Programy Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w roku 2012

Znaczącą część życia muzycznego w kraju tworzy działalność realizowana poza instytucjami państwowymi – przez instytucje samorządowe oraz niezwykle liczne organizacje pozarządowe. Systemową metodę wsparcia dla takich przedsięwzięć ze środków pozostających w dyspozycji Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego są programy, w których dotacje na wydarzenia przyznawane są w trybie konkursowym.

Łączne kwoty wydatkowane na te programy w roku 2012, wliczając w to zarówno pierwotny plan, jak i poszczególne ich kilkukrotne zwiększenia, zestawione są w tabeli numer 1.

Tabela 1. Suma kwot na programy MKiDN w roku 2012

Tabela wykazuje łączną kwotę wydatkowaną na programy jako 307 207 796 zł, przy czym obejmuje ona wszystkie typy programów i priorytetów, zarówno tych dotyczących działalności, jak i tych koncentrujących się na wydatkach inwestycyjnych. Wobec tych danych informacją ważną wydaje się fakt, że priorytet „Muzyka” stanowi trzeci co do wielkości dział w programach, poprzedzony jedynie przez typowo majątkowe działy: „Ochronę zabytków” i „Infrastrukturę kultury”, będąc tym samym największym priorytetem skoncentrowanym na działalności artystycznej.

Rysunek 1

Kamila Stępień-Kutera Finansowanie muzyki z budżetu państwa oraz z budżetów samorządów terytorialnych
w: Muzyka polska 2012. Raport roczny [nieopubl.]

Kategorie

Finansowanie