Wybrane badania opinii społecznej w 2016 roku dotyczące muzyki

Centrum Badania Opinii Społecznej dla Instytutu Muzyki i Tańca

Badanie na temat częstości słuchania muzyki poważnej i ludowej, grudzień 2016

Pod koniec 2016 roku Instytut Muzyki i Tańca po raz kolejny zlecił Centrum Badania Opinii Społecznej zbadanie, jak często Polacy słuchają muzyki poważnej (pierwsza tego typu analiza została przeprowadzona przez IMIT w grudniu 2012 roku). W omawianej edycji po raz pierwszy zadawano respondentom również pytania dotyczące słuchania muzyki ludowej.

Z przeprowadzonych badań dowiadujemy się, że – podobnie jak w latach ubiegłych  –

większość melomanów słucha muzyki poważnej we własnym domu.

W 2016 roku 17,6% Polaków słuchało muzyki klasycznej za pośrednictwem radia, telewizji, internetu lub płyty wiele razy (w 2015 roku – 12,6%, w 2014 – 14,3%), 36,5% – kilka razy (w 2015 roku – 28,6%, w 2014 – 30,9%), a 5,9% – raz. Z kolei 40% ankietowanych zadeklarowało, że w ubiegłym roku w ogóle nie słuchało tego rodzaju muzyki (w roku 2015 było to aż 50,9%, a w 2014 – 47,6%). Tendencja jest więc generalnie wzrostowa.

W ostatnich latach liczba Polaków deklarujących udział w koncertach muzyki poważnej jest podobna. W 2016 roku 18,2% respondentów było co najmniej raz w filharmonii lub innej sali koncertowej (w 2015 roku ten odsetek wynosił 13,1%, w 2014 roku – 18,9%, a w 2013 – 17,4%), 7,9% słuchało muzyki klasycznej na żywo tylko raz (w 2015 roku – 6,3%, w 2014 roku – 10,5%, a w 2013 – 7,7%), 8,9% – kilka razy (w roku poprzedzającym – 5,7%), a 2,4% – wiele razy (w roku poprzedzającym – 1,1%).

Jeżeli chodzi o słuchaczy muzyki tradycyjnej, jednokrotny udział w koncercie, festiwalu, festynie czy świętach z udziałem tego rodzaju muzyki w 2016 roku zadeklarowało 12,6% respondentów, kilkukrotny – 24,5%, a wielokrotny – 4,7% pytanych. Z kolei za pośrednictwem radia, telewizji, internetu lub płyty muzyki ludowej słuchało w ubiegłym roku 68,8% dorosłych Polaków: 4,8% – jeden raz, 39,9% – kilka razy, a 24,8% – wiele razy.

Badania wykazały silną zależność częstotliwości słuchania muzyki poważnej od wykształcenia – zaledwie 5,2% respondentów z wykształceniem podstawowym lub gimnazjalnym było w 2016 roku na koncercie muzyki poważnej, a 43,6% respondentów z wykształceniem podstawowym i 45,5% z wykształceniem zasadniczym zawodowym przynajmniej raz słuchało jej w domu.

Z kolei wśród absolwentów szkół wyższych odsetek uczęszczających na koncerty wynosi aż 40%, a słuchających muzyki w domu 81,1%.

Duże znaczenie ma też przynależność do grupy społeczno-zawodowej. Udział w koncertach deklaruje tylko 8% rolników, robotników niewykwalifikowanych i osób bezrobotnych i aż 48% kadry kierowniczej i specjalistów z wyższym wykształceniem. Do słuchania w domu najrzadziej przyznają się robotnicy niewykwalifikowani i bezrobotni – 50%, a najczęściej przedstawiciele kadry kierowniczej i specjalistów z wyższym wykształceniem – 85% respondentów. Można zauważyć także pewną zależność wyników ankiety od płci badanych – o kilka procent więcej kobiet niż mężczyzn słucha muzyki poważnej, zarówno w domu, jak i „na żywo” – oraz miejsca zamieszkania – im mniejsza miejscowość, tym mniej osób chodzi na koncerty i słucha muzyki w domu. Wpływ ma też sytuacja materialna i religijność respondentów – im wyższe dochody i częstszy udział w praktykach religijnych, tym deklarowanie częstszego słuchania muzyki klasycznej. Znaczenie nie mają poglądy polityczne respondentów.

