), Drugi instrument (75P), Kształcenie słuchu (75P), Metodyka i teoria edukacji muzycznej (45T, 15P), Pedagogika z pedagogiką muzyczną (30T, 30P), Metodyka przedmiotu muzyka (45T, 45P), Zajęcia muzyczno-ruchowe (30P), Psychologia z psychologią muzyki (45T), Zasady muzyki z instrumentoznawstwem (35T), Instrumenty szkolne (15P), Harmonia (30T, 30P), Historia muzyki (60T), Instrumentacja (30P), Seminarium pracy dyplomowej (45P), Praktyka zawodowa (90P), Czytanie partytur (15P), Metodyka przedmiotu audycje muzyczne (15T), Analiza dzieła muzycznego (60T), Animacja kultury muzycznej (30T), Literatura muzyczna (30T), Nauka akompaniamentu z czytaniem a vista (30P), Pracownia artystyczna (60P),  Zespoły muzyczne z metodyką (60P).

Studenci uzupełniających studiów magisterskich mogą wybrać jedna z dwóch specjalności: Muzyka estradowa i Edukacja muzyczna szkolna. Na blok zajęć ogólnomuzycznych dla obu specjalności składają się przedmioty: Historia kultury (60T), Interpretacja tekstu z dykcją (30P), Komunikacja społeczna i organizacja imprez (15T), Kształcenie słuchu z metodyką (45P), Podstawy improwizacji fortepianowej (15P), Seminarium dyplomowe (45P), Technologie informacyjne (30P), Zespoły muzyczne z metodologią (60P), Improwizacja fortepianowa (15P), Promocja i marketing dóbr kultury (45P), Specjalistyczna literatura muzyczna ((30T, 15P), Pracownia dyplomowa (15P), Seminarium prelekcji i krytyki muzycznej (15T), Zespół kameralny (30P), Propedeutyka realizacji dźwięku (15P).

W zależności od wybranej specjalności studenci uczęszczają na:

 • „Muzyka estradowa”: Dyrygowanie (30P), Instrumentoznawstwo praktyczne (15P), Instrumenty elektroniczne (15P), Propedeutyka produkcji muzycznej (15P), Ruch sceniczny (15P), Zespoły muzyczne (30P), Praktyki zawodowe (30P)
 • „Edukacja muzyczna szkolna”: Fakultety (15P), Instrumentacja i aranżacja na zespoły muzyczne (30P), Metodyka muzyczna we wczesnej edukacji (15T), Pedagogika muzyczna z elementami pedagogiki twórczości(15t), Praktyka zawodowa (30P), Propedeutyka kompozycji i aranżacji (15P), Psychologiczne uwarunkowania rozwoju dziecka (30P), Zespoły instrumentów szkolnych Orffa (30P).

 8. Uniwersytet Zielonogórski

Absolwent 3-letnich studiów stacjonarne pierwszego stopnia na kierunku „Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej” na  Uniwersytecie Zielonogórskim  posiada przygotowanie merytoryczne oraz pedagogiczne do prowadzenia zajęć dydaktycznych w zakresie przedmiotu muzyka w szkole podstawowej. Posiada wiedzę i umiejętności potrzebne do prowadzenia chórów, zespołów wokalnych i instrumentalnych, warsztatów muzycznych w szkołach, placówkach pozaszkolnych i amatorskim ruchu muzycznym. Jest w pełni przygotowany do prowadzenia zajęć umuzykalniających w przedszkolach i placówkach pozaszkolnych, działalności muzycznej w instytucjach kultury oraz animacji kultury muzycznej w społeczeństwie. Studia II stopnia na kierunku „Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej” prowadzą do tytułu magistra sztuki. Absolwent posiada wiedzę teoretyczną oraz umiejętności wykwalifikowanego muzyka i nauczyciela w zakresie edukacji i animacji muzycznej. Ponadto posiada dodatkowe umiejętności, w zależności od ukończonego bloku przedmiotów fakultatywnych – „Prowadzenie zespołów wokalnych i wokalno-instrumentalnych”, „Edukacja muzyczna”, „Muzyka jazzowa”, „Wprowadzenie do kompozycji i aranżacji”, „Nowoczesne technologie w muzyce”.  

