Finansowanie muzyki z budżetów samorządów terytorialnych w roku 2012

Znacząca część wydatków na kulturę poza budżetem państwa w skali kraju pochodzi z budżetów jednostek samorządu terytorialnego.

Wobec ich mnogości i złożonej struktury, chcąc pozyskać w pierwszej kolejności dane dotyczące budżetów największych, zwrócono się do wszystkich urzędów marszałkowskich, dysponujących budżetami w skali województw, a także do urzędów 17 miast centralnych dla województw (w ramach województwa kujawsko-pomorskiego licząc zarówno Bydgoszcz, jak i Toruń).

Urzędy poproszono o dane na temat planowanych i zrealizowanych wydatków na kulturę, w ich ramach zaś na wydzielenie planu i realizacji z kosztów poniesionych na finansowanie organizowanych instytucji kultury o profilu muzycznym, na otwarte konkursy ofert – z wyróżnieniem dofinansowań na projekty z zakresu muzyki – oraz na wsparcie dla przedsięwzięć muzycznych poza instytucjami i poza konkursami (tzw. współorganizacje). Zsumowanie wszystkich  zrealizowanych wydatków na muzykę pozwala stwierdzić, że z budżetów miast wojewódzkich przeznaczono na nią co najmniej 110 248 415,99 zł, co stanowi około 8% wszystkich wydatków na kulturę. Obrazuje to rysunek numer 1.

Rysunek 1

Interesująca jest także informacja, że projekty muzyczne stanowiły blisko 1/3 wszystkich projektów dofinansowanych przez urzędy miast w ramach otwartych konkursów ofert.

Rysunek 2

Znacznie więcej na dotacje organizowanych przez siebie instytucji muzycznych, mniej zaś na konkursy ofert wydatkują urzędy marszałkowskie. Podsumowanie danych wskazuje, że w ramach budżetów urzędów marszałkowskich przeznaczanych na kulturę blisko 1/3 kwoty wydatkowana jest na działalność muzyczną, instytucjonalną i pozainstytucjonalną, co obrazuje rysunek numer 3.

Rysunek 3

Dzięki nadesłanym informacjom możliwe stało się także wydzielenie kwoty przeznaczonej na dofinansowanie projektów muzycznych w prowadzonych przez urzędy marszałkowskie otwartych konkursach ofert, a stanowiącej ponad 33% całego budżetu konkursów (rysunek numer 4).

Rysunek 4

W ogólnym rachunku zaś w budżetach miast i województw proporcje pomiędzy finansami dedykowanymi muzyce a tymi przeznaczanymi na inną działalność kulturalną przedstawiają się następująco:

Rysunek 5

Suma pozyskanych i omówionych danych wskazuje, że w skali kraju, wliczając w to budżet państwa i budżety największych jednostek samorządu terytorialnego, wydatkowano na przedsięwzięcia muzyczne w roku 2012 co najmniej 764 524 248,42 zł.

Kamila Stępień-Kutera Finansowanie muzyki z budżetu państwa oraz z budżetów samorządów terytorialnych
w: Muzyka polska 2012. Raport roczny [nieopubl.]

 

Kategorie

Finansowanie Rynek muzyczny