• Wydawnictwa fonograficzne z dziedziny muzyki tradycyjnej i folkowej mają małe nakłady, wydawcy są rozproszeni i brakuje informacji o nich. To prawdziwie chałupnicza działalność, choć oczywiście jest kilka serii wydanych w sposób systemowy.

 • Rok 2011 przyniósł kilka bardzo ważnych wydawnictw płytowych z muzyką tradycyjną. Jednym z nich są Pieśni ze Kożyna, wydane przez białostockie Stowarzyszenie Dziedzictwo Podlasia (inicjatorka – Julita Charytoniuk). Płyta ta zajęła II miejsce na konkursie Fonogram Źródeł 2011. Jest to zapis repertuaru pieśniowego i opowieści dwóch śpiewaczek z wymienionej wsi.

 • Pierwszą nagrodę i tytuł Folkowego Fonogramu Roku 2012 przyznano ex equo dla płyt Nord Kapeli ze Wsi Warszawa oraz Adieu Adama Struga. W konkursie na najlepszą płytę z muzyka tradycyjną „Fonogram Źródeł” w 2013 roku pierwszą nagrodę zdobył Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk za dwie antologie: Pierwszy Podhalański Popis Konkursowy Ludowych Muzyk Góralskich. Zakopane, 18-20 kwietnia 1952 oraz Pamiątki przeszłości z archiwum wydobyte. Pieśni i muzyka Kielecczyzny.

 • Muzyka ludowa w mediach

  22-07-2024  | Autor: Maria Baliszewska

  Promocja i prezentacja polskiej muzyki ludowej w mediach jest skromna, ale istnieje. Najwięcej muzyki ludowej nadaje Polskie Radio.

 • Muzyka folkowa / world music sukcesywnie, choć powoli, zdobywa dla siebie coraz więcej miejsca w ogólnopolskich i lokalnych mediach.

 • 18 kwietnia 2016 roku w Mazowieckim Instytucie Kultury, w ramach festiwalu „Wszystkie Mazurki Świata”, odbyła się wzruszająca premiera filmu w reżyserii Jagny Knittel o jednym z najwybitniejszych „ostatnich” wiejskich skrzypków – Janie Gacy z Przystałowic ...
 • System szkolnictwa muzycznego w Polsce – w wielu obszarach – może być uznany za wzorcowy. W ostatnim okresie pojawiły się w systemie oświaty w Polsce dostrzegalne przesłanki wskazujące na możliwość poprawy stanu powszechnej edukacji muzycznej dzieci i młodzieży.

 • W. Bowman i A. L. Frega we Wstępie do The Oxford Handbook of Philosophy in Music Education, jednego z nowszych podręczników poświęconych teoretycznym kontekstom nauczania, zwracają uwagę, że powracające, systematyczne i krytyczne badanie przekonań i założeń (będących podstawą działań edukacyjnych) ma podstawowe znaczenie dla profesjonalnej praktyki w dziedzinie nauczania muzyki. Bez uwzględnienia tego kontekstu nie ma bowiem żadnych solidnych podstaw do twierdzenia, że nasze wysiłki edukacyjne osiągają cel, dla którego realizacji powołana została nasza profesja.

 • Z jednej strony mamy w polskiej oświacie do czynienia z rozwiązaniami nowoczesnymi na tle europejskim i potencjalnie sprzyjającymi rozwojowi edukacji muzycznej. Z drugiej jednak, efektywność zajęć muzycznych w polskich szkołach jest w dalszym ciągu niska.

 • Podstawa programowa kształcenia ogólnego jest strategicznym dokumentem oświaty w Polsce, określającym cele i treści nauczania. Jej aktualnie obowiązująca wersja wprowadzona została Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008. To, co zaproponowano w niej dla przedmiotu muzyka, przyjęte zostało zarówno przez środowiska nauczycielskie, jak i akademickie w sposób dość sceptyczny, zwłaszcza w zakresie treści nauczania (w zakresie celów dokument bez wątpienia jest mniej kontrowersyjny).

 • Ważnym i pozytywnym aspektem przemian edukacyjnych w Polsce jest systematyczny wzrost liczby zajęć pozalekcyjnych. Jak wynika z danych opublikowanych przez GUS (Oświata i wychowanie w roku szkolnym 2010/11, Warszawa, ZWS 2011, s. 109), w roku szkolnym 2010/2011 funkcjonowało w szkołach 291 tys. szkolnych kół, klubów i zespołów prowadzących zajęcia pozalekcyjne i nadobowiązkowe, co stanowi wzrost o 12% w stosunku do roku poprzedniego.

 • Szkolnictwo muzyczne

  22-07-2024  | Autor: Andrzej Białkowski

  Nie ulega wątpliwości, iż trójstopniowy system szkolnictwa muzycznego stanowi jeden z najbardziej trwałych i stabilnych fundamentów edukacji muzycznej w Polsce. W opinii niezależnych ekspertów jest on uznawany za jedno z wzorcowych rozwiązań w zakresie kształcenia artystycznego w skali europejskiej. W tym sensie stanowi on rodzaj „polskiej marki” dobrze rozpoznawanej w środowiskach artystycznych w Europie i na świecie.

 • Jedną z charakterystycznych cech myślenia o systemie edukacji muzycznej w Polsce jest skłonność do traktowania go jako składającego się z dwóch odrębnych i niepowiązanych ze sobą obszarów (powszechnej edukacji muzycznej w szkołach ogólnokształcących i szkolnictwa muzycznego). Jest to oczywiście tendencja nie w pełni słuszna, która w znacznym stopniu ulega już przezwyciężeniu. Nie chodzi tu o zamazywanie specyfiki każdego z nich. Owa specyfika, dostatecznie zresztą wyrazista i dobrze skrystalizowana, jest bowiem „polską jakością”, specyficznie polską „drogą do muzyki”, budzącą zainteresowanie i podziw w wielu krajach świata.

 • Zawartość Raportu stanowi cenny materiał do poznania stanu świadomości oraz sposobu myślenia i interpretowania rzeczywistości przez kadrę pedagogiczną SM II. Od jej postawy i zaangażowania zależy w decydującym stopniu powodzenie wprowadzanej obecnie reformy. Zgodnie z wynikami badań z zakresu kognitywistycznej psychologii kształcenia wprowadzenie wszelkich zmian w sferze edukacji powinno być poprzedzone kształtowaniem odmiennej świadomości i prawidłowego zrozumienia zjawisk i procesów przez nauczycieli.

 • W odróżnieniu od relatywnie stabilnej sytuacji w obszarze szkolnictwa muzycznego niższych szczebli, wyższe szkolnictwo muzyczne podlega dziś w Polsce procesowi intensywnych zmian. Są to zmiany głębokie. Wynikają one zarówno z przesłanek specyficznych dla szkolnictwa artystycznego – chodzi tu zwłaszcza o poszerzenie oferty kształcenia i dostosowanie jej do zmian na rynku pracy w zawodach artystycznych oraz zawodach wymagających kwalifikacji artystycznych, co wymaga wypracowania całego szeregu innowacyjnych i nieznanych w naszym kraju rozwiązań organizacyjnych i programowych – a także przesłanek ogólnych, typowych dla całego systemu szkolnictwa muzycznego w Polsce. Mam tu na myśli zwłaszcza zmiany wynikające z wprowadzenia Systemu Bolońskiego oraz wdrażania jego dyrektyw dotyczących budowania Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyższego, a także związane z tym zmiany w Prawie o szkolnictwie wyższym.

Kategorie

Chmura Tagów

Wyszukiwana fraza