Finansowanie muzyki z budżetów samorządów terytorialnych w roku 2015

Znacząca część wydatków na kulturę poza transferami z budżetu państwa pochodzi z budżetów jednostek samorządów terytorialnych.

Chcąc pozyskać dane finansowe dotyczące wydatków na kulturę, w tym muzykę, miast wojewódzkich zwrócono się do wszystkich urzędów marszałkowskich, a także do urzędów siedemnastu miast centralnych dla województw (w ramach województwa kujawsko-pomorskiego licząc zarówno Bydgoszcz, jak i Toruń). Urzędy poproszono o dane na temat planowanych i zrealizowanych wydatków na kulturę, w tym w szczególności na finansowanie instytucji kultury o profilu muzycznym, na otwarte konkursy ofert – z wyróżnieniem dofinansowań na projekty z zakresu muzyki – oraz na wsparcie dla przedsięwzięć muzycznych poza instytucjami i poza konkursami (tzw. współorganizacja).

Pełne dane pozyskane z miast wojewódzkich (w kolejności alfabetycznej) przedstawiają tabele numer 1 i 2.

Tabela 1. Wydatki na kulturę, w tym na muzykę, miast wojewódzkich.

lp.
urząd miasta wydatki na kulturę
(dział 921)
w tym dotacje bieżące dla instytucji muzycznych, dla których JST jest organizatorem w tym budżet przeznaczony na otwarte konkursy ofert w dziedzinie kultury w tym na projekty z dziedziny muzyki realizowane w ramach konkursów ofert w tym na projekty z dziedziny muzyki poza konkursami ofert (współorganizacja)
plan na 2015 wykonanie
za 2015
plan na 2015 wykonanie za 2015 plan na 2015 wykonanie
za 2015
plan na 2015 wykonanie
za 2015
plan na 2015 wykonanie
za 2015
1 Białystok 31 925 500 30 008 581 -[1] - 2 300 000 2 153 400 -[2] 1 443 000 - -
2 Bydgoszcz 26 705 706 26 689 263 0 0 1 587 000 1 583 767 773 300 773 300 276 700 276 700
3 Gdańsk 69 098 261 67 650 693 4 248 838 4 248 838[3] 2 800 000 2 529 220 1 177 150 1 136 150 4 347 835 4 407 847[4]
4 Katowice 62 710 458 60 384 888 6 409 736 6 409 736[5] 1 066 930 1 027 901 0[6] 381 446 0 971 794
5 Kielce 22 373 310 22 359 554 0 0 172 500 172 500 18 000 18 000 89 500 89 500
6 Kraków 193 151 643 191 023 266 11 780 200 11 780 200[7] 11 730 000 11 653 622 7 724 000 7 690 830 0 2 611 004
7 Lublin 57 603 374 55 798 044[8] 1 801 000 1 857 000[9] 3 670 000 3 690 096 0 777 500 0 282 365
8 Łódź 86 939 733 85 339 873 7 830 510 7 830 510[10] 2 728 210 2 725 303 0[11] 1 072 550 0 0
9 Olsztyn 15 001 311 14 971 658[12] 0 0 480 000 479 969 108  100 108 100 64 100 64 100[13]
10 Opole 22 310 903 20 979 593 0 0 412 811 459 702 168 925 168 925 1 564 215 1 564 215
11 Poznań 78 955 283 77 413 004 7 434 450 7 434 450 11 715 838 11 684 947 1 483 710 1 483 710 108 617 108 617
12 Rzeszów 14 459 193 13 172 541 0 0 443 100 442 855 253 650 253 415 2 178 630 2 169 371
13 Szczecin 45 805 929 45 772 033 14 500 000 14 500 000[14] 1 700 000 1 699 437 786 000 786 000 910 500 910 500
14 Toruń 35 419 500 34 846 610 3 940 000 3 940 000 1 960 000 1 960 000 476 000 476 000 921 000 921 000
15 Warszawa 232 720 785 231 298 035 18 522 100 18 522 100 18 734 700 18 730 500 5 607 000 5 602 845 b.d. b.d.
16 Wrocław 152 747 984 151 968 711 30 979 374 30 979 374 17 862 000 17 858 214 2 298 990 2 298 990 2 236 030 2 236 030
17 Zielona Góra 13 343 372 12 992 847 0 0 891 800 886 506 - 211 540[15] - 76 500
łącznie 1 161 272 191 1 142 669 194 132 615 342 132 460 736 80 254 889 79 737 939 20 874 825 24 682 301 12 697 127 16 689 543

