Finansowanie muzyki z budżetów samorządów terytorialnych w roku 2014

Znacząca część wydatków na kulturę poza budżetem państwa pochodzi z budżetów jednostek samorządu terytorialnego.

Chcąc pozyskać dane finansowe dotyczące budżetów zwrócono się do wszystkich urzędów marszałkowskich, dysponujących budżetami w skali województw, a także do urzędów 17 miast centralnych dla województw (w ramach województwa kujawsko-pomorskiego licząc zarówno Bydgoszcz, jak i Toruń). Urzędy poproszono o dane na temat planowanych i zrealizowanych wydatków na kulturę, w tym w szczególności na finansowanie instytucji kultury o profilu muzycznym, na otwarte konkursy ofert – z wyróżnieniem dofinansowań na projekty z zakresu muzyki – oraz na wsparcie dla przedsięwzięć muzycznych poza instytucjami i poza konkursami (tzw. współorganizacje).

Pełne dane pozyskane z miast wojewódzkich (w kolejności alfabetycznej) przedstawia tabela numer 1.

Tabela nr 1. Wydatki na kulturę, w tym na muzykę, miast wojewódzkich

 

lp.

urząd miasta

wydatki na kulturę (dział 921)

w tym dotacje bieżące dla instytucji muzycznych, dla których JST jest organizatorem[1]

w tym budżet przeznaczony na otwarte konkursy ofert w dziedzinie kultury

w tym na projekty z dziedziny muzyki realizowane w ramach konkursów ofert

w tym na projekty z dziedziny muzyki poza konkursami ofert (współorganizacja)

plan na 2014

wykonanie za 2014

plan na 2014

wykonanie za 2014

plan na 2014

wykonanie za 2014

plan na 2014

wykonanie za 2014

plan na 2014

wykonanie za 2014

1

Białystok

28 248 042

27 538 270

[2]

0

0

2 300 000

2 296 833

w budżecie nie jest planowana oddzielna kwota na projekty z dziedziny muzyki

1 299 600

0

0

2

Bydgoszcz

27 565 327

27 039 330

0

0

1 622 000

1 618 400

919 900

916 700

100 900

99 739

3

Gdańsk

67 850 680

67 089 304

4 248 838

4 094 820
[3]

2 267 280

2 162 280

921 500

911 150

4 581 315

4 578 05
[4]

4

Katowice

54 332 012

53 472 449

8 720 105

8 584 377

1 157 000

1 073 957

0

318 822

0

544 212

5

Kielce

27 779 030

27 610 786

0[5]

0

149 500

149  236

36 500

36 500

13 000

30 800

6

Kraków

323 681 676

315 362 412

6 839 500

6 839 500
[6]

7 155 000

7 087 233

3 094 000

3 076 671

0

3 600 818

7

Lublin

54 477 852

54 477 852

0

0

3 128 257

3 124 903

0

1 627 163

0

200 008

8

Łódź

192 304 954

142 492 023

7 600 510

7 600 510

2 861 593

2 831 016

1 239 808

1 239 808

0

0

9

Olsztyn

13 898 590

13 896 877
[7]

0

0

430 000

429 730

206 500

206 500

18 885

18 885
[8]

10

Opole

29 073 939

27 965 534

0

0

400 000

398 830

107 000

106 812

1 465 000

1 465 000

11

Poznań

80 788 568

80 436 365

7 380 580

7 380 580

10 500 000

10 485 166

4 248 850

4 117 742

1 965 540

1 965 540

12

Rzeszów

17 446 790

16 076 932

0

0

301 770

301 032

184 200

184 200

1 000 000

1 000 000

13

Szczecin

41 626 216

41 618 946

11 071 400

11 071 400
[9]

1 670 000

1 668 829

825 000

825 000

0

0

14

Toruń

33 277 555

32 194  277

3 426 000

3 426 000

1 411 970

1 289 459

441 700

441 700

618 613

618 613

15

Warszawa

215 659 795

212 358 131

23 748 323

23 459 413

18 468 000

18 456 363

b.d.

b.d.

b.d.

b.d.

16

Wrocław

137 470 203

135 955 176

23 846 285

23 846 285

16 070 000

15 965 663

2 520 000

2 520 000

1 762 900

1 762 900

17

Zielona Góra

9 826 800

9 826 800

0

0

469 000

861 192

0

269 000
[10]

0

41 000

Łącznie

1 355 308 029

1 286 687 452

92 632 703

96 302 885

70 361 370

70 200 122

14 744 958

18 097 368

11 526 153

11 347 515

Zsumowanie wszystkich powyżej danych finansowych dotyczących zrealizowanych wydatków na muzykę pozwala stwierdzić, że z budżetów miast wojewódzkich przeznaczono na nią co najmniej 140 mln zł, co stanowi około 10% wszystkich wydatków na kulturę.