Inaczej sprawa przedstawia się w przypadku słuchania muzyki ludowej – tu różnice między poszczególnymi grupami społecznymi nie są tak duże. Najrzadziej na koncerty, festyny i festiwale chodzą renciści – 72,4% z nich nie była w ubiegłym roku na takim wydarzeniu ani razu – oraz rolnicy (62,5%) i pracownicy usług (61%). Najczęściej, tak jak w przypadku muzyki poważnej, kadra kierownicza i specjaliści z wyższym wykształceniem (50%). Z kolei im wyższy jest poziom wykształcenia respondentów, tym rzadziej słuchają oni muzyki ludowej w domu – od 75% w przypadku ukończenia szkoły podstawowej lub gimnazjum, do 61% dla obób z wykształceniem wyższym. Ponadto występuje odwrotna zależność od miejsca zamieszkania – im mniejsze miasto i wieś, tym częstsze słuchanie muzyki tradycyjnej (zarówno na żywo, jak i w domu). Nie występuje korelacja z wiekiem ankietowanych, wysokością ich dochodów i udziałem w praktykach religijnych. Muzyki tradycyjnej najczęściej słuchają mężczyźni i osoby o poglądach konserwatywnych.

Badanie zostało przeprowadzone metodą wywiadów bezpośrednich wspomaganych komputerowo, na liczącej 1136 osób reprezentatywnej próbie losowej dorosłych mieszkańców Polski.

 

Centrum Badania Opinii Społecznej

Aktywności i doświadczenia w 2016 roku, styczeń 2017

Coroczne badanie CBOS dotyczące udziału Polaków w różnego rodzaju wydarzeniach, obejmuje również uczestnictwo w kulturze, w tym w wydarzeniach muzycznych.

Rok 2016 okazał się tylko nieco mniej aktywny pod względem uczestnictwa respondentów w wydarzeniach kulturalnych, w tym koncertach – w porównaniu do rekordowego pod tym względem roku 2015. W przynajmniej jednym koncercie wzięło udział niemal dwie piąte Polaków (39%). To o 1 punkt procentowy mniej niż w roku poprzednim. W 2016 roku 3% respondentów było na wielu koncertach (w 2015 roku podobnie, rok wcześniej – 5%), 21% Polaków wybrało się na kilka koncertów (w 2015 roku również 21%, w 2014 roku – 18%), a jednego koncertu wysłuchało 15% pytanych (w 2015 roku – 16%, w 2014 r. – 14%).

Częstotliwość uczęszczania na koncerty jest wyższa wśród osób młodszych, lepiej wykształconych, zamożniejszych i mieszkających w większych miastach.

Badanie zostało przeprowadzone metodą wywiadów bezpośrednich wspomaganych komputerowo, na liczącej 1045 osób reprezentatywnej próbie losowej dorosłych mieszkańców Polski.

źródło: http://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2017/K_012_17.PDF 


Korzystanie z internetu, czerwiec 2016

Zgodnie z najnowszymi badaniami aktywności w sieci, przeprowadzonymi – jak co roku – przez CBOS, odsetek dorosłych Polaków korzystających co najmniej raz w tygodniu z internetu nie zmienił się od zeszłego roku i wynosi nadal niemal dwie trzecie (65%). Odnotowujemy za to duży wzrost popularności internetu mobilnego – obecnie już 86% internautów korzysta z sieci bezprzewodowo na urządzeniach przenośnych.

81% użytkowników internetu deklaruje, że kiedykolwiek kupiła coś przez internet. Z kolei niemal połowa użytkowników internetu kupuje w nim regularnie. Są to wartości niemal identyczne z wynikami zeszłorocznymi. Nadal najchętniej kupowanymi towarami są odzież, obuwie, zabawki i artykuły dziecięce, sprzęt elektroniczny oraz książki, a dodatkowo kosmetyki. Dość często nabywane są w dalszym ciągu także artykuły motoryzacyjne, bilety na samolot, pociąg lub autobus i sprzęt sportowy.

Tak jak w ubiegłym roku, tylko 3% użytkowników internetu, czyli 2% ogółu dorosłych, kupuje online muzykę i filmy – to nadal jedne z najrzadziej kupowanych produktów i usług.

Z kolei 8% użytkowników w miesiącu poprzedzającym badanie miało wykupiony dostęp do gazet, serwisów, materiałów wideo, w tym muzycznych, lub gier (w stosunku do ubiegłego roku ten odsetek zmalał o 4 punkty procentowe).

