Prawodawstwo unijne wobec problemów życia kulturalnego w Polsce: Prawo medialne

W 2011 roku podjęte zostały działania mające na celu regulację prawa medialnego obowiązującego w Polsce, co wyrażało się w resorcie kultury pracami nad ustawą o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji w związku z implementacją dyrektywy 2007/65/WE z dnia 11 grudnia 2007 r. o audiowizualnych usługach medialnych.

W "Biuletynie Informacji Publicznej" Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego znalazły się szczegółowe informacje na temat kolejnych etapów opracowywania projektu założeń do ww. ustawy. W dokumencie pt. Założenia nowelizacji ustawy o radiofonii i telewizji w związku z implementacją dyrektywy o audiowizualnych usługach medialnychhttp://bip.mkidn.gov.pl/media/docs/proj_zal_20100218_us.pdf, w obszernym wstępie opisano zarówno dawniejszy, jak i aktualny stan prawny w zakresie regulacji przepisów o radiofonii i telewizji, a także wskazano argumenty za procedowanymi zmianami legislacyjnymi.

Zmiany prawa medialnego były dokonywane ze względu na pilną konieczność implementacji ww. dyrektywy 2007/65/WE zmieniającej dyrektywę Rady 89/665/EWG w sprawie koordynacji niektórych przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych państw członkowskich, dotyczących wykonywania telewizyjnej działalności transmisyjnej, w wersji ujednoliconej dyrektywą 2010/13/UE, z dnia 10 marca 2010 r., której pełny tekst w języku polskim znaleźć można m.in. na stronie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Dyrektywa ta zawiera m.in. przepis nakładający obowiązek zapewnienia ponad 50 proc. łącznego czasu nadawania programu (z wyłączeniem czasu przeznaczonego na nadawanie wiadomości, wydarzeń sportowych, gier, reklamy i usług teletekstowych) na utwory europejskie.

Natomiast w projekcie polskiej ustawy przepis ten jest uszczegółowiony – art. 15 ust. 2 mówi, że nadawcy programów radiowych mają obowiązek przeznaczania co najmniej 33 proc. kwartalnego czasu nadawania w programie utworów słowno-muzycznych na utwory, które są wykonywane w języku polskim.

 W dniu 13 lipca 2010 r. projekt ów został, po uzgodnieniach środowiskowych oraz międzyresortowych, przyjęty przez Radę Ministrów. Wprowadzane nim zmiany omówione są w dokumencie znajdującym się na stronie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego:

http://bip.mkidn.gov.pl/media/docs/proj_ustaw/20110201-projekt_rtv.pdf 

W marcu 2011 r. kontynuowane były intensywne prace nad nowelizacją tzw. ustawy medialnej, co wynikało przede wszystkim z faktu, że przedłużony przez Komisję Europejską termin implementacji unijnej dyrektywy miał upłyną za niespełna dwa miesiące. 25 marca 2011 r. sejmowa Komisja Kultury i Środków Przekazu przyjęła poprawki do ustawy zgłoszone przez Senat.

Powyżej omawiana ustawa z uwagi na powszechność i znaczenie przekazu medialnego wykracza daleko poza ramy oddziaływania środowiskowego.

 Kamila Stępień-Kutera Ramy prawne,
w: Raport o stanie muzyki polskiej, Warszawa 2011

Kategorie

Finansowanie