Program nauczania

Uniwersytet Zielonogórski prowadzi 3 letnich studia I stopnia oraz 2 letnie uzupełniające na kierunku „Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej”. W takcie pierwszych dwóch lat każdy ze studentów kierunku uczęszcza na te same zajęcia, w semestrze piątym i szóstym w zależności o własnych preferencji może dokonać wyboru z przedstawionych przez Uniwersytet propozycji przedmiotowych. W ramach prowadzonych zajęć studenci kierunku uczęszczają na następujące przedmioty: Filozofia (60T), Wychowanie fizyczne (30P), Technologia informacyjna (15T), Fortepian (60P), Historia muzyki (60T/60P), Kształcenie słuchu (60T), Literatura muzyczna (60T), Chór (180P), Zasady muzyki (15T/15P), Instrumentoznawstwo z akustyką (15T), Propedeutyka dyrygowania (15P), Instrumenty szkolne –instrumenty Orffa (15T), Psychologia (30T/15P), Podstawy emisji głosu (15P), Harmonia (60T), Dyrygowanie (75P), Zajęcia muzyczno-ruchowe (15P), Pedagogika(ogólne przygotowanie) (30T/15P), Język obcy (120P), Emisja głosu (15P), Warsztaty-zespół wokalny/kameralny (60P), Czytanie partytur (30P), Drugi instrument (30P), Instrumentacja (15T/15P), Nauka akompaniamentu z czytaniem a vista (30P), Zespół wokalny dla praktyk dyrygenckich (60P), Śpiew klasyczny/estradowy (30P), Podstawy dydaktyki ogólnej (30T), Dydaktyka szczegółowa (60T), Praktyki w zakresie prowadzenia zajęć muzycznych w edukacji (30P), Praktyki w zakresie nauczania muzyki (60P), Przygotowanie psychologiczno-pedagogiczne (60T), Praktyka edukacyjna (30P), Ochrona własności intelektualnej (15T), Praktyki w zakresie prelekcji i krytyki muzycznej (15P), Seminarium licencjackie (60T), Metodyka prowadzenia zespołów muzycznych (30T), Praktyka w zakresie prowadzenia zespołów muzycznych (30P), Przedmiot ogólnouczelniany (30T), Formy muzyczne z analizą dzieła (30T), Seminarium prelekcji i krytyki muzycznej (15T), Zespół wokalny dla praktyk studenckich (30P). Studenci na piątym i szóstym semestrze mogą wybrać po jednym przedmiocie z bloków:

 • Fortepian/śpiew klasyczny/śpiew estradowy/II instrument (30P),
 • Chór/Big band (90P).

Studia uzupełniające II stopnia realizowane są na pięciu specjalnościach: „Nowoczesne technologie w muzyce” (nierealizowany w roku 2014/2015); „Wprowadzenie do kompozycji i aranżacji”; „Prowadzenie zespołów wokalnych i wokalno-instrumentalnych”; „Muzyka jazzowa”; „Specjalność nauczycielska”. Na każdej z wymienionych specjalności realizowane są następujące przedmioty: Interpretacja tekstu literackiego z dykcją (15t), Propedeutyka kompozycji i aranżacji (15T/15P), Fortepian (30P), Chór (210P), Seminarium (90P), Historia kultury (30T), Wychowanie fizyczne (30P), Specjalistyczna literatura muzyczna (30T/30P), Improwizacja fortepianowa (30P), Komunikacja społeczna i organizacja imprez (30T/30P). Każdy ze studentów może również dokonać wyboru jednego przedmiotu z bloku warsztatów: Zespół kameralny/wokalny/zajęcia ogólnoinstytutowe (45P). W zależności od wybranej specjalności program składa się z następujących przedmiotów:

 • „Muzyka jazzowa” – Specjalistyczna literatura muzyczna (60T), Harmonia jazzowa (30T), Śpiew/Instrument (60P), Improwizacja (30P),
 • „Nowoczesne technologie w muzyce” – Edytorstwo muzyczne (30T), Podstawy nagrań i montażu dźwięku (15T), Kompozycja i aranżacja komputerowa (15T), Wiedza o dźwięku (15T), Montaż dźwięku (15P), Historia muzyki elektronicznej i komputerowej (15T),
 • „Prowadzenie zespołów wokalnych i wokalno-instrumentalnych” – Dyrygowanie (60P), Śpiew (60P), Partytury specjalistyczne (15P), Metody prowadzenia zajęć wokalnych i wokalno-instrumentalnych (15P),
 • „Wprowadzenie do kompozycji i aranżacji” – Kompozycja i aranżacja (30P), Instrumentacja specjalna (30P), Aranżacja komputerowa (30P),
 • „Specjalność nauczycielska” – Metodyka nauczania muzyki (60T), Przygotowanie psychologiczno-pedagogiczne (30T), Praktyka (15P), Metodyka prowadzenia audycji muzycznych (15T), metodyka nauczania zasad muzyki i kształcenia słuchu (15T), Praktyka w zakresie prowadzenia audycji (15P), Praktyka w zakresie kształcenia słuchu (15P), Metodyka śpiewu zbiorowego (15P), Dydaktyka w zakresie śpiewu (15P).

Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie9. Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie

Po ukończeniu studiów I stopnia absolwent kierunku „Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej” otrzymuje tytuł zawodowego licencjata. Posiada wiedzę metodyczną w zakresie edukacji muzycznej na poziomie nauczania przedszkolnego, szkolnego (I i II etap edukacyjny) oraz prowadzenia zespołów wokalnych, instrumentalnych i wokalno-instrumentalnych w amatorskim ruchu muzycznym. Zna podstawowy repertuar muzyki chóralnej i instrumentalnej, posiada wiedzę w zakresie przedmiotów ogólnomuzycznych oraz z zakresu poprawnego posługiwania się aparatem głosowym. Potrafi  prowadzić zajęcia muzyczno-ruchowych oraz umuzykalniające w przedszkolach, zajęć muzyczno-teoretycznych w szkołach (I i II etap edukacyjny) oraz placówkach pozaszkolnych. W zależności od indywidualnie dokonanego wyboru posiada praktyczne umiejętności w zakresie instrumentacji lub aranżacji oraz improwizacji lub improwizacji jazzowej.

Program nauczania

Studenci kierunku „Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej” mają możliwość kształcenia na studiach I stopnia w specjalnościach: „Prowadzenie zespołów muzycznych” i „Muzyka rozrywkowa”. Oprócz zajęć specjalizacyjnych na program studiów składają się następujące zajęcia: Fortepian (60P), Instrumenty szkolne (30P), Emisja głosu i metodyka nauczania (30P), Dyrygowanie (60P), czytanie partytur (30P), Zespół wokalny (210P), Kształcenie słuchu (90P), Zasady muzyki (30P), Harmonia (80P), Historia muzyki z literaturą (60T, 60P), Folklor muzyczny (15T), Instrumentoznawstwo (30T), Zajęcia muzyczno-ruchowe (60P), Chór (180P), Podstawy oprogramowania muzycznego (30P), Zespoły instrumentalne (75P), Język obcy (120P), Wychowanie fizyczne (30P), Podstawy dydaktyki (30P), Podstawy psychologii (45T), Podstawy pedagogiki (45T), Psychologia etapów kształcenia (30T), Pedagogika etapów kształcenia (30P), Przedmioty swobodnego wyboru (90T/P), Drugi instrument (40P), Ruch sceniczny (30P), Analiza dzieła muzycznego (30T, 30P), Prawne i etyczne podstawy działalności kulturalnej (15T), Dydaktyka muzyki na pierwszym i drugim etapie nauczania (90P), Przygotowanie projektu pracy licencjackiej (30P).

W zależności od wybranej specjalności w program nauczania wchodzą:

 • „Prowadzenie zespołów muzycznych”: Improwizacja (30P), Instrumentacja (30P),
 • „Muzyka rozrywkowa”: Improwizacja jazzowa (30P), Aranżacja (15P).

Akademia im. Jana Długosza prowadzi także studia uzupełniające drugiego stopnia na specjalności „Animacja i upowszechnianie kultury muzycznej”. Na program studiów składają się następujące przedmioty: Podstawowa wiedza o kulturze (30T), Wybrane zagadnienia z zakresu literatury, teatru, filmu (30T), Historia muzyki współczesnej (15P), Prelekcja i publicystyka muzyczna (30P), Fakultet dyrygowanie/fortepian/drugi instrument (40P), Fakultet zespół wokalny/chór/ zespół instrumentalny (60P), Promocja i marketing dóbr kultury (15T), Komunikacja społeczna i organizacja imprez (15T), Specjalistyczna literatura muzyczna (15P), Propedeutyka kompozycji (30P), Język obcy (60P), Improwizacja/improwizacja jazzowa (30P), Psychologia na III i IV etapie kształcenia (30T), Pedagogika na III i IV etapie kształcenia (30T), Dydaktyka muzyki na III etapie edukacji (90P), Dydaktyka przedmiotu  wiedza o kulturze (60P), Wychowanie fizyczne (15P), Przedmiot swobodnego wyboru (60T/P), Projekty twórcze (30P), Zarys historii sztuki (30T), Elementy prawa oświatowego (15T), Elementy prawa autorskiego (15T), Seminarium magisterskie (30P), Ruch sceniczny (30P).

