Wydatki na szkolnictwo artystyczne ze środków MKIDN w roku 2013

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego jest także organem prowadzącym szkolnictwo artystyczne w Polsce, w tym szkoły muzyczne I i II stopnia oraz uczelnie muzycznie. MKiDN dofinansowuje także szkoły i internaty niepubliczne z uprawnieniami szkół muzycznych.

Tabela nr 1 prezentuje wydatki na ten cel, poniesione w roku 2013.

Tabela. Wydatki na szkolnictwo muzyczne w Polsce ze środków MKIDN - źródło: Centrum Edukacji Artystycznej, MKiDN, Załącznik do obwieszczenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 5 kwietnia 2013 r. (poz. 13)
Lp. Typ szkolnictwa                              Liczba placówek Łączna wartość finansowania
1 Szkoły muzyczne I stopnia 215[1] 491 845 849
2 Szkoły muzyczne II stopnia 77 166 803 757
3 Uczelnie muzyczne 8 223 409 377
4 Szkoły niepubliczne 110 17 316 135
Łącznie: 410 899 375 118

Finansowanie muzyki z budżetu państwa oraz z budżetów samorządów terytorialnych (opracowanie IMiT),
w: Muzyka polska 2013. Raport roczny, Warszawa 2014

 

[1] W tej liczbie są uwzględnione także zespoły szkół I i II stopnia.

Kategorie

Finansowanie