Interesująca jest także informacja, że projekty muzyczne stanowiły blisko 1/4 wszystkich projektów dofinansowanych przez urzędy miast w ramach otwartych konkursów ofert.


[1] Poproszono o wyszczególnienie instytucji – pozyskane dane w przypisach.

[2] Dodatkowo w budżecie miasta Białegostoku wydatkowano łącznie 2 073 626,17 zł na projekty muzyczne zrealizowane przez Opere i Filharmonię Podlaską – Europejskie Centrum Sztuki.

[3] W tym dotacja dla Capella Gedanensis (1 931 456 zł) i Polskiego Chóru Kameralnego Schola Cantorum Gedanensis (2 163 364zł).

[4] W tym 950 000 zł dotacja dla Województwa Pomorskiego w ramach pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego dla Opery Bałtyckiej w Gdańsku (630 000 zł) oraz Polskiej Filharmonii Bałtyckiej im. F. Chopina w Gdańsku (350 000 zł).

[5] Organizatorem Filharmoniii Świętokrzyskiej im. Oskara Kolberga w Kielcach jest Województwo Świętokrzyskie.

[6] W tym dotacja dla orkiestry Sinfonietta Cracovia (2 000 500 zł), Capella Cracoviensis (3 875 000 zł) i Teatru Dworskiego Cracovia Danza (964 000 zł).

[7] Dodatkowo 866 918,21 zł – Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków.

[8] Dodatkowo 50 000 zł – dotacja celowa na organizację Ogólnopolskich Spotkań Zamkowych „Śpiewajmy Poezję“.

[9] W całości dotyczy dotacji dla Filharmonii im. Mieczysława Karłowicza.

[10] W budżecie Miasta Zielona Góra środki na projekty z dziedziny kultury przyznawane w ramach konkursów ofert i poza nimi planowane są łącznie.

Dane dotyczące wydatków urzędów marszałkowskich na kulturę, w tym na muzykę zbiera tabela numer 2 (kolejność województw zgodnie z kolejnością miast w tabeli numer 6).

Tabela nr 2. Wydatki na kulturę, w tym wydatki na muzykę, urzędów marszałkowskich

 lp.

województwo

wydatki na kulturę (dział 921)

w tym dotacje bieżące dla instytucji muzycznych, dla których JST jest organizatorem[11]

w tym budżet przeznaczony na otwarte konkursy ofert w dziedzinie kultury

w tym na projekty z dziedziny muzyki realizowane w ramach konkursów ofert

w tym na projekty z dziedziny muzyki poza konkursami ofert (współorganizacja)

plan na 2014

wykonanie za 2014

plan na 2014

wykonanie za 2014

plan na 2014

wykonanie za 2014

plan na 2014

wykonanie za 2014

plan na 2014

wykonanie za 2014

1

Podlaskie

53 593 794

52 989 880

13 000 000

13 000 000

1 110 415

1 082 983

142 900

142 900

0

0

2

Kujawsko-Pomorskie

95 263 882

107 739 540

25 050 000

25 759 760
[12]

1 050 000

1 049 481

0

451 000

1 000 000

1 201 000

3

Pomorskie

81 154 896

81 044 891

32 660 000

32 660 000
[13]

990 000

988 925

428 000

418 000

442 800

442 600
[14]

4

Śląskie

145 309 864

138 151 606

49 144 298

51 070 598
[15]

500 000

456 554

157 000

140 000

0

0

5

Świętokrzyskie

31 748 331

30 887 481

5 792 500

5 792 500

293 000

282 191

94 000

94 000

0

12 600

6

Małopolskie

108 727 112

109 663 715

30 310 124

31 430 024
[16]

30 67 000

30 68 740

1 482 000

1 452 316
[17]

55 000

57 000

7

Lubelskie

49 539 923

46 492 934

13 791 603

13 791 603
[18]

420 000

370 034

258 600

256 033

37 300

37 300

8

Łódzkie

76 189 487

76 145 956

39 841 250

39 841 250

828 050

796 055

514 129

514 003

9

Warmińsko-Mazurskie

47 397 514

46 292 925

6 912 000

6 912 000

342 800

324 981

136 000

127 999

399 510

399 465

10

Opolskie

26 133 170

26 029 596

13 833 260

13 833 260
[19]