 10. Akademia Pomorska w Słupsku

Absolwent kierunku „Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej” na Akademii Pomorskiej w Słupsku posiada kwalifikacje do nauczania przedmiotu muzyka w szkolnictwie ogólnokształcącym i prowadzenia zajęć umuzykalniających w przedszkolach i placówkach pozaszkolnych. Może być również zatrudniony w amatorskim ruchu muzycznym w instytucjach kultury i oświaty jako instruktor muzyczny, dyrygent zespołów chóralnych i instrumentalnych, muzyk estradowy (wokalista, instrumentalista, aranżer). Studia II stopnia realizowane są ze specjalnością „Animacja kultury”, po której ukończeniu jako absolwent może podjąć pracę we wszelkiego typu placówkach kulturalno-oświatowych oraz instytucjach mających związek z życiem kulturalnym (redakcje czasopism, administracja publiczna, agencje artystyczne, stowarzyszenia, fundacje i inne organizacje pozarządowe), gdzie może prowadzić wszelkiego typu zespoły artystyczne oraz pracować przy organizacji życia muzycznego: festiwali, konkursów, koncertów i animacji kultury muzycznej w społeczeństwie. Może być również prelegentem muzycznym i menadżerem kultury.

Program nauczania

Akademia Pomorska w Słupsku prowadzi 3 letnie studia licencjackie I stopnia i 2 letnie studia uzupełniające II stopnia. W ramach  realizowanych zajęć  na kierunku „Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej” w specjalności „Edukacja muzyczna” studenci oprócz modułów: Kształcenia ogólnego, Przygotowania w zakresie dydaktycznym, Kierunkowego i Specjalnościowego, mogą nabyć uprawnienia nauczycielskie w ramach zajęć realizowanych w zakresie przygotowania psychologiczno-pedagogicznego, w który wchodzą m. in.: Psychologia, Emisja głosu, Psychologia etapów edukacyjnych i praktyka pedagogiczna. Przedmioty realizowane w ramach  wymienionych wyżej czterech modułów to: Lektorat języka obcego (120P), Technologie informacyjne (30P), Wychowanie fizyczne/taniec (10P), Wykłady ogólnouczelnianej (45T), Dydaktyka ogólna (20T, 10P), Dydaktyka przedmiotu muzyka (30T, 60P), Praktyka przedmiotu muzyka (120P), Fortepian (90P), Harmonia z ćwiczeniami (15T, 75P), Historia muzyki z literaturą muzyczną (75T, 30P), Analiza dzieła muzycznego (30P), Zasady muzyki (45P), Kształcenie słuchu (105P), Chór (210P), Dyrygowanie (60P), Czytanie partytur (30P), Instrumentacja i aranżacja (30P), Propedeutyka kompozycji i kontrapunktu (30P), Drugi instrument (60P), Teoria edukacji muzycznej (15T), Emisja głosu (60P), Zajęcia muzyczno-ruchowe (30P), Nauka akompaniamentu z czytaniem a vista (30P), Zespół fletowy (15P), Instrumenty szkolne (15P), Zespół wokalny z metodyką (75P), Zespół instrumentalny z metodyką (45P), Zespół estradowy z metodyką (30P), Seminarium pracy dyplomowej z metodologią (120P).