Zsumowanie wszystkich powyższych danych liczbowych dotyczących zrealizowanych wydatków na muzykę pozwala stwierdzić, że z budżetów miast wojewódzkich przeznaczono w 2015 roku 15 proc. wszystkich wydatków na kulturę czyli ok. 174 mln zł. 

Interesujący jest także fakt, że projekty muzyczne stanowiły blisko 31% wszystkich projektów dofinansowanych przez urzędy miast w ramach otwartych konkursów ofert. Co więcej, wykonanie budżetu na projekty z dziedziny muzyki w ramach konkursów ofert oraz poza nimi w ramach tzw. współorganizacji znacznie przewyższa jego planowanie (w pierwszym przypadku wyniosło to 18%, a w drugim 30%).


[1] Miasto nie prowadzi muzycznych instytucji kultury.

[2] W budżecie nie jest planowana oddzielna kwota na projekty z dziedziny muzyki.

[3] W tym: dotacja dla Capella Gedanensis (1 965 474 zł) i Polskiego Chóru Kameralnego Schola Cantorum Gedanensis (2 163 364 zł).

[4] W tym: 900 000 zł dotacji dla wojewódźtwa pomorskiego w ramach pomocy finansowej udzielonej pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego dla Opery Bałtyckiej w Gdańsku (600 000 zł) oraz Polskiej Filharmonii Bałtyckiej im. F. Chopina w Gdańska (300 000 zł) i na tzw. małe granty (110 019 zł ujęte w pozycji wykonane stanowią część niewykorzystanego budżetu przeznaczonego na otwarte konkursy ofert w dziedzinie kultury).

[5] W tym: Zespół Śpiewaków Miasta Katowice Cameralta Silesia (1 700 000 zł), Instytucja Promocji i Upowszechniania Muzyki Silesia (1 360 000 zł) i NOSPR (3 349 736 zł).

[6] Miasto Katowice nie planowało budżetu na zadania z dziedziny muzyki oddzielnie. Dotyczy to konkursów ofert, jak i poza konkursami (współorganizja).

[7] W tym: dotacja dla orkiestry Sinfonietta Cracovia (2 750 000 zł), Capella Cracoviensis (4 646 000 zł), Teatr Dworski Cracovia Danza (1 030 000 zł) oraz Krakowski Teatr Variete (3 354 200 zł).

[8] Kwota uwzględnia środki z Unii Europejskiej  w wysokości 2 312 385 zł.

[9] Dotacja dla ZPiT „Lublin” im. W. Kaniorowej.

[10] Dotyczy Teatru Muzycznego w Łodzi.

[11] Miasto Łódź nie planowało budżetu na zadania z dziedziny muzyki oddzielnie.

[12] W tym 873 201 zł dotyczy ochrony zabytków.

[13] W tym 14 100 zł - usługi i zakupy, 50 000 zł – organizacja Ogólnopolskich Spotkań Zamkowych „Śpiewajmy Poezję”.

[14] Dotyczy dotacji bieżącej dla Filharmonii im. M. Karłowicza.

[15] W budżecie Miasta Zielona Góra środki na projekty z dziedziny kultury przyznawane w ramach konkursów ofert i poza nimi planowane są łącznie.

Dane dotyczące wydatków urzędów marszałkowskich na kulturę, w tym na muzykę zbiera tabela numer 2.

 

Tabela 2. Wydatki na kulturę, w tym wydatki na muzykę, urzędów marszałkowskich.

lp.
województwo wydatki na kulturę
(dział 921)
w tym dotacje bieżące dla instytucji muzycznych, dla których JST jest organizatorem w tym budżet przeznaczony na otwarte konkursy ofert w dziedzinie kultury w tym na projekty z dziedziny muzyki realizowane w ramach konkursów ofert w tym na projekty z dziedziny muzyki poza konkursami ofert (współorganizacja)
plan na 2015 wykonanie za 2015 plan na 2015 wykonanie za 2015 plan na 2015 wykonanie
za 2015
plan na 2015 wykonanie
za 2015
plan na 2015 wykonanie
za 2015
1 podlaskie 53 840 283 53 557 544 13 000 000 13 000 000 1 093 800 1 088 956 289 000 279 232 60 000 60 000
2 kujawsko-
-pomorskie
85 779 579 88 997 066 25 050 000 25 618 000[1] 1 050 000 1 045 829 0 505 000 1 490 433 1 502 433
3 pomorskie 89 164 185[2] 87 208 852 34 390 000 34 390 000[3] 980 000 978 656 427 000 423 000 359 000[4] 357 782[5]
4 śląskie 177 223 024 163 911 235 54 139 357 54 139 090[6] 334 000 331 499 0 99 500 0 0
5 świętokrzyskie 29 309 250 31 775 454 5 900 000 6 230 000 355 000 344 464 69 500 65 500 0 80 000
6 małopolskie 109 884 420 114 243 982[7] 31 521 540 32 384 640[8] 4 498 500 4 488 538 1 656 000 1 652 577 89 900 89 900
7 lubelskie 51 200 509 50 452 992 14 084 600 14 084 600 440 000 409 761 288 800 282 233 17 300 17 299
8 łódzkie 74 582 188 74 532 145 42 400 000 42 400 000 632 000 630 052 367 000 340 753 0 0
9 warmińsko-mazurskie b.d. b.d. 6 872 878 6 872 878 358 800 301 772 b.d. 137 400 266 500 266 500[9]
10 opolskie 20 155 000 25 205 834 5 700 000 6 659 230 50 000 50 000 16 000 16 000 27 500 27 415
11 wielkopolskie 99 273 710 99 779 507 32 582 150 32 582 150[10] 2 905 000 2 890 914 1 220 070 1 199 456 188 000 188 000
12 podkarpackie 65 988 429  63 680 073 7 305 000 7 305 000 520 000 514 822 153 000 153 000 0 0
13 zachodnio-
pomorskie
78 875 005 78 475 129 11 101 500 11 101 500[11] 451 956 450 886 - - - -
14 mazowieckie 148 627 594 147 639 297 33 300 517 33 159 579[12] 0 0 0 0 1 052 256 1 052 256[13]
15 dolnośląskie 93 030 692 93 025 856 32 399 339 32 399 339[14] 624 891 624 791 338 000 338 000 0 0
16 lubuskie 27 493 091 27 458 653 3 065 236 3 065 236[15] 76 000 75 998 26 500 26 500 6 000 6 000
 łącznie 1 098 058 863 1 052 304 322 349 008 881 277 974 412 14 369 947 14 226 938 4 850 870 5 518 151 3 556 889 3 647 585

Z analizy powyższe tabeli wynika, że w ramach budżetów urzędów marszałkowskich przeznaczonych na kulturę 27% (bez zmian w stosunku do 2014 roku) całej kwoty wydatkowane jest na działalność muzyczną – instytucjonalną i pozainstytucjonalną.

Natomiast dofinansowanie projektów muzycznych w ramach prowadzonych przez urzędy marszałkowskie otwartych konkursach ofert stanowi ponad 38% całego budżetu konkursów (w 2014 roku – 40%).

Maciej Ostatek
2016-11-02


[1] W tym Opera Nova w Bydgoszczy (16 148 000 zł), Filharmonia Pomorska im. Ignacego Jana Paderewskiego w Bydgoszczy (7 940 000 zł), Kujawsko-Pomorski Impresaryjny Teatr Muzyczny w Toruniu (1 530 000 zł).

[2] W tym stypendia: zaplanowano 350 000 zł (wykonano 346 000 zł), w tym stypendia muzyczne zaplanowano 124 000 zł (wykonano 120 000 zł).

[3] W tym Opera Bałtycka (16 000 000 zł), Teatr Muzyczny (9 500 000 zł), Polska Filharmonia Bałtycka (8 600 000 zł), Polska Filharmonia Kameralna (współorganizator, 290 000 zł).

[4] Dodatkowo na projekty z dziedziny muzyki poza konkursami ofert (współorganizacja) – zaplanowano 100 600 zł, wykonano 99 867 zł.

[5] Kwota obejmuje środki przeznaczone na nagrody, które przekazywane są laureatom konkursów, festiwali itp., a także środki dla wybitnych twórców z dziedziny muzyki, m. in. osób obchodzących jubileusz działalności twórczej.

[6] W tym: Teatr Rozrywki w Chorzowie (9 715 331 zł), Opera Śląska w Bytomiu (13 463 110 zł), Filharmonia Śląska im. H. M. Góreckiego w Katowicach (11 957 655 zł), Zespół Pieśni i Tańca „Śląsk” in St. Hadyny w Koszęcinie (19 002 994 zł).

[7] W tym dotacje celowe inwestycyjne dla muzycznych instytucji kultury: Opera Krakowska w Krakowie – zakup instrumentów muzycznych i wyposażenia dla Orkiestry Opery Krakowskiej (70 000 zł), odbudowa systemu informatycznego (30 000 zł); Filharmonia im. K. Szymanowskiego w Krakowie – remont konserwatorski i modernizacja zabytkowego obiektu stanowiącego siedzibę krakowskiej Filharmoniii (513 238 zł), zakup instrumentów dla orkiestry Filharmonii Krakowskiej (65 000 zł); Europejskie Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego w Lusławicach – zakup zestawu instrumentów perkusyjnych dla celów dydaktycznych (80 000 zł).

[8] W tym Opera Krakowska w Krakowie (18 734 670 zł), Filharmonia im. K. Szymanowskiego w Krakowie (12 649 970 zł), Europejskie Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego w Lusławicach (1 000 000 zł).

[9] W tym środki regionalne – 246 500 zł, pomoc finansowa – 20 000 zł.

[10] W tym: Teatr Wielki (19 951 650 zł), Filharmonia (10 970 000 zł), Orkiestra Kameralna Polskiego Radia Amadeus (1 660 500 zł).

[11] W tym: Opera Zamku w Szczecinie (10 801 500 zł), Gmina Miasto Koszalin na działalność Filharmonii Koszalińskiej (200 000 zł).

[12] W tym: Warszawska Opera Kameralna (17 430 241 zł), Mazowiecki Teatr Muzyczny im. Jana Kiepury (3 870 056 zł), Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca „Mazowsze” im. Tadeusza Sygietyńskiego (11 859 282 zł).

[13] W tym: „Chopin w bazylice św. Krzyża” (20 000 zł), Premiera opery Pigmalion Jean Philippe Rameu w Warszawskiej Operze Kameralnej (169 000 zł), XXV Festiwal Mozartowski w Warszawie (500 000 zł), „Operando” – program edukacyjny dla dzieci (50 000 zł), Zamówienie i prawykonanie opery Immanuel Kant Leszka Możdzera (107 250 zł), Zamówienie i prawykonanie opery Orfeusz Dariusza Przybylskiego (117 006 zł), „Chopiniana” – 13 Dni Fryderyka Chopina (89 000 zł).

[14] W tym: Opera Wrocławska (14 060 801 zł), Narodowe Forum Muzyki (8 764 801 zł), Filharmonia Dolnośląska w Jeleniej Górze (4 729 076 zł), Filharmonia Sudecka w Wałbrzychu (4 845 462 zł).

[15] Dotyczy Filharmonii Zielonogórskiej im. Tadeusza Bairda w Zielonej Górze.

Kategorie

Finansowanie Muzyka klasyczna