250 000

233 000

0

35 000

0

7 597

11

Wielkopolskie

96 534 624

96 268 847

31 956 950

31 956 950
[20]

2 950 000

2 894 522

1 052 580

1 052 580

245 581

245 581

12

Podkarpackie

59 150 053

57 095 027

6 985 648

6 984 114

600 400

610 000

255 000

255 000

0

0

13

Zachodniopomorskie

72 000 919

65 238 187

11 613 720

11 613 720
[21]

585 000

583 580

-

-

-

77 400

14

Mazowieckie

138 732 060

138 134 004

33 097 680

33 097 680
[22]

0

0

0

0

416 257

416 257

15

Dolnośląskie

104 537 346

104 325 958

31 219 696

31 219 696
[23]

1 498 166

1 498 165

780 000

780 000

105 500

105 500

16

Lubuskie

25 717 886

25 715 773

3 064 236

3 064 236

80 000

73000

20 500

20 500

0

0

Łącznie

1 211 730 861

1 202 216 320

317 053 269

320 807 695

14 564 831

14 312 211

5 320 709

5 739 331

2 701 948

3 002 300

 

Podsumowanie danych wskazuje, że w ramach budżetów urzędów marszałkowskich przeznaczonych na kulturę, blisko 28% całej kwoty wydatkowane jest na działalność muzyczną – instytucjonalną i pozainstytucjonalną.

Co więcej, dofinansowanie projektów muzycznych w prowadzonych przez urzędy marszałkowskie otwartych konkursach ofert stanowi ponad 40% całego budżetu konkursów.

Suma pozyskanych i omówionych danych wskazuje, że w skali kraju, wliczając w to budżet państwa oraz budżety największych jednostek samorządu terytorialnego, w roku 2014 na przedsięwzięcia muzyczne (z uwzględnieniem kosztów szkolnictwa artystycznego) wydano co najmniej 1 590 332 119 zł.

Maciej Ostatek
2016-01-27


[11] Poproszono o wyszczególnienie instytucji – pozyskane dane w przypisach.

[12] W tym Opera Nova 16 375 000 zł, Filharmonia Pomorska im. Ignacego Paderewskiego w Bydgoszczy 7 869 760 zł, Kujawsko-Pomorski Impresaryjny Teatr Muzyczny w Toruniu 1 515 000 zł.

[13] W tym Opera Bałtycka 15 430 000 zł, Teatr Muzyczny 9 000 000 zł, Polska Filharmonia Bałtycka 7 940 000 zł, Polska Filharmonia Kameralna 290 000 zł.

[14] Kwota przewidziana na stypendia 345 000 zł, w tym stypendia muzyczne 81 000 zł.

[15] W tym Teatr Rozrywki w Chorzowie 9 358 598 zł, Opera Śląska w Bytomiu 13 073 110 zł, Filharmonia Śląska im. H. M. Góreckiego w Katowicach 11 374 596 zł, Zespół Pieśni i Tańca „Śląsk” in St. Hadyny w Koszęcinie 17 264 294 zł.

[16] W tym Opera Krakowska 18296984 zł, Filharmonia im. Karola Szymanowskiego w Krakowie 12 435 940 zł, Europejskie Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego 697 100 zł.

[17] Dodatkowo 43 466 zł. W ramach trybu „małe granty“

[18] Filharmonia im. H. Wieniawskiego w Lublinie 5 279 903 zł. , Teatr Muzyczny w Lublinie 8 511 700 zł.

[19]  Filharmonia Opolska.

[20] W tym Teatr Wielki im. Stanisława Moniuszki w Poznaniu 19 796 950 zł oraz Filharmonia Poznańska im. Tadeusza Szeligowskiego 11 260 000 zł., Orkiestra Kameralna Polskiego Radia Amadeus 900 000 zł.

[21] Gmina Miasto Koszalin – na działalność Filharmonii Koszalińskiej – 300 000 zł.

[22] Dotyczy Państwowego Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca „Mazowsze” im. Tadeusza Sygietyńskiego 12 000 220 zł, Mazowieckiego Teatru Muzycznego im. Jana Kiepury 3 259 251 zł Warszawskiej Opery Kameralnej 17 838 209 zł.

[23] W tym: Opera Wrocławska we Wrocławiu 15 390 100 zł, Narodowe Forum Muzyki 5 822 000 zł, Filharmonia Dolnośląska w Jeleniej Górze 5 091 900 zł, Filharmonia Sudecka w Wałbrzychu 4 915 696 zł.

Kategorie

Finansowanie Muzyka klasyczna