Studia uzupełniające II stopnia na kierunku „Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej” realizowane są w ramach nienauczycielskiej specjalności „Animacja kultury” opartej na dwóch modułach przedmiotowych: kierunkowym i specjalnościowym. Składają się na nie następujące przedmioty: Lektorat języka obcego (60P), Wykład ogólnouczelniany (30T), Muzyczne zajęcia fakultatywne (30P), Formy aktywności muzycznej (15T), Zajęcia wokalne z metodyką (30P), Zajęcia muzyczno-ruchowe z metodyką (30P), Metodyka słuchania muzyki (15P), Rytmika (30P), Taniec (30P), Gra na instrumentach szkolnych (30P), Współczesne systemy edukacji muzycznej (15T, 25P), Muzykoterapia (15P), Instrumentoznawstwo (15T), Improwizacja fortepianowa (30P), Propedeutyka kompozycji (25P), Aranżacja (30P), Wiedza o kulturze (15T), Podstawy animacji kultury (20P), Komunikacja społeczna i organizacja imprez (15P), Promocja i marketing dóbr kultury (15P), Techniczne środki audiowizualne (30P), Metodyka audycji muzycznych (15P), Metodyka prowadzenia chóru (30P), Prelekcja muzyczna (60P), Warsztaty animacji i pracy z tekstem (25P), Drama jako metoda pracy twórczej (25P), Warsztaty teatralne (25P), Dykcja i recytacja (25P), Seminarium pracy magisterskiej (90P), Praktyka muzyczno-animacyjna (210P).   

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Lesznie11. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie

Absolwent kierunku „Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej” w specjalności „Edukacja muzyczna z muzyką estradową” uzyskuje kwalifikacje muzyka nauczyciela w zakresie edukacji i animacji muzycznej, kwalifikacje do prowadzenia zespołów muzycznych, a także muzyczną wiedzę teoretyczną i praktyczną odpowiednią do prowadzenia zajęć dydaktycznych w zakresie szkolnej edukacji artystycznej na poziomie nauczania przedszkolnego i szkolnego do gimnazjum, zajęć umuzykalniających  w placówkach pozaszkolnych, zespołów wokalnych i wokalno-instrumentalnych w amatorskim ruchu muzycznym, działalności muzycznej w instytucjach kultury, imprez muzycznych, animacji kultury muzycznej w społeczeństwie.

Program nauczania

W roku akademickim 2014/2015 prowadzono studia I stopnia na II i III roku kierunku „Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej” w specjalności „Edukacja muzyczna z muzyką estradową”.

II rok studiów prowadzony był zgodnie z programem nauczania, na który składały się następujące przedmioty: Historia kultury i sztuki (60T), Fortepian (15P), Harmonia klasyczna i współczesna z ćwiczeniami (30T, 30P), Historia muzyki (60T), Analiza dzieła muzycznego (30P), Kształcenie słuchu (30P), Chór (30T,60P), Kształcenie słuchu (30P), Chór (30T, 60P), Nauka akompaniamentu z czytaniem a vista (30P), Dyrygowanie (15P), Czytanie partytur (15P), Metodyka i teoria edukacji muzycznej  (30T, 30P), Pedagogika i pedagogika muzyki (60T), Prowadzenie zespołów muzyki estradowej (30P), Przedmioty do wyboru (30P), Język obcy ((60P0, Drugi instrument (15P), Pedagogika wczesnoszkolna (30T), Praktyka w zespołach muzyki rozrywkowej (80P), Praktyka w szkołach podstawowych (160P), Zajęcia muzyczno-ruchowe (30P).

Studenci III roku studiów tego samego kierunku uczęszczali na następujące zajęcia: Zespół wokalny i instrumentalny z metodyką (60P), Instrumentacja (30P), Dyrygowanie zbiorowe (60P), Chór (30P), Historia muzyki (30T), Historia i teoria edukacji muzycznej (30T, 30P), Prowadzenie zespołów muzyki  estradowej (45P0, Metodyka śpiewu zbiorowego (30P), Instrumentacja i aranżacja rozrywkowa (30P), Przedmioty do wyboru (30P), Język obcy (30P), Drugi instrument (16P), Praktyka asystencka (48P), Praktyka w zespole muzyki rozrywkowej(20P), Praktyka nauczycielka  (40P), Praktyka specjalistyczna (30P).

12. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jana Grodka w Sanoku

Absolwent kierunku „Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej” posiada kwalifikacje muzyka i nauczyciela w zakresie edukacji i animacji muzycznej, kwalifikacje do prowadzenia różnorodnych zespołów muzycznych, a także muzyczną wiedzę teoretyczną i praktyczną odpowiednią do prowadzenia zajęć dydaktycznych i w zakresie szkolnej edukacji muzycznej na poziomie nauczania przedszkolnego i szkoły podstawowej, zajęć umuzykalniających w przedszkolach i placówkach pozaszkolnych, zespołów wokalnych, instrumentalnych oraz wokalno-instrumentalnych w amatorskim ruchu muzycznym. Posiada także pełne kompetencje do prowadzenia działalności muzycznej w instytucjach kultury, działalności w prowadzeniu i obsłudze imprez muzycznych, a także animacji kultury muzycznej w społeczeństwie. Absolwent posiada określoną programem studiów licencjackich wiedzę i umiejętności muzyczne i pedagogiczne oraz zasób ogólnej wiedzy humanistycznej.

