Wydatki na szkolnictwo muzyczne ze środków MKIDN w roku 2015

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego jest organem prowadzącym szkolnictwo artystyczne w Polsce, w tym szkoły muzyczne I i II stopnia oraz uczelnie muzycznie. MKiDN dofinansowuje także szkoły i internaty niepubliczne z uprawnieniami szkół publicznych. Tabela poniżej prezentuje wydatki na ten cel poniesione w 2015 roku.

Tabela. Wydatki na szkolnictwo muzyczne w Polsce ze środków MKIDN.
lp. typ szkolnictwa liczba placówek łączna wartość finansowania (w PLN)
1 Szkoły muzyczne I stopnia 410 [1] 487 846 976
2 Szkoły muzyczne II stopnia 135 [2] 163 042 922
3 Uczelnie muzyczne 8 241 854 300
4 Szkoły niepubliczne 139 25 686 000
łącznie 692 927 437 349

źródło: Obwieszczenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 8 maja 2015 r. w sprawie wykazu jednostek wraz z kwotami dotacji podmiotowej i celowej przyznanych poszczególnym jednostkom na 2015 r., Centrum Edukacji Artystycznej oraz MKiDN.

Maciej Ostatek
2016-11-02


[1] W tej liczbie są uwzględnione także zespoły szkół I i II stopnia.

[2]  J. w.

Kategorie

Finansowanie