• Zgodnie z ustawą budżetową na rok 2014 (Dz. U. z dnia 24 stycznia 2014 r., poz. 162) w części 24. budżetu państwa „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” wydatkowano  kwotę w łącznej wysokości 2 991 054 000 zł (w 2013 rok...
 • Zgodnie z obwieszczeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 6 maja 2016 r.[1] dotacja podmiotowa dla państwowych instytucji kultury podległych MKDiN w 2016 roku wyniosła 692 093 000 zł (w 2015 roku: 628 758 000 zł, wzrost ...
 • Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego jest dysponentem utworzonego w oparciu o Ustawę o grach i zakładach wzajemnych z dnia 29 lipca 1992 r. (DzU z 2004 r., nr 4, poz. 27) Funduszu Promocji Kultury, z którego środków są finansowane m.in. dotacje przyznawane w ramach Programów Ministra. Wśród Programów zasadniczo największe znaczenie dla finansowania działalności środowiska muzycznego (zarówno samorządowych instytucji kultury, jak i organizacji pozarządowych) ma program „Wydarzenia artystyczne” (w 2008: „Promocja twórczości”), wraz z wydzielonym od 2010 roku priorytetem „Muzyka”, oraz w części program „Edukacja kulturalna”.

 • Znaczącą część życia muzycznego w kraju tworzy działalność realizowana poza instytucjami państwowymi – przez instytucje samorządowe oraz niezwykle liczne organizacje pozarządowe. Systemową metodę wsparcia dla takich przedsięwzięć ze środków pozostających w dyspozycji Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego są programy, w których dotacje na wydarzenia przyznawane są w trybie konkursowym.

 • Programy MKiDN w roku 2015

  07-07-2022  | Autor: Maciej Ostatek
  Znaczącą część przedsięwzięć muzycznych w Polsce tworzy działalność realizowana poza instytucjami państwowymi – przez jednostki samorządu terytorialnego, niezwykle liczne organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność gospodarczą. Syste...
 • Znaczącą część życia muzycznego w kraju tworzy działalność realizowana poza instytucjami państwowymi – przez instytucje samorządowe, niezwykle liczne organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność gospodarczą. Systemową metodę wsparcia ...
 • Programy MKiDN w roku 2014

  07-07-2022  | Autor: Maciej Ostatek
  Znaczącą część życia muzycznego w Polsce tworzy działalność realizowana poza instytucjami państwowymi – przez jednostki samorządu terytorialnego, niezwykle liczne organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność gospodarczą. Systemową met...
 • Programy MKiDN w roku 2016

  07-07-2022  | Autor: Maciej Ostatek
  Znaczącą część przedsięwzięć muzycznych w Polsce to działalność realizowana poza instytucjami państwowymi – przez jednostki samorządu terytorialnego, niezwykle liczne organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność gospodarczą. Systemową...
 • Kompozytor – rezydent Program nawiązuje do rozpowszechnionej w Europie i na świecie praktyki łączenia twórców z profesjonalnymi instytucjami muzycznymi. Adresowany jest do zawodowych zespołów orkiestrowych i chóralnych w ...
 • Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego dysponuje m.in. dwoma typami stypendiów. Pierwszy rodzaj finansowany jest z budżetu państwa: są to stypendia półroczne, roczne lub przyznawane na inny okres, nie dłuższy jednak niż trzy kolejne miesi...
 • Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego dysponuje m.in. dwoma typami stypendiów: finansowane z budżetu państwa stypendia półroczne, roczne lub przyznawane na inny okres stypendia dotyczące działalności twórczej, w tym muzyki, czy ...
 • W myśl Ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej zarówno organy administracji państwowej, jak i samorządowej tworzą instytucje kultury.

 • Budżety państwowych instytucji kultury służą realizowaniu przez nie działalności statutowej. Chcąc zatem wyróżnić w pełnej kwocie wydatków na kulturę koszty ponoszone na kultywowanie i upowszechnianie muzyki, należy w pierwszej kolejności założyć, że stano...
 • Budżety państwowych instytucji kultury służą realizowaniu działalności statutowej, w tym kultywowaniu muzyki. Chcąc poznać wydatki na kulturę, które są przeznaczone na upowszechnianie muzyki należy w pierwszej kolejności zbadać budżety pozostające w dyspozycji instytucji państwowych o różnym profilu muzycznym. Łączna kwota przyznanych im dotacji w 2015 roku wyniosła zgodnie z niniejszymi danymi 146 479 984 zł.

 • Budżety państwowych instytucji kultury służą realizowaniu przez nie działalności statutowej. Chcąc zatem wyróżnić w pełnej kwocie wydatków na kulturę koszty ponoszone na kultywowanie i upowszechnianie muzyki, należy w pierwszej kolejności zał...

Kategorie

Chmura Tagów

Wyszukiwana fraza