Od 2015 roku spada wzrostowy w poprzednich latach trend pobierania z internetu darmowych programów, muzyki i filmów. W 2014 roku ściągało je już prawie dwie piąte użytkowników (37%), czyli 23% ogółu badanych (o 3 p.p. więcej niż w poprzednim roku), w 2015 roku było to 30% internautów (z czego połowa to najmłodsi użytkownicy), czyli niemal jedna piąta ogółu badanych, w 2016 roku – 28% internautów, czyli 18% ogółu (nadal ponad połowa to najmłodsi użytkownicy). Jednak powodem tego stanu rzeczy nie jest oglądanie materiałów płatnych, tylko coraz większa prędkość transmisji danych, pozwalająca na korzystanie z mediów strumieniowych, niewymagających ściągania.

Niemal jedna trzecia użytkowników internetu (30%) słucha radiostacji internetowych – to niewielki spadek na przestrzeni ostatnich dwóch lat (o 4 p.p.). Z kolei odsetek osób deklarujących korzystanie z materiałów audiowizualnych dostępnych w sieci (filmów, seriali, nagrań wideo i programów telewizyjnych), który wzrastał z roku na rok i w 2015 roku osiągnął rekordowy pułap 50%, w ubiegłym roku spadł do 46%. 

Tak samo jak w 2015 roku, obecnie ponad dwie piąte ogółu dorosłych (43%) i dwie trzecie wszystkich internautów (67%) posiada konto w co najmniej jednym portalu społecznościowym. Zdecydowana większość zarejestrowanych osób (86%) deklaruje regularną aktywność w tych portalach, tzn. przeglądanie ich zawartości w ciągu miesiąca poprzedzającego badanie. Nadal obecność na portalach jest zależna od płci (70% kobiet wobec 63% mężczyzn), miejsca zamieszkania (większa aktywność mieszkańców średnich i największych miast) oraz wieku badanych (92% internautów w wieku 18-24 lat i 87% w wieku 25-34 lat wobec 46% w przedziale wiekowym 55-64 oraz 34% w wieku 65+). Poza utrzymywaniem i nawiązywaniem kontaktów towarzyskich, celem korzystania z portali społecznościowych dla 39% internautów jest słuchanie muzyki, oglądanie zdjęć i filmów oraz czytanie tekstów, a dla 27% – zamieszczanie własnych materiałów.

 

Czy w ciągu ostatniego miesiąca:

Odsetki odpowiedzi twierdzących według terminów badań

(miesiąc i rok)

III.2005
III.2006
III.2007
III.2008
VI.2009
IV.2010
VII.2011
V.2012
V.2013
IV.2014

V.2015

V.2016

– ściągał(a) Pan(i) darmowe programy, muzykę, filmy
Użytkownicy internetu
40
45
43
40
45
42
38
33
34
37
30
28
Ogół dorosłych
11
14
16
18
21
22
21
19
20
23
19
18
słuchał(a) Pan(i) przez internet radia
Użytkownicy internetu
-
25
32
37
41
40
33
31
34
34
31
30
Ogół dorosłych
-
8
12
16
20
20
18
18
21
21
20
19
oglądał(a) Pan(i) przez internet telewizję, filmy, seriale, nagrania wideo (w latach 2006-2008 użyto sformułowania „oglądał(a) Pan(i) przez internet telewizję”)
Użytkownicy internetu
-
14
14
17
38
40
40
37
45
47
50
46
Ogół dorosłych
-
4
5
8
18
21
22
21
27
30
32
30
Cele korzystania z portali społecznościowych:
- słuchanie muzyki, oglądanie filmów lub zdjęć, czytanie tekstów
Użytkownicy internetu
-
-
-
27
38
35
36
33
39
38
39
39
Ogół dorosłych
-
-
-
12
19
18
20
18
23
24
25
26
- zamieszczanie swoich zdjęć, filmów, muzyki, tekstów
Użytkownicy internetu
-
-
-
18
27
27
23
21
24
26
26
27
Ogół dorosłych
-
-
-
8
13
14
13
12
14
16
17
18

Badanie zostało przeprowadzone metodą wywiadów bezpośrednich wspomaganych komputerowo, na liczącej 1100 osób reprezentatywnej próbie losowej dorosłych mieszkańców Polski.

źródło: http://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2016/K_092_16.PDF 

 

Sposoby spędzania czasu przez seniorów, listopad 2016

Z badania dowiadujemy się, że 82% osób powyżej 60. roku życia słucha radia i muzyki, a 23% chodzi do teatru, opery i na koncerty (1% regularnie, 9% od czasu do czasu, a 7% rzadko). Podejmowanie tych i innych aktywności związanych z uczestnictwem w kulturze oraz rozwijaniem zainteresowań w największym stopniu zależne jest od poziomu wykształcenia – częściej podejmują je badani lepiej wykształceni, częściej również respondenci młodsi, osiągający wyższe dochody per capita i mieszkający w większych miejscowościach.

