Wydatki na kulturę z budżetu państwa w roku 2013

Zgodnie z ustawą budżetową na rok 2013 (Dz.U. z dnia 5 lutego 2013 roku, poz. 169) w części 24 budżetu państwa „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” zaplanowano wydatkowanie kwoty łącznej 2 926 940 000 zł (w 2012 roku: 2 882 886 000 zł, wzrost o 1,5%).

Największy udział w niniejszej sumie miały koszty ponoszone w dziale 921 budżetu (1 558 752 zł), a obejmujące wydatki na państwowe i współprowadzone instytucje kultury i instytucje filmowe, w tym m.in. muzea 512 319 000 zł ( w 2012 roku: 466 039 000 zł), centra kultury i sztuki 212 375 000 zł (w 2012 roku: 206 896 000 zł), teatry włącznie z teatrami operowymi 158 647 000 zł (w 2012 roku: 155 281 000 zł,) filharmonie i orkiestry 51 144 000 zł (w 2012 roku: 52 622 000 zł), PISF 8 702 000 zł (w 2012 roku: 10 702 000 zł), jak również inne wydatki, w tym na liczne formy wsparcia kultury nie tylko poprzez dotacje instytucjonalne, lecz także indywidualne, takie jak stypendia bądź nagrody; łączna kwota wydatków na pozostałe zadania w zakresie kultury i pozostałą działalność wyniosła według planu na 2013 rok - 37 776 000 zł (w 2012 roku: 127 553 000 zł).

Finansowanie muzyki z budżetu państwa oraz z budżetów samorządów terytorialnych (opracowanie IMiT),
w: Muzyka polska 2013. Raport roczny, Warszawa 2014

Kategorie

Finansowanie