Program nauczania

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Sanoku w roku akademickim 2014/2015 na pierwszym, drugim i trzecim roku studiów licencjackich kierunku „Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej”. Na program studiów składały się następujące przedmioty: Fortepian (60P), Historia muzyki (60T), Analiza dzieła muzycznego (30P), Kształcenie słuchu (75P), Literatura muzyczna (60T), Chór (180P), Drugi instrument (45P), Zajęcia muzyczno-ruchowe (30P), Zasady muzyki z instrumentoznawstwem (30T, 30P), Psychologia z psychologia muzyki  (90T), Pedagogika z pedagogiką muzyczna (90T), Podstawy dydaktyki ogólnej (30T), Metodyka śpiewu zbiorowego (30T), BHP z podstawami ergonomii (15T), Język obcy (120P), Zespół wokalny z metodyką (90P), Zespół instrumentalny z metodyką (90P), Folklor muzyczny (15T), Harmonia (30T, 30P), Dyrygowanie (45P), Czytanie partytur (30P), Instrumenty szkolne (45P), Emisja głosu z dykcją (60P), Metodyka nauczania muzyki (125P), Praktyka pedagogiczna (150P), Wychowanie fizyczne (60P), Technologia informacyjna (30P), Instrumentacja (30P), Nauka akompaniamentu z czytaniem a vista (30P), Informatyka muzyczna (30P), Metodologia badań (15T), Harmonia (15P), Seminarium dyplomowe (30P), Ochrona własności intelektualnej (15T).

 13. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie

Prowadzona na kierunku „Jazz i muzyka estradowa” specjalność „Edukacja artystyczna w jazzie i muzyce estradowej” daje kwalifikacje do pracy w szkole podstawowej, ognisku muzycznym i domu kultury. Jej unikatowość polega na tym, że jest „osadzona” w jazzie rozwijając takie kompetencje jak umiejętność improwizacji. Student ma możliwość poznawania współczesnych trendów w edukacji muzycznej opartej na wynikach aktualnych badań dostępnych w źródłach krajowych i zagranicznych. Jest to specjalność, która czerpie zarówno z bogactwa muzyki klasycznej, jak i otwartości muzyki jazzowej. Instytut Jazzu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie prowadzi szeroko zakrojoną współpracę z ośrodkami Carla Orffa w Europie. Współpracuje także ze znaczącymi ośrodkami muzycznymi w Polsce i poza jej granicami. Celem studiów jest wykształcenie kreatywnych, otwartych na nowe doświadczenia i wszechstronnie wykształconych nauczycieli muzyki, którzy będą na nowo kreować szeroko rozumiane wychowanie muzyczne, zarówno wśród dzieci i młodzieży, jak i dorosłych.

Program nauczania

Rok akademicki 2014/2015 był pierwszym w Państwowej Szkole Zawodowej w Nysie, w którym uruchomiono studia I stopnia na kierunku „Jazz i muzyka estradowa” w specjalności „Edukacja artystyczna w jazzie i muzyce estradowej”. Studenci I roku uczęszczali na następujące przedmioty: Chór (120P), Kształcenie słuchu (30P), Instrumentoznawstwo (15T), Propedeutyka instrumentacji (15P), Literatura i historia jazzu (60T), Instrument główny/wokal (30P), Zespół wokalny (60P), Emisja głosu (60P), Psychologia (45T), Dyrygowanie z metodyka prowadzenia zespołów (30P), Pedagogika (45T), Zespół instrumentalny Orffa (60P), Dyrygowanie z metodyka prowadzenia zespołów (60P), Podstawy dydaktyki muzycznej (60T), Metodyka edukacji muzycznej dzieci (30T, 30P), Zasady muzyki (60T), Historia muzyki (60T), Etykieta w życiu publicznym (15T).

Jan Józef Roguz
2015-05-25

Kategorie

Edukacja muzyczna