Połączono dane z dwóch badań przeprowadzonych metodą wywiadów bezpośrednich wspomaganych komputerowo, na liczących 1033 i 983 osoby reprezentatywnych próbach losowych dorosłych mieszkańców Polski.

źródło: http://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2016/K_163_16.PDF 

 

Kantar MillwardBrown

Kultura, styczeń i grudzień 2016

Zgodnie z badaniem przeprowadzonym w 2016 roku przez firmę MillwardBrown, tylko 9,3% Polaków uczęszcza na koncerty muzyki poważnej (to o 1 punkt procentowy wiecej niż w poprzednim roku). 0,4% rodaków odwiedza sale koncertowe raz w miesiącu lub częściej, 2,4% kilka razy w roku, 2,4% raz w roku, a 4% rzadziej niż raz w roku.

Na koncerty rockowe chodzi nieco ponad 13%, na jazzowe – ponad 7%, disco – 7,6%, popowe – 12,2%.

Spektakle operowe na żywo ogląda 9,4% respondentów: 0,3% raz w miesiącu lub częściej, 1,8% kilka razy w roku, 2,4% raz w roku, a 5% rzadziej niż raz w roku. Frekwencja na spektaklach baletowych to 6,4% pytanych. Tylko 0,2% Polaków obcuje ze sztuką baletu za żywo raz w miesiącu lub częściej, 0,8% kilka razy w roku, 1,4% raz w roku, a 4% rzadziej niż raz w roku.

Badanie zostało przeprowadzone na próbie 20 019 osób.

źródło: Projekt Millward Brown, TGI

 

Kantar MillwardBrown dla Urzędu m. st. Warszawy

Badanie publiczności warszawskich instytucji kultury, październik 2016

W analizie zleconej przez stołeczny Ratusz badano kwestię uczestnictwa w kulturze, w tym odwiedzanie instytucji kultury, czerpanie informacji o wydarzeniach kulturalnych oraz motywacje ich wyboru. W raporcie zbadano między innymi publiczność Filharmonii Narodowej, Orkiestry Sinfonia Varsovia oraz Teatru Wielkiego – Opery Narodowej.

Spośród różnych form uczestnictwa w kulturze, warszawiacy najczęściej wybierają teatr.

W ciągu ostatniego roku na spektakl teatralny w Warszawie wybrało się aż 65% respondentów. Nieco mniej popularne są muzea i wystawy (61%) oraz koncerty (46%). Respondenci najrzadziej wybierali przestawienia operowe i baletowe (17%). Dla porównania: poza Warszawą badani najczęściej odwiedzają muzea i wystawy (31%) lub biorą udział w koncertach (28%). W Warszawie najpopularniejsze są koncerty organizowane na Stadionie Narodowym (31%), w klubie Stodoła (17%), w Łazienkach Królewskich (16%), na Torwarze (15%), w Teatrze Wielkim – Operze Narodowej (14%) oraz w Filharmonii Narodowej (13%).

Wśród publiczności koncertowej dominują ludzie młodzi, w wieku 15-24 lata (59%), mieszkający w Warszawie (53%), na co dzień uczący się lub studiujący (57%). Większość stanowią technicy, pracownicy administracyjni lub biurowi (52%), osoby bardzo dobrze oceniające swoją sytuację materialną (50%).

W przedstawieniach operowych lub balecie udział biorą najczęściej osoby w wieku powyżej 64 lat (26%), następnie 55-64 lata (22%) oraz 35-44 lata (21%). Największą grupę stanowią emeryci i renciści (24%), prowadzący jedno lub 2-osobowe gospodarstwa domowe (22% i 21%), bardzo dobrze oceniający swoją sytuację materialną (32%). Płeć nie różnicuje uczestnictwa w wydarzeniach muzycznych. Jedynie koncerty organizowane na Stadionie Narodowym były istotnie częściej wybierane przez mężczyzn, niż przez kobiety. W przypadku przedstawień operowych i baletu jedyną cechą wpływającą pozytywnie na poziom uczestnictwa jest wspomniana sytuacja materialna widza (bardzo dobry status materialny zwiększa prawdopodobieństwo uczestnictwa).

Zdecydowanie najpopularniejszym źródłem informacji o wydarzeniach kulturalnych w Warszawie są znajomi oraz rodzina – o imprezie, podczas której realizowane było badanie, dowiedziało się z tego źródła 39% respondentów. Informacja o wydarzeniu była też przekazywana przez rodzinę/znajomych za pośrednictwem internetu (22%). Badani dowiadywali się o wydarzeniu również ze strony internetowej instytucji (19%). Rzadziej wymieniano prasę (7%), czy plakaty/bilbordy (7%) oraz inne źródła informacji.

Połowa badanych podjęła decyzję o udziale w wydarzeniu na kilka dni – do tygodnia wcześniej. Nieco ponad 2/3 badanych (65%) chciałoby otrzymywać informacje o planowanych wydarzeniach kulturalnych na tydzień lub wcześniej przed wydarzeniem. Najwięcej osób (31%) wskazało 1 tydzień jako optymalny okres otrzymywania takich informacji.

Najczęstszą motywacją (11%) do udziału w wydarzeniu kulturalnym wśród badanej populacji jest chęć spędzenia czasu z bliskimi (z rodziną, z przyjaciółmi, randka). W przypadku koncertów, przedstawień operowych i baletowych, najczęściej wymieniane motywacje to zainteresowanie tą dziedziną sztuki (21%), zaproszenie przez kogoś (11%), czyjaś namowa (10%), chęć udziału w konkretnym wydarzeniu (9%), dobre recenzje, opinie (9%), konkretna obsada, aktor lub reżyser (7%) oraz chęć „ukulturalnienia”, rozwoju i refleksji (5%).

Zdecydowana większość wizyt w instytucjach kultury w Warszawie to wizyty płatne (85%). Bezpłatny wstęp dotyczył praktycznie tylko wejść na wystawy, sporadycznie występował w przypadku spektakli teatralnych czy koncertów, przedstawień operowych i baletu.

Badanie zostało przeprowadzone metodą bezpośrednich wywiadów kwestionariuszowych na próbie 5098 osób uczestniczących w wydarzeniach kulturalnych (próba losowa, dobór systematyczny).

xródło: http://nck.pl/media/attachments/318560/raport_badanie_publicznosci_ogolem.pdf 

 

Tomasz Kukołowicz dla Zespołu ds. Statystyki Kultury Narodowego Centrum Kultury

Polscy artyści w wielkim świecie, luty 2016

Omawiany raport stanowi analizę popularności polskich artystów za granicą na podstawie statystyk Wikipedii – internetowej encyklopedii, należącej do dziesięciu najczęściej odwiedzanych portali na świecie, która aspiruje do bycia obiektywnym źródłem informacji. Pod uwagę wzięto liczbę wersji językowych biogramu danego artysty oraz liczbę odsłon czterech wersji językowych stron – angielskiej, francuskiej, hiszpańskiej i rosyjskiej – w ciągu 90 dni.

Największe zainteresowanie internautów spośród polskich artystów związanych z muzyką wzbudza sylwetka Fryderyka Chopina (125 wersji językowych biogramu i największa liczba odsłon wersji francuskiej i hiszpańskiej). Dalej znajdujemy Stanisława Moniuszkę (39 wersji biogramu), Krzysztofa Pendereckiego (37 wersji), Henryka Mikołaja Góreckiego (36), Henryka Wieniawskiego (34), Witolda Lutosławskiego (33) i Karola Szymanowskiego (32).

Na Wikipedii anglojęzycznej dużo uwagi poświęcono przedstawicielom muzyki popularnej, jak Doda i Adam „Nergal” Darski (Behemoth). Co ciekawe, na szczycie rankingu rosyjskiego znajdujemy Annę German. Z kolei na stronach francuskich królują artyści, których łączył osobisty związek z Francją – na 9. miejscu jest Aleksandra Kurzak, której mężem jest francuski tenor Roberto Alagna. W dziedzinie muzyki „wyprzedzają” ją tylko Chopin (1. pozycja) i Penderecki (3. miejsce). Zaskakujące jest umiarkowane zainteresowanie polskimi jazzmanami. Najpopularniejszy z nich – Krzysztof Komeda – doczekał się biogramów tylko w 13 językach i przez 90 dni łącznie 4585 odsłon w czterech badanych językach. Mniejszą popularnością cieszą się Tomasz Stańko, Leszek Możdżer i Urszula Dudziak, a praktycznie nieobecny jest Włodek Pawlik.

Ranking uwzględnia statystyki portalu Wikipedia dla 100 artystów z 2, 11 i 12 lutego 2016.

źródło: http://nck.pl/media/attachments/317807/badanie_polscy_artysci.pdf 

Opracowała Aleksandra Jagiełło-Skupińska
2017-06-03

Kategorie

Edukacja muzyczna Rynek muzyczny