Zaopatrzenie Emerytalne Twórców

Komisja do Spraw Zaopatrzenia Emerytalnego Twórców działa przy Ministrze Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Jej zadaniem jest wydawanie decyzji w sprawie uznania działalności za twórczą lub artystyczną i ustalenia daty jej rozpoczęcia na podstawie dokumentów potwierdzających czas trwania i charakter działalności twórczej bądź artystycznej. Podstawą do orzeczenia są następujące dokumenty: umowy o pracę, umowy o dzieło, umowy zlecenia, a także katalogi z wystaw, recenzje, przyznane nagrody i wyróżnienia oraz dyplom ukończenia szkoły artystycznej odpowiedniego typu lub szkoły wyższej na kierunku odpowiednim do wykonywanej działalności twórczej lub artystycznej albo wydane przez właściwe stowarzyszenie zrzeszające twórców lub artystów zaświadczenie o nabyciu w drodze praktyki umiejętności zawodowych.

Decyzje podejmowane są w oparciu o następujące akty prawne: ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 963 t. j. z późn. zm.), ustawa z dnia 17 października 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 887 t. j. z późn. zm.), rozporządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 9 marca 1999 r. w sprawie powołania Komisji do Spraw Zaopatrzenia Emerytalnego Twórców oraz szczegółowego określenia jej zadań, składu i trybu działania (Dz. U. z 1999 r. Nr 27, poz. 250).

Więcej informacji - na stronie: http://www.mkidn.gov.pl/

2017-09-03

Kategorie

archiwum