Wydatki na kulturę z budżetu państwa w roku 2012

Zgodnie z ustawą budżetową na rok 2012 (DzU z dnia 15 marca 2012 roku, poz. 273) w części 24 budżetu państwa „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” zaplanowano wydatkowanie kwoty łącznej 2 882 886 000 zł.

Największy udział w tej sumie miały koszty ponoszone w dziale 921 budżetu, a obejmujące wydatki na państwowe i współprowadzone instytucje kultury i instytucje filmowe (w tym m.in. muzea 466 039 000 zł, centra kultury i sztuki 206 896 000 zł, teatry włącznie z teatrami operowymi 155 281 000 zł, filharmonie i orkiestry 52 622 000 zł, PISF 10 702 000 zł, jak również inne wydatki, w tym na liczne formy wsparcia kultury, nie tylko poprzez dotacje instytucjonalne, lecz także indywidualne, takie jak stypendia bądź nagrody; łączna kwota wydatków na pozostałe zadania w zakresie kultury i pozostałą działalność wyniosła według planu na 2012 rok 127 553 000 zł).

Kamila Stępień-Kutera Finansowanie muzyki z budżetu państwa oraz z budżetów samorządów terytorialnych
w: Muzyka polska 2012. Raport roczny [nieopubl.]

 

Kategorie